Basisschool De Langenoord

Kerklaan 7 3828 EA Hoogland

Schoolfoto van Basisschool De Langenoord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken elk jaar een Eindtoets. Er worden mooie resultaten behaald waar de kinderen trots op mogen zijn en die passend zijn bij hun niveau. Deze Eindtoets geeft ook een beeld over hoe wij als ‘De Langenoord’ acht jaar onderwijs hebben gegeven aan deze groep leerlingen. Hierbij kijken we naar het fundamenteel niveau en het streefniveau.

Fundamenteel niveau: Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. De inspectie stelt dat minimaal 85% van de leerlingen het basisniveau (fundamenteel niveau) moet beheersen.

Streefniveau: Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Op basis van de leerling populatie van de school, wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet behalen. Voor De Langenoord is dit 52% van de leerlingen.

De uitslag van de eindtoets groep 8 van schooljaar 2022-2023 laat het volgende zien: 93% van de leerlingen behaalt 1F 51,8% van de leerlingen behaalt 2F/1S Hierbij zijn de resultaten bij rekenen lager dan verwacht. Op lezen en taal voldoen wij aan de norm. Het vak rekenen heeft dan ook extra onze aandacht, waarbij wij al het nodige zullen inzetten om de resultaten omhoog te krijgen, zoals het inzetten van een nieuwe methode voor Rekenen en een nieuwe methode voor het extra inoefenen van basisvaardigheden en automatiseren.

Binnen KPOA zijn op basis van de schoolweging per school ambitienormen en minimumnormen bepaald voor de gemiddelde referentieniveaus en de afzonderlijke referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De ambitienorm betreft het gewogen landelijke gemiddelde passend bij de schoolweging. De minimumnorm betreft de signaleringswaarde van de inspectie.

Op grond van de resultaten van de eindtoets – per 2024 de doorstroomtoets – komen we tot de conclusie dat de school:

 • voor het vakgebied lezen boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm
 • voor het vakgebied rekenen-wiskunde boven de minimumnorm scoort en onder de ambitienorm
 • voor het vakgebied spelling boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm

Deze scores vinden wij op het gebied van rekenen niet passend bij de leerlingpopulatie in groep 8 van het afgelopen jaar. Op grond van deze eindopbrengsten zijn in het kader van kwaliteitszorg het komende schooljaar verbetermaatregelen voorzien (zie paragraaf 2.4).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is signalering van de voortgang noodzakelijk. Signalering is de eerste stap in het aanbieden van onderwijs en ondersteuning op maat. Signalering is onder meer mogelijk op basis van het meten en vergelijken van leerprestaties en gedrag. Het meten en vergelijken van leerprestaties helpt om per leerling en per groep te kunnen bepalen hoe het leer- en ontwikkelingsproces efficiënt en effectief ingericht kan worden. Hiervoor gebruiken wij observaties zowel systematisch als ongepland, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Twee keer per jaar vindt methode-onafhankelijke toetsing plaats via CITO Leerling in beeld.

De school maakt gebruik van de volgende toetsen binnen CITO Leerling in beeld:

 • Rekenen-wiskunde
 • AVI
 • DMT
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

Alle resultaten van observaties en toetsen worden geregistreerd in het leer- en onderwijsvolgsysteem Parnassys en Focus PO.

Voor de tussenopbrengsten voor rekenen-wiskunde, DMT, begrijpend lezen en spelling zijn op basis van de schoolweging KPOA-minimumnormen en -ambitienormen geformuleerd.

Terugkijkend op het vorige schooljaar stellen wij vast dat bij alle groepen voor alle vakgebieden de minimumnormen behaald zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers worden door hun leerkracht voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs. Eind groep 7 wordt een eerste indicatie voor het advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Het advies is gebaseerd op vele aspecten. De Langenoord hanteert een zorgvuldige overgangsprocedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze is vastgelegd in het document van Bao naar Vo en ter inzage voor belangstellenden. De kinderen en hun ouders/verzorgers, de leerkrachten bovenbouw, de intern begeleider en de schoolleiding zijn betrokken bij de totstandkoming van een passend advies voor het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind telt! Dat is niet alleen wat we zeggen, maar ook zichtbaar in wat we doen. Samen met het kind, ouders/verzorgers en onze partners. Afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind, zodat ieder kind succeservaring kan opdoen en zich met (zelf)vertrouwen kan ontwikkelen. Het kind mag ontdekken, onderzoeken en zijn wie hij is, thuis, bij ons op school en in onze maatschappij. Wij zien het als onze opdracht om uw kind hierin te begeleiden en uw kind vaardig te maken om zelfstandig, met een eigen mening, respect voor de ander en vertrouwen zich te ontwikkelen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een leerlingenraad om kinderen een stem te geven in wat zij denken nodig te hebben en om actief burgerschap te stimuleren. En uiteraard hebben we kennis van de sociaal- emotionele ontwikkeling en leerlijnen dit daaraan gekoppeld zijn van groep 1 t/m 8.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Eigenwaarde
 • Relatie
 • Betrokkenheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de belangrijkste oordelen van de onderwijsinspectie.

Wat gaat goed?

De eindresultaten van de leerlingen op de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen zijn voldoende. De leraren beschikken over voldoende didactische vaardigheden om de leerlingen te laten leren. Ze leggen duidelijk uit en zorgen ervoor dat de leerlingen actief betrokken zijn en tot leren komen. De Langenoord heeft een veilig en prettig schoolklimaat. Leerlingen en ouders geven aan dat er duidelijke regels zijn en er is oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft een professionele kwaliteitscultuur, waarin de schoolleiding onderwijskundig leiderschap toont. Het team laat een grote bereidheid tot verandering zien en werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de school.

Wat kan beter?

Het team laat zien zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te hebben, maar kunnen de lessen nog beter op de onderwijsbehoeften van de leerlingen laten aansluiten als zij scherper in beeld brengt waar leerlingen stagneren in hun ontwikkeling. Analyses van de gegevens kunnen worden verstrekt en zullen hierbij helpen.

In ons jaarplan zullen we wat goed gaat borgen en de ontwikkelpunten uitwerken in doelen. Zie hiervoor ons jaarplan en schoolplan.

Terug naar boven