Basisschool De Biezen

Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland

  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Biezen bestaat uit 13 leerkrachten, een leraar ondersteuner, een intern begeleider (IB-er), een office-manager, een teamleider en een schoolleider. De meeste leerkrachten hebben ervaring in de verschillende bouwen. Een aantal teamleden heeft een specifiek specialisme: er is een leerkracht die de opleiding bewegingsonderwijs heeft gevolgd, er is een IB-er, er is een leerkracht drama en er is een leerkracht die de Master Leren en Innoveren heeft afgerond en zich in Creatief Denken en thematisch werken met wereldoriëntatie heeft gespecialiseerd. Zij is tevens clusterschoolopleider binnen KPOA en begeleidt, op De Biezen en een aantal andere KPOA-scholen, pabostudenten en hun praktijkopleiders. De teamleider heeft als specialisme meer- en hoogbegaafdheid. Zij begeleidt leerlingen in de projectgroepen en de leerkracht bij het vormgeven van meer- en hoogbegaafdheid in de eigen groep.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek of om een andere reden afwezig is, proberen wij voor de vervanging zoveel mogelijk iemand van de flexibele schil van KPOA of de invalpool van Transvita in te zetten. Wij vinden de continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk en proberen deze zoveel mogelijk te waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Soms kan de groep worden verdeeld. In uiterste nood kunnen wij u vragen om uw kind een dag thuis te laten blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een school met een jaargroepensysteem, over het algemeen ingericht op leeftijd. Binnen de groepen wordt rekening gehouden met verschillen in belangstelling (bv. bij het werken in hoeken, het maken van keuze-opdrachten), tempo (sommige kinderen maken alleen de minimumstof) en niveau (bij de verwerking is er meestal sprake van basisstof, mogelijkheden tot herhaling en verdieping). Soms volgen kinderen voor bepaalde vakken een aangepast programma. Ook werken wij met projectgroepen voor de leerlingen die niet genoeg uitdaging uit het basisaanbod halen. Deze groepen worden anderhalf uur per week buiten de reguliere groep begeleid. Binnen onze geïntegreerde zaakvakkenmethode wordt regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt per bouw bij het maken van zogenaamde themawerkstukken. Ook worden kinderen uit de andere bouw betrokken bij de presentaties van het thema. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt er vanuit spelgerichte thema’s gewerkt.  De kinderen leren al spelend (rollenspel) de wereld kennen en begrijpen. Er wordt gewerkt vanuit ‘een probleem’ waarbij de kinderen een oplossing leren bedenken door onderzoekend en ontwerpend leren. In een gesprek met de kinderen wordt een ontwerp voor de speelhoek gemaakt en dit wordt vervolgens in de werkplaats gemaakt. Daarna kan er mee gespeeld worden. Binnen dit thema wordt er gedifferentieerd gewerkt aan doelen en de ontwikkelingslijnen. We werken daarnaast ook met de werkmap Fonemisch bewustzijn en de werkmap Gecijferd bewustzijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gebruiken de volgende methodes:

Veilig leren lezen en Karakter (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), De wereld in getallen (rekenen), STAAL (taal en spelling), Da Vinci (wereldoriëntatie), Groove me (Engels), Pennenstreken (schrijven). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken wij samen in een samenwerkingsverband: SWV de Eem. Op De Biezen werken wij met een schoolondersteuningsplan. In dit plan staat beschreven welke basisondersteuning wij bieden. Daarnaast is vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe het geld wordt besteed. De Biezen werkt vanuit de tien basisbeloften van SWV de Eem. Wij voldoen aan de basisondersteuning. De school hanteert een interne ondersteuningsstructuur met duidelijk belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning zijn vastgesteld. Er wordt gewerkt volgens de methode van handelingsgericht werken 

Het team van De Biezen is goed in staat om binnen de groepen te differentiëren op het gebied van niveau, hoeveelheid en tempo. Er wordt extra ondersteuning binnen de klas geboden. Als wij tot de conclusie komen dat wij, ondanks de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, niet aan de onderwijsbehoeften van een leerling kunnen voldoen, dan wordt met de betrokkenen (ouders, leerkrachten, intern begeleider en samenwerkingsverband) bekeken welke vorm van onderwijs beter past bij de leerling. Hetzelfde geldt op het moment dat het gedrag van een leerling ervoor zorgt dat de veiligheid van de leerling zelf, zijn medeleerling en/of de teamleden in het gedrang is. We werken hierbij nauw samen met SWV de Eem en in deze trajecten zal hun ondersteuning en expertise worden ingezet. School, ouders en de onderwijsondersteuner van SWV de Eem bepalen samen welke extra ondersteuning er voor een kind nodig is. De afspraken van de extra ondersteuning worden beschreven in een arrangement.

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op scholenopdekaart.nl 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Intakeprocedure

Een aantal weken voor de start bij ons op school vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand van dit intakegesprek vullen ouders een vragenlijst in (vragenlijst b + c uit het aanname- en toelatingsbeleid (zie bijlage in scholen op de kaart bij algemeen, aantal leerlingen)). Deze vragenlijst wordt besproken tijdens het intakegesprek (intern begeleider en ouders) en na zes weken onderwijs (leerkracht en ouders). 

Indien ouders daarvoor toestemming geven, vindt er overdracht plaats met de voorschool. Deze overdracht is meestal schriftelijk. Wij hebben de komende jaren als speerpunt om deze doorgaande lijn, in samenwerking met Dribbel, te verstevigen. 

Terug naar boven