Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

Kraailandhof 3 3828 JN Hoogland

  • We werken met betekenisvolle thema's met ruimte voor eigen inbreng van kinderen.
  • De eigenheid van een kind staat bij ons centraal.
  • Op de Bieshaar leven en werken we samen!
  • Wij geven kinderen niet alleen verantwoordelijkheid, we vertrouwen ze ook taken toe.
  • Betekenisvol
Eigenheid
Samen
Toevertrouwen
De Bieshaar op zijn BEST

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare jenaplanschool De Bieshaar. De Border heeft hetzelfde nummer, maar bevindt zich in een andere wijk en heeft een ander schoolprofiel. De gegevens zijn dus van beide scholen tezamen. U krijgt dus geen juist beeld van de aparte scholen.

De Bieshaar

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 verandert het landelijke beleid. De kinderen uit groep 8 maken niet meer de 'Eindtoets' in april, maar de 'Doorstroomtoets' in januari / februari. Omdat onze resultaten tot nu toe nog zijn behaald met de 'Eindtoets' volgt hierna een uitleg over de Eindtoets en in relatie hiermee onze eindresultaten.

Wat is de eindtoets?
Met de verplichte eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben.
Daarnaast geven deze resultaten ons als school inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs.
De Eindtoets is geen examen voor de kinderen, zij kunnen niet slagen of zakken. Wij als school kunnen dat wel.

U kunt hieronder zien dat wij iets lager scoren op het fundamentele niveau (basisniveau) als je kijkt naar scholen met een vergelijkbare populatie. We zitten er wel dichtbij. Het is ons streven om zo dicht mogelijk bij de vergelijkbare scholen in de buurt te komen. Wij streven als jenaplanschool niet naar bovengemiddelde scores op de zogenaamde 'leervakken', omdat wij in onze visie een grote plaats geven aan de brede ontwikkeling van kinderen en hier ook voldoende tijd in willen steken. 

Minder tevreden zijn wij over onze streefniveaus (de hogere niveaus). We scoren hierbij onder de signaleringswaarde en lager dan vergelijkbare scholen. Als de resultaten van de Eindtoets onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie liggen, is dit een optelsom van factoren die in de voorgaande jaren invloed hebben gehad op het onderwijs aan deze kinderen. Op de Bieshaar zijn zeker factoren aan te wijzen. Deze liggen in personele wisselingen en wisseling van methodes die voor deze kinderen een grote overgang betekenden naar een andere manier van werken. 

Dat de rust nu is teruggekeerd en wij weer op de goede weg zijn, blijkt uit het inspectierapport van april 2023. Met een enthousiast en gedreven team zijn we de goede dingen aan het doen. Onze rekenresultaten in de jongere groepen zijn enorm gestegen en de overige vakken stijgen ook gestaag. Op weg naar een score boven de signaleringswaarde en uiteindelijk het gemiddelde van vergelijkbare scholen!


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij De Bieshaar vinden we het belangrijk om via de methode- en citotoetsen continue te monitoren of we de leerlingen het juiste onderwijsaanbod doen. Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen* afgenomen conform het toetsbeleid van Stichting Meerkring. Deze toetsen worden samen geanalyseerd, geëvalueerd en vervolgens verwerkt in de groepsplannen. Zo kunnen we zien of de leerlingen voldoende groei doormaken en we onze onderwijsdoelen behalen. Daar waar nodig passen we het onderwijsaanbod aan voor de gehele groep of voor de leerlingen die dat nodig hebben. De tussentijdse resultaten zijn zichtbaar in de portfoliomap en worden met ouders besproken tijdens de rapportgesprekken. 

*Met ingang van schooljaar 2023-2024 is het CITO-leerlingvolgsysteem niet meer beschikbaar en werken wij met de opvolger van CITO 'Leerling in Beeld' genaamd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare jenaplanschool De Bieshaar.

De Bieshaar

Op de Bieshaar geven we geen schooladvies, maar een niveau-advies. Vervolgens zoeken de ouders, samen met hun kind, een school voor voortgezet onderwijs die het beste past. Toch wordt er landelijk veel de term 'schooladvies' gebruikt. Daarom doen wij dit hier ook.

Begin groep 7 ontvangen de kinderen en ouders onze procedure hoe wij het traject om te komen tot een zo goed mogelijk schooladvies vorm geven.

Eind groep 7 stelt het adviesteam, bestaande uit de stamgroepleiders van de bovenbouw, de intern begeleider en de directeur, een voorlopig schooladvies op voor ieder kind. Dit doen wij met meerdere mensen die met verschillende invalshoeken naar ieder kind kijken, zodat we samen tot een afgewogen advies komen. Wij gebruiken hierbij de toetsresultaten, maar de werkhouding, interesses en eventuele individuele omstandigheden wegen ook zwaar mee. Dit voorlopig schooladvies geeft een advies voor het onderwijstype in het voortgezet onderwijs.
In januari in groep 8 volgt het definitieve schooladvies, opnieuw opgesteld door ons adviesteam.


Vervolgens maken de leerlingen in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
Scoort het kind op de toets beter dan het advies van het adviesteam? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen de school zijn 'waar je leert samenleven.'

Daarom vinden wij een positief pedagogisch klimaat heel belangrijk. Ieder jaar starten we in alle groepen met de "Gouden Weken", zodat we vanaf de start van het schooljaar werken aan een positief groepsklimaat. De stamgroepleiders maken samen met de kinderen klassenafspraken. Daarnaast investeren we veel in schoolbrede afspraken, zodat we zorgen voor een prettig schoolklimaat, waarin leerlingen zich veilig voelen om samen te leren, werken en spelen.

We zien de klas en de school als een leer- en leefgemeenschap, waarbij we veel aandacht besteden aan sociale competenties en democratisch burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om op vreedzame wijze conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en open te staan voor verschillen tussen mensen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en hun mening mogen geven. We willen dat leerlingen zichzelf leren kennen, weten wie ze zijn en wat ze willen. Zo werken wij aan een positief zelfbeeld. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jij en jezelf
  • Jij en de ander
  • Jij en de wereld

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie constateerde in 2023 dat het onderwijs op De Bieshaar voldoet aan de basiskwaliteit. Zowel het onderwijsproces als de kwaliteitscultuur zijn op orde. Een gedreven en betrokken team verzorgt het onderwijs op De Bieshaar. Het team is trots op de sfeer binnen de school en het welbevinden van de leerlingen. In de komende jaren blijft onze focus liggen op de resultaten, waarbij het van belang is de ingeslagen koers verder te volgen.

Terug naar boven