St Gerardus Majella

Beetslaan 4 9602 AX Hoogezand

Schoolfoto van St Gerardus Majella

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren sloten de scores van de cito eindtoetsen aan bij de verwachting van de kinderen en de leerkrachten. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Voor ons staat het kind centraal.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten aan de hand van leerlijnen. In het portfolio van de leerling wordt weergegeven hoe de resultaten zijn. Naast de registratie van beheersing per leerdoel en leerlijn, wordt er twee keer per jaar een Cito-toets afgenomen voor Rekenen, Spelling, begrijpend lezen en AVI. Wij gebruiken hiervoor Kleuter in Beeld en Leerling in Beeld. Deze resultaten worden geëvalueerd door leerlingen en leerkrachten. Deze evaluaties zijn weer bepalend voor de vervolgstappen in de komende onderwijsperiode. Vanuit coachgesprekken worden doelstellingen gekozen voor de komende periode. Hierin is het kind steeds meer leidend voor de keuzes. De leerkrachten sturen en begeleiden.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de St Gerardus Majella maken in groep 8 samen met hun ouders een keuze voor het vervolg onderwijs. De leerkrachten adviseren hierin de ouders en het kind. Het advies is gebaseerd op de leerresultaten van de afgelopen jaren. De eindtoets van Route 8 wordt vervangen door de doorstroomtoets. Deze wordt afgenomen in februari. De uitslag van deze toets kan nog van invloed zijn op het definitieve advies, maar het advies van de school is in principe leidend. De meeste leerlingen van de school kiezen voor het Alleta Jacobs College. Een aantal leerlingen kiest voor het voortgezet onderwijs in de stad Groningen.

In het overzicht van "Mijn scholen op de kaart" is te zien hoe "het verloop van leerlingen" in het VO is.  

Er is een heldere procedure voor de overstap tussen PO en VO. Daarmee bedoelen we van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. In november vindt de 1e aanmelding plaats en is een een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op welke ontwikkeling het betreffende kind heeft laten zien in de afgelopen 3 jaar. Deze resultaten worden vastgelegd in de plaatsingswijzer. Dat is een instrument die het VO gebruikt om deze ontwikkeling in kaart te kunnen brengen. Naast deze ontwikkeling speelt ook de beoordeling van de leerkrachten een rol. Er wordt ook gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling en of iemand een harde werker is.

De meeste ouders melden hun kind aan bij het Aletta Jacobs college. Dat neemt niet weg dat er uiteraard ook de mogelijkheid is om uw kind aan te melden bij een andere school voor voortgezet onderwijs. 

Na de doorstroomtoets wordt er gekeken of het advies bijgesteld of heroverwogen dient te worden. Dit is allemaal in nauw overleg met het Aletta Jacobs college. Vervolgens vindt er altijd een warme overdracht plaats.

Ook zit de St. Gerardus Majella in een werkgroep om te kijken of we de overstap van het PO naar het VO nóg beter kunnen laten verlopen. We brengen in kaart of er mogelijk risicovolle overstappers zijn, die extra aandacht behoeven. Daarbij wordt gezocht naar een goede manier van ondersteuning en een betere samenwerking. Dit is onder meer in het teken van het bieden van gelijke kansen.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de onderwijskwaliteit. De inspectie houdt toezicht op de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met het bestuur en uiteindelijk de schooldirectie. De St Gerardus Majella heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft dan ook een basistoezicht. De inspecteur van het onderwijs heeft in maart 2022 voor het laatst onze school bezocht. Ze heeft met de directie, intern begeleider, team en leerlingen gesproken. Ook heeft ze de groepen bezocht. In het nagesprek met het team gaf de inspecteur aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de onderzochte indicatoren. 

Het eindoordeel is een voldoende. Er zijn geen risico's aanwezig.

Het volledige rapport is te lezen via de site van de inspectie.

Terug naar boven