Basisschool De Langenoord

Kerklaan 7 3828 EA Hoogland

  • Schoolfoto van Basisschool De Langenoord
  • Schoolfoto van Basisschool De Langenoord
  • Schoolfoto van Basisschool De Langenoord
  • Schoolfoto van Basisschool De Langenoord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken elk jaar een Eindtoets. Er worden mooie resultaten behaald waar de kinderen trots op mogen zijn en die passend zijn bij hun niveau. Deze Eindtoets geeft ook een beeld over hoe wij als ‘De Langenoord’ acht jaar onderwijs hebben gegeven aan deze groep leerlingen. Hierbij kijken we naar het fundamenteel niveau en het streefniveau.

Fundamenteel niveau: Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. De inspectie stelt dat minimaal 85% van de leerlingen het basisniveau (fundamenteel niveau) moet beheersen.

Streefniveau :Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Op basis van de leerling populatie van de school, wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet behalen. Voor De Langenoord is dit 52% van de leerlingen.

De uitslag van de eindtoets groep 8 van schooljaar 2021-2022 laat het volgende zien:
93,3% van de leerlingen behaalt 1F
51,3% van de leerlingen behaalt 2F/1S
Hierbij zijn de resultaten bij rekenen lager dan verwacht. Op lezen en taal voldoen wij aan de norm. Het vak rekenen heeft dan ook extra onze aandacht, waarbij wij al het nodige zullen inzetten om de resultaten omhoog te krijgen, zoals het inzetten van een nieuwe methode voor Rekenen en een nieuwe methode voor het extra inoefenen van basisvaardigheden en automatiseren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt planmatig gevolgd. Dat doen we door middel van observaties, evalueren van het dagelijks werk, methodetoetsen, toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO en leerlingvolgsysteem Kindbegrip m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling. In de onderbouw gebruiken we KIJK!

Vier keer per jaar vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Er wordt ingezoomd op de individuele kinderen en de groep. Er wordt besproken of de kinderen voldoende hebben geleerd en of de ingezette interventies het beoogde effect hebben gehad. Groepsplannen worden bijgesteld, zodat voor de nieuwe periode optimaal kan worden afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

Twee keer per jaar focussen we met het hele team op de resultaten, om de effecten van ons onderwijs tegen het licht te houden en van elkaar te leren. De Kwaliteitskringen zoomen schoolbreed in op hun vakgebied.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers worden door hun leerkracht voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs. In groep 8 wordt het advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Het advies is gebaseerd op vele aspecten. De Langenoord hanteert een zorgvuldige overgangsprocedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze is vastgelegd in het document van Bao naar Vo en ter inzage voor belangstellenden. De kinderen en hun ouders/verzorgers, de leerkrachten bovenbouw, de intern begeleider en de schoolleiding zijn betrokken bij de totstandkoming van een passend advies voor het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind telt! Dat is niet alleen wat we zeggen, maar ook zichtbaar in wat we doen. Samen met het kind, ouders/verzorgers en onze partners. Afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind, zodat ieder kind succeservaring kan opdoen en zich met (zelf)vertrouwen kan ontwikkelen. Het kind mag ontdekken, onderzoeken en zijn wie hij is, thuis, bij ons op school en in onze maatschappij. Wij zien het als onze opdracht om uw kind hierin te begeleiden en uw kind vaardig te maken om zelfstandig, met een eigen mening, respect voor de ander en vertrouwen zich te ontwikkelen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een leerlingenraad om kinderen een stem te geven in wat zij denken nodig te hebben en om actief burgerschap te stimuleren. En uiteraard hebben we kennis van de sociaal- emotionele ontwikkeling en leerlijnen dit daaraan gekoppeld zijn van groep 1 t/m 8.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Eigenwaarde
  • Relatie
  • Betrokkenheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de belangrijkste oordelen van de onderwijsinspectie.

Wat gaat goed?

De eindresultaten van de leerlingen op de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen zijn voldoende. De leraren beschikken over voldoende didactische vaardigheden om de leerlingen te laten leren. Ze leggen duidelijk uit en zorgen ervoor dat de leerlingen actief betrokken zijn en tot leren komen. De Langenoord heeft een veilig en prettig schoolklimaat. Leerlingen en ouders geven aan dat er duidelijke regels zijn en er is oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft een professionele kwaliteitscultuur, waarin de schoolleiding onderwijskundig leiderschap toont. Het team laat een grote bereidheid tot verandering zien en werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de school.

Wat kan beter?

Het team laat zien zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te hebben, maar kunnen de lessen nog beter op de onderwijsbehoeften van de leerlingen laten aansluiten als zij scherper in beeld brengt waar leerlingen stagneren in hun ontwikkeling. Analyses van de gegevens kunnen worden verstrekt en zullen hierbij helpen.

In ons jaarplan zullen we wat goed gaat borgen en de ontwikkelpunten uitwerken in doelen. Zie hiervoor ons jaarplan en schoolplan.

Terug naar boven