Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

Kraailandhof 3 3828 JN Hoogland

  • We werken met betekenisvolle thema's met ruimte voor eigen inbreng van kinderen.
  • De eigenheid van een kind staat bij ons centraal.
  • Op de Bieshaar leven en werken we samen!
  • Wij geven kinderen niet alleen verantwoordelijkheid, we vertrouwen ze ook taken toe.
  • Betekenisvol
Eigenheid
Samen
Toevertrouwen
De Bieshaar op zijn BEST

Het team

Toelichting van de school

Op de Bieshaar komt een externe docente wekelijks Spaans geven aan kinderen in de bovenbouw die de uitdaging van het leren van een extra vreemde taal goed kunnen gebruiken.

De Jenaplanvisie van de school gaat niet alleen over kinderen. Het is ook terug te vinden in de wijze waarop de stamgroepleiders met elkaar samenwerken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs bij ons op school. Dit doen we door:

- gezamenlijk vorm te geven aan ons inhoudelijke onderwijsprofiel
- continu samen te ontwikkelen
- zorg te dragen voor een goede borging van het geleerde

Om op de Bieshaar te werken met de kinderen wordt er van de professionals verwacht dat zij:
- hoge verwachtingen hebben van kinderen
- oordeelvrij kunnen luisteren
- een voorbeeldfunctie innemen
- doelgericht zijn
- communicatief sterk zijn
- coach en presteerder zijn

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lukt de school bijna altijd vervanging voor zieke of door andere omstandigheden afwezige stamgroepleiders te vinden. Mocht dit niet lukken, dan verdelen we de leerlingen van deze groep, indien mogelijk, over andere groepen. De tweede dag geven we de leerlingen vrij, met de mogelijkheid tot opvang op school. De derde dag krijgt een andere groep vrij en geeft de vrijgeroosterde stamgroepleider les in de groep van de zieke stamgroepleider. De ouders krijgen tijdig bericht met uitleg. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bieshaar wordt samengewerkt in 3 bouwen: Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw. De Middenbouw en de Bovenbouw werken met 3-jarige stamgroepen. Door te werken met 3-jarige stamgroepen bevorderen wij het inlevingsvermogen van kinderen omdat ze elk jaar een andere positie innemen in de groep (jongste, middelste, oudste). Het leren van en met elkaar gaat op deze manier makkelijker. Het is vanzelfsprekend dat je iets wel of niet kunt in een stamgroep. Dan ligt elkaar helpen voor de hand. De stamgroepleiders begeleiden de leerlingen in dit proces om met elkaar samen te werken

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het blokuur besteden we aandacht aan: fijne motorische ontwikkeling (oa. voorbereidend schrijven), werken met ontwikkelingsmateriaal, creativiteitsontwikkeling, individuele leerroutes en extra uitdagingen. Daarnaast zijn er voorbereidende reken- en taalactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het blokuur wordt ingezet om te werken aan taal, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, verwerking, rekenen Engels (Spaanse) taal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we als school nauwkeurig beschreven welke zorg de school kan bieden bij onderwijsbehoeften van leerlingen (basisondersteuning). Het profiel van De Bieshaar biedt mogelijkheden om kinderen met een lichte vorm van dyslexie of dyscalculie op te nemen. Ook kinderen die afstemming nodig hebben op werkhouding of concentratie kunnen we ondersteuning bieden. Op gebied van gedragsproblemen is het afhankelijk van de aard van de problematiek en de samenstelling van de groepen op De Bieshaar, of we een leerling kunnen inschrijven. Wanneer bij leerlingen op termijn een onderwijsbehoefte ontstaat die buiten de basisondersteuning valt, kan in overleg met een schoolondersteuner onderzocht worden naar welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning van de leerling. In de vorm van een onderwijsarrangement zal deze ondersteuning dan geboden worden. Soms op de eigen school, soms in een andere vorm van onderwijs en soms ook in een combinatie van mogelijkheden.

De OJS De Bieshaar maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband de Eem:

SWV de EemSamenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 28 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

SWV de Eem biedt hulp

De school en de ouders bepalen samen in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. De onderwijsondersteuners van SWV de Eem ondersteunen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren of het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs is.

Jeugd en Oudersteunpunt Eemland

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Jeugd en Oudersteunpunt Eemland.

Jeug en Oudersteunpunt Eemland

Bel met vragen, of vul het contactformulier op de website in.

T 033 3030488 - JOSEE.NU

W https://josee.nu/ 

Telefonisch spreekuur

Maandag en donderdag: 12:30 uur - 15:00 uur

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren werkt de Bieshaar verder aan het Jenaplanconcept. Op den duur geeft dat ruimte om leerlingen met andere ondersteuningsbehoeften te kunnen helpen.

Daarnaast werken wij samen met onze hoogbegaafdenspecialist en intern begeleider aan het verbreden en verdiepen van ons aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het thematisch werken biedt hiervoor een mooie kans.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijskundige informatie jonge kind
In de kleutergroepen wordt er thematisch gewerkt, dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen een thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: taalontwikkeling, beginnende gecijferdheid, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling enzovoorts. 
Als Jenaplanschool willen wij de kinderen graag zoveel mogelijk in contact laten komen met de wereld en daarom waarderen wij het als ouders iets over hun werk of hobby komen vertellen wanneer het past bij het thema. 

SKA Kinderopvang
In ons gebouw bevindt zich kindcentrum Bubbels van Ska Kinderopvang, met een kinderdagverblijf, een speelleergroep en een BSO.
De komende jaren gaan wij de samenwerking  tussen school en kinderopvang intensiveren en de kansen van samenwerking in een Integraal Kindcentrum (IKC) verkennen.

Wilt u gebruik maken van deze kinderopvang? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Ska Kinderopvang via www.ska.nl.  

Terug naar boven