Basisschool De Biezen

Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland

  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de CITO-eindtoetsen geven aan dat we op leertechnisch gebied, doorgaans rond het gemiddelde presteren ten opzichte van vergelijkbare scholen. Het oordeel van de inspectie over de school is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de leerlingen goed te kunnen ondersteunen is signalering nodig. Signalering is de eerste stap in het aanbieden van ondersteuning. Signalering is onder meer mogelijk op basis van het meten en vergelijken van leerprestaties en gedrag. Het meten en vergelijken van leerprestaties is nodig om per leerling en per groep te bekijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Hiervoor gebruiken wij observaties zowel systematisch als spontaan, methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen, waaronder verschillende landelijke Cito-toetsen. De intern begeleider bewaakt het proces van signalering/toetsing en de daaruit voortvloeiende extra ondersteuning van leerlingen door de groepsleerkracht.

Op basis van alle bovenstaande genoemde opbrengsten, onderwijsbehoeften en stimulerende en belemmerende factoren wordt twee maal per jaar een groepsplan opgesteld voor de basisvakken ((technisch en begrijpend) lezen,taal, rekenen, spelling). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt bepaald in overleg met de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en de intern begeleider. Bij het bepalen van het advies wordt, naast de rapportgegevens en de werkhouding van het kind, gekeken naar het leerlingvolgsysteem van cito.  In twijfelgevallen kan een individueel aanvullend onderzoek (drempelonderzoek) plaatsvinden.  

Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Dit advies bestaat meestal uit meerdere niveaus. In groep 8 volgt eind januari/begin februari een definitief advies. Dit advies bestaat meestal uit één niveau.  

Ouders maken samen met hun kind een schoolkeuze. Het inschrijfformulier voor de school naar keuze wordt, samen met een onderwijskundig rapport, door ons naar deze school verstuurd. Na aanmelding volgt er een warme overdracht tussen de VO-school en de leerkracht van groep 8. 

Jaarlijks evalueren we samen met de brugklascoördinatoren de adviezen van de voorgaande twee jaren. Tevens ontvangen we van de scholen voor voortgezet onderwijs de rapportgegevens van onze ex-leerlingen.

BaVo Eemland is een overlegorgaan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Eemland. In dit orgaan worden afspraken gemaakt over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de regio Eemland. Met name is het een adviesorgaan dat verschillende andere facetten adviseert, daarbij kunt u denken de PO-kamer en VO-kamer. Ook kunnen problemen aangaande de overgang waar deelnemende scholen tegenaan lopen hier voorgelegd worden. KPOA maakt onderdeel uit van het BaVo en hanteert de afspraken die in het overlegorgaan zijn gemaakt over de overgang van basisonderwijs naar het VO. Onderdelen van de overdracht zijn de koude en de warme overdracht. De koude overdracht is ‘het kind op papier’ dit bestaat uit het aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport (OKR), toets gegevens, verklaringen en zo nodig aanvullende informatie dat de basisschool samenstelt. Dit pakket wordt door middel van digitale uitwisseling genaamd OSO aan de VO school toegestuurd. Ouders tekenen vooraf voor inzage van het onderwijskundig rapport.

Naast de koude overdracht is er voor alle leerlingen ook een warme overdracht. In het kader van de warme overdracht vinden leerling besprekingen plaats tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de basisscholen. In dit gesprek staan onderstaande onderwerpen centraal:

·       Speciale aspecten van de begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden voortgezet.

·       De beste keuze van de soort brugklas.

·       Belemmerende en stimulerende factoren om tot leren te komen

Vanuit het VO komen burgklascoördinatoren, afdelingsleiders en/of mentoren naar de basisschool. Van de basisschool zijn naast de groep 8-leerkracht soms ook de intern begeleider en de (adjunct-) directeur aanwezig. “Het schooladvies is immers niet het advies van een groep 8-leerkracht alleen, het is een breed gedragen advies, dat iedere betrokkene vanuit de basisschool vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan motiveren. Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het VO. Alle leerlingen op de basisschool maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. Het resultaat van deze toets is een aanvulling op het advies van de basisschool. Indien het resultaat van het schooladvies sterk afwijkt van het resultaat van de eindtoets dan heroverweegt de school haar advies. Dat  gebeurt alleen in het geval van een positieve groei, niet als de groei negatief is. Ouders worden hierover geïnformeerd. De procedure die door De Biezen wordt gevolgd voor de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs staat beschreven in een protocol. Deze is te vinden op onze website. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven