Nico Bulderschool

Zonneweg 4 9602 LN Hoogezand

  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school streeft naar goede resultaten die passen bij de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Het is daarom allereerst belangrijk om de kinderen, en hun mogelijkheden goed in beeld te brengen. We proberen hierbij "het hele kind" in kaart te brengen. Daarbij kijken we niet alleen naar het schriftelijk (dagelijks) werk en gedrag van kinderen maar ook naar de omgeving van het kind en welke invloed deze op de ontwikkeling (zou kunnen) hebben.

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden onze leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden. Hiervoor worden de methodetoetsen gebruikt. Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Als eindtoets voor groep 8 wordt de DIA-toets gebruikt.

De school neemt jaarlijks de wettelijk verplichte eindtoets af. De resultaten van deze toets worden door de leerkracht en de intern begeleider geanalyseerd en in het team besproken. De sterkte-zwakte analyse van de resultaten op de eindtoets zijn voor het team aanleiding om haar aanbod en handelen nader onder de loep te nemen en, waar mogelijk, aan te passen. De beleidsvoornemens die uit deze (en overige resultaten) voortvloeien, worden opgenomen in het jaarplan. Zo staan voor komend schooljaar (2020-2021) Begrijpend Lezen en het automatiseren binnen Rekenen en Wiskunde hoog op de agenda.

Jaarlijks worden niet alleen de resultaten op de eindtoets maar ook de resultaten op de tussentijdse toetsen geanalyseerd en ook daaruit trekt de school conclusies en formuleert haar doelen in het jaarplan.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen getoetst op verschillende vaardigheden. Hiervoor worden allereerst methodetoetsen en/of proefwerken gebruikt. Na een lesblok van een vakgebied maken de leerlingen een toets over de onlangs aangeleerde stof. De leerkrachten van groep 1 en 2  maken hiervoor gebruik van de Leerlijnen Jonge Kind van ParnasSys.  De kleuters maken daarbij geen (schriftelijke) toets maar de leerkracht scoort de vaardigheden per lesperiode op een overzichtslijst. Kinderen worden niet alleen gevolgd in de cognitieve ontwikkeling maar ook op hun sociale ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we Viseon van CITO.

De resultaten op (tussentijdse) toetsen geven ons niet alleen een goed beeld van de ontwikkeling van een leerling of een groep leerlingen maar geeft ons ook zicht op de kwaliteit van ons onderwijs en waar we mogelijk aanpassingen moeten maken.

Voor de niet-methode gebonden toetsen gebruikt de school de CITO-toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De leerlingen maken twee keer per jaar (januari en juni) een CITO-toets. De resultaten op deze toets worden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten in Nederland. Zo kunnen we de resultaten van onze leerlingen goed vergelijken met die van kinderen op andere scholen in Nederland. Ook bij deze toetsen kijken we zowel naar de ontwikkeling van individuele leerlingen, van groepen leerlingen maar ook naar de ontwikkeling van onze school op de verschillende vakgebieden.

Voor de wettelijk verplichte eindtoets voor groep 8 wordt de DIA-toets gebruikt. Deze Eindtoets speelt, naast het advies van de school, een belangrijk rol bij het advies voor het vervolgonderwijs maar speelt ook weer een rol in de beoordeling van onze eindopbrengsten.

Individuele resultaten op (tussentijdse) toetsen worden met de ouders gedeeld. Dit gebeurt tijdens tienminutengesprekken waarbij de leerkracht een toelichting geeft op deze resultaten. Ouders ontvangen twee keer per jaar een rapport.  Dit rapport volgt nadat de toetsen zijn afgenomen.

De school werkt opbrengstgericht en gebruikt de resultaten op de diverse toetsen ook om voortdurend en aanhoudend het onderwijs te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Als leerlingen zich conform verwachting ontwikkelen, is dat een teken dat we op de goede weg zitten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven