Nico Bulderschool

Zonneweg 4 9602 LN Hoogezand

  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook meesters en juffen zijn wel eens ziek of afwezig. Gelukkig kunnen we, met hulp van vervangers, de afwezigheid van leerkrachten veelal goed opvangen. Het kan echter voorkomen dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Helaas komt dit, door een groot tekort aan leerkrachten, steeds vaker voor. In bepaalde (griep)periodes van het jaar zijn er bijna geen invalkrachten beschikbaar. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat er telkens andere leerkrachten voor de klas staan. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar we hebben geen andere keus. Helaas komt het ook regelmatig voor dat er helemaal geen vervanger beschikbaar is. We gaan dan over op het noodscenario waarbij we de kinderen de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht nog in een andere groep kunnen opvangen. Bij aanhoudende afwezigheid kunnen we de kinderen niet op school opvangen en moeten we overschakelen op een vorm van thuisonderwijs waarbij de kinderen thuis huiswerk maken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen krijgen veel aandacht. We starten er vaak meteen mee in de ochtend. Hierbij geven de leerkrachten op een gestructureerde manier les. Ze geven, over het algemeen, eerst uitleg en doen het voor aan de leerlingen. Daarna wordt er samen met de klas geoefend waarbij  de stap naar het helemaal "zelf doen" steeds een beetje dichterbij komt. De leerkracht zorgt er voor dat alle leerlingen in de klas de kans krijgen om te  kunnen oefenen met de te leren stof, soms betekent dit dat een groepje leerlingen extra uitleg of aandacht van de eerkracht krijgt terwijl een ander groepje leerlingen al zelfstandig aan de slag is. Naast de basisvaardigheden krijgen ook  andere leergebieden een plek in het weekrosster.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters werken aan de hand van betekenisvolle thema's waarin de lesdoelen geïntegreerd worden om vervolgens, veelal spelenderwijs, ingeoefend te worden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per jaargroep wordt een lesrooster ingevuld in ons administratiesysteem ParnasSys. Dit lesrooster is leidraad voor de planning en uitvoering van het dagelijks onderwijs. Sommige vakgebieden liggen zeer dicht bij elkaar of vullen elkaar goed aan. Waar mogelijk zullen leerkrachten deze verbanden leggen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de vakken lezen en taal, deze liggen in elkaars verlengde en worden regelmatig geïntegreerd aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuingsprofiel (SOP) beschrijft de school haar (on)mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke (on)mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

De ondersteuning die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus; basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning omvat vier aspecten. Het gaat om pro-actieve-, preventieve- en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit zoals deze gemeten wordt door het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Onze school beschrijft haar (basis)ondersteuning in het document “Basisondersteuning”. Het samenwerkingsverband heeft het niveau van basisondersteuning vastgesteld waaraan de deelnemende scholen zullen voldoen.

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dus meer dan de basisondersteuning, kijkt de school eerst wat zij zelf voor deze leerling kan betekenen. Onze school beschrijft haar mogelijkheden die de basisondersteuning overstijgen in het document "Extra ondersteuning", dit document noemt men ook wel het SOP. U kunt hierbij denken aan  het aanbieden  van een arrangement, een vorm van aanvullende ondersteuning, of de inzet van extra expertise voor de begeleiding van het kind of de leerkracht van het kind. De school beschrijft ook in het SOP in welke voorkomende gevallen zij niet in staat is om zelf de vereiste ondersteuning te bieden of te organiseren. De school zal in dat geval op zoek gaan naar een andere geschikte onderwijsplek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven