St Gerardus Majella

Beetslaan 4 9602 AX Hoogezand

Schoolfoto van St Gerardus Majella

Het team

Toelichting van de school

Op de St. Gerardus Majella werken 7 leerkrachten, 1 onderwijsassistent en 1 onderwijsondersteunende medewerker. Daarnaast hebben we een directeur, die ook op stichtingsniveau werkzaam is voor de stichting Primenius. Ook is er een Intern Begeleider (I.B.-er) aanwezig die de specifieke zorg die sommige kinderen nodig hebben, coördineert en leerkrachten coacht. Naast al deze mensen zijn er in de school wekelijks ook externen die met hun eigen expertise kinderen behandelen of ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan een logopediste en een kinderfysiotherapeut, aan dyslexiezorg en schoolmaatschappelijk werk. We hebben sinds dit schooljaar een Kind-ouder-ondersteuner. Zij kan fungeren als spil tussen alle betrokkenen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u terecht bij de directeur, Henk-Jan Meijer. Samen zorgen we ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen een veilige omgeving.  

Naast het basisonderwijs biedt de St. Gerardus Majella ook een mogelijkheid voor kinderopvang. De verschillende vormen van opvang zijn: Voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers maken deel uit van KAKA. De kinderopvangorganisatie in ons kindcentrum, Punt West. U kunt uw kind hiervoor opgeven via de website van KAKA (www.kaka.nl)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht doen we alles om een oplossing te vinden. Voor de vervanging maken we zoveel mogelijk gebruik van onze eigen  parttimers en de ons bekende invallers uit de invalpool van de stichting. Alle vervangingsverzoeken worden eerst uitgezet naar Slim-personeelsbemiddeling. Zij zorgen voor een vervanger en als dat niet lukt proberen we een interne oplossing te vinden. 

In de praktijk komt het erop neer dat we het meestal zelf kunnen opvangen. dat betekent dat we het zó kunnen organiseren dat er bij ziekte alleen maar bekende gezichten voor de groep staan. 

In het meest extreme geval zijn we helaas genoodzaakt groepen thuis te laten, maar door de goede organisatie van ons unitonderwijs vindt dit bijna nooit plaats. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben in de periode van 2015 t/m 2019 veel ondernomen om toe te werken naar gepersonaliseerd leren. Daar is in die periode hard aan gewerkt. Er is veel bereikt om te komen tot deze gepersonaliseerde manier van onderwijs. Daarmee is het leerstofjaarklassensysteem doorbroken en werken we inmiddels in Units. In de afgelopen planperiode 2019-2023 zijn we weer meer vanuit een passende structuur gaan werken en hebben we naast het werken vanuit leerlijnen weer meer methodische lessen aangeboden.   

We werken vanuit 2 Units, onderverdeeld in Unit 1 (onderbouw 1 t/m 4) / Unit 2 (bovenbouw 5 t/m 8). Het werken in deze units is prettig, omdat kinderen die meer aankunnen, kunnen aansluiten bij een hoger leerjaar en leerlingen die wat achter blijven, kunnen aansluiten bij instructies voor een lager leerjaar. Zo kunnen wij het gepersonaliseerd leren beter organiseren. We werken veel met kleine instructiegroepen, die begeleid worden door leerkrachten. Zo profiteren alle kinderen van intensieve begeleiding. 

Binnen het onderwijs is het zeer belangrijk dat de leerlijnen (kerndoeldekkend overeenkomstig SLO) de basis vormen voor het onderwijs. We leren denken in doelen. Daarnaast heeft de leerkracht een rol als coach, om zo de leerlingen te leren keuzes te maken, doelen te plannen en te evalueren. Op basis van deze coachgesprekken kan het onderwijs gestuurd worden. We zijn geïnspireerd door een Zweeds onderwijsconcept, genaamd Kunskapsskolan. Dit is een vorm van gepersonaliseerd onderwijs. 

Er wordt gewerkt vanuit zogenaamde werkpaden, waarin het aanbod beredeneerd staat weggezet, toegespitst op het functioneringsniveau van kinderen. Daarnaast hebben we methoden om ons onderwijs kwalitatief te ondersteunen. Leerlingen zitten in een leerjaar en functioneren op een niveau. Een indeling zoals het vroeger was, in groepen, hebben we niet meer. kinderen lopen zo een oplopende ontwikkeling door waarbij er gestreefd wordt naar en zo hoog mogelijk eindniveau, uitgewerkt in referentieniveaus.   

Verder verwijzen wij u graag naar het Schoolplan 2019-2023. Deze is ter inzage via de directie. In 2024 is er een tussenjaar vastgesteld op stichtingsniveau. het plan hiervoor is in de maak. Na dit jaar zal er weer een Schoolplan voor 4 jaar worden geformuleerd.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De jongste kinderen leren anders dan de oudere kinderen. Ze zijn nieuwsgierig en leren vanuit spel en ontdekken. Ze verwonderen zich over nieuwe dingen en leren van daaruit de wereld om zich heen beter kennen. Door dit proces te stimuleren en te begeleiden leren ze steeds meer en bereiden ze zich voor op het meer schoolse leren in de hogere jaren. We geven leerlingen in Unit 1 (onderbouw) de ruimte om te leren met oudere kinderen. Hierbij leren ze goed om te gaan met verschillen in de groep. In unit 1 zitten kinderen van leerjaar 1 t/m 4. Uiteraard zitten kinderen van groep 1 en 2 veel bij elkaar tijdens het spelen, leren en instructielessen, maar leren ze ook van en met de leerlingen van groep 3 en 4. Groep 3 en 4 krijgen in een kleine groep instructies voor de basisvaardigheden op een passend niveau.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen, rekenen en schrijven

Dit zijn de basisvakken waar we op school veel aandacht aan besteden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook andere vakken en projecten die voorbij komen. In ons onderwijssysteem is het niet relevant om te melden hoeveel tijd we per vak besteden. We gaan uit van een breed aanbod, met een nadruk op cognitieve ontwikkeling en het verkleinen van kansenongelijkheid. Dat betekent dat de ene leerling meer tijd nodig kan hebben dan de andere.

Gymnastiek

Alle groepen/units gymmen in de gymzaal en gymmen altijd in sportkleding en met gymschoenen met lichte zolen. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten. De gymtijden en -dagen staan vermeld op Social Schools en op de website.  

ICT-vaardigheid We willen de kinderen van nu voorbereiden op de toekomst. Hier hoort ook bij dat ze vaardig zijn met computers en iPads. De school heeft per groep een aantal computers en iPads om kinderen vaardigheden op het gebied van ICT aan te leren en oefenstof op de computer te kunnen laten maken. We zorgen voor een goede afstemming tussen digitaal werken en werken "op papier".

Verkeersexamen De leerlingen van groep 7 nemen ieder jaar deel aan het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen van groep 8 doen mee aan het Praktijkexamen. Bij het voldoen aan de eisen ontvangen de kinderen een diploma. 

Burgerschap Als school hebben wij ervoor gekozen om burgerschapsvorming niet als een apart vak aan te bieden. Het is bij ons verweven in ons hele doen en laten. Wij hebben als team, via een cursus van het IKO (instituut katholiek onderwijs) onze kernwaarden vastgesteld en bepaald hoe wij hier als school in zijn geheel, als leerkracht binnen de school en als mens mee omgaan. Deze kernwaarden zijn Tolerantie, Rechtvaardigheid en Solidariteit. Op school is een beleidsplan Burgerschap aanwezig waarin beschreven staat hoe we hier aan werken. We besteden veel aandacht aan burgerschap via de lessen van BLINK geïntegreerd en de klassenvergadering, waarbij er veel aandacht is voor sociale vaardigheden en democratische rechten en uitgangspunten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20-01. Het samenwerkingsverband PO 20.01 is onderverdeeld in 5 deelverbanden: gemeente Groningen, West, Noord, Zuid-Oost en het gespecialiseerd onderwijs. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.  

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.  

De school hoeft het niet alleen te doen.

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband en het eigen onderwijsondersteuningsteam hulp te vragen om mee te kijken. Het eigen onderwijsondersteuningsteam bestaat uit orthopedagogen en specialisten. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. We hebben het dan over het Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs.  Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.  

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: SWV 20-01. Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zullen dit schooljaar onderzoeken welke ondersteuning er nog meer geboden kan worden vanuit kansengelijkheid. Hierbij kunt u denken aan een soepele overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs, naschoolse activiteiten binnen de creativiteit en sport en het bieden van een gezonde (brood)maaltijd. We zijn druk aan het onderzoeken hoe we dit het best kunnen organiseren en financieren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het overgrote deel van de leerlingen die bij ons op school komen zijn naar een voorschool geweest. Beter bekend als de peuteropvang. Een aantal van deze leerlingen hebben officieel een VVE-indicatie. Dat betekent dat ze behoren tot een doelgroep die extra aandacht heeft gekregen op de peuteropvang. Voor het onderwijs op de Majella maakt dit niet veel uit, want wij kijken bij elk kind hoe wij op de best mogelijke manier kunnen aansluiten bij de behoeften en het functioneringsniveau. Een VVE-leerling krijgt evenveel aandacht als elk willekeurig ander kind. We richten ons in de basis op het bestrijden van de kansenongelijkheid en het bieden van kansen voor elke leerling. 

Terug naar boven