St Gerardus Majella

Beetslaan 4 9602 AX Hoogezand

Schoolfoto van St Gerardus Majella

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de St G. Majellaschool. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te komen nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Henk-Jan Meijer 0598-321574 of kijken op onze website www.majellaschool.nl.

Wij zijn een levendige school, waarin we van en met elkaar willen leren. Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarnaast worden ze begeleid in het vergroten van hun zelfstandigheid, als basis voor hun toekomst. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen dat wat mogelijk is uit de kinderen te halen. Wij werken adaptief, wat inhoudt dat wij ons onderwijs aanpassen aan het vermogen, tempo en de leerbaarheid van het individuele kind. Wij geven les met behulp van moderne hulpmiddelen op een gestructureerde, maar ook gepersonaliseerde wijze. Wij hebben veel aandacht voor de 21th century skills, om onze leerlingen die vaardigheden te kunnen geven, waarmee ze goed voorbereid de toekomst tegemoet kunnen treden. Samenwerking met ouders vinden wij een essentieel onderdeel van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat we, samen met u als ouders/verzorgers, de kinderen goed begeleiden. Onze katholieke identiteit is zichtbaar in de school en hier horen ook gezamenlijke vieringen bij. 

De St. Gerardus Majella is een samenwerking aangegaan met Kunskapsskolan Nederland. Dit is een prachtige samenwerking om te komen tot nog beter onderwijs, maar dan meer gepersonaliseerd. Bij alles in het onderwijs gaat het in feite maar om één vraag: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Beseffend dat we leerlingen dingen leren voor hun latere leven. In hun werk, persoonlijke bestaan en als onderdeel van de samenleving. Wij vinden dat we elke leerling steeds weer opnieuw moeten uitdagen om verder te gaan en om het beste uit zichzelf te halen. Om meer te bereiken dan ze zelf voor mogelijk houden. Vanuit de wetenschap dat elke leerling anders is. Dus: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Gepersonaliseerd onderwijs helpt om antwoord te geven op die vraag, geschikt voor elk kind; het is immers gepersonaliseerd. Wij willen elk kind het onderwijs bieden dat we zelf wilden, maar misschien nooit hebben gekregen. Onderwijs dat de ambities en talenten van leerlingen centraal stelt. Waarin leerlingen veel persoonlijke begeleiding en sturing krijgen en worden uitgedaagd. Waarin zij uiteindelijk leren de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling en daarmee over hun leven. Onderwijs dat hen veel meer leert dan de wettelijke eisen verlangen. Nauw aansluitend bij wat de veranderende samenleving van hen vraagt. Wij werken alleen gepersonaliseerd, als de leerlingen hier klaar voor zijn. Eigenaarschap is hierbij erg belangrijk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Betrokkenheid en welbevinden
  • Structuur en gepersonaliseerd
  • Kleine groepen
  • Gelijke kansen voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St G. Majellaschool is een kleine wijkschool. De school blijft, ondanks 'de krimp' in de provincie redelijk stabiel in het leerlingaantal, al vindt er een daling plaats. Er staan veel scholen in de wijk. De school onderscheidt zich door veel individuele aandacht te kunnen bieden. Daarnaast laten we ons onderwijs niet alleen leiden door methoden, maar kijken we ook kritisch naar de behoeften van kinderen, waarbij er ook gekeken wordt naar de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren. 

Er is een uitgebreide analyse van onze leerlingen, die gegenereerd wordt vanuit de rapportage van het NRO. De NCO-rapportage. Daaruit valt te zien dat onze leerlingen een uiteenlopende culturele achtergrond hebben. Dat biedt kansen! Ook realiseren wij ons dat er veel kinderen opgroeien met beperkte financiële middelen. Dat betekent voor ons dat wij daar veel aandacht voor moeten hebben.

Dat lukt ons gelukkig ook door het aanbieden van een schoolontbijt en -lunch, fruit, extraatjes als leesboeken en leermaterialen en we vragen geen ouderbijdrage voor welke activiteit dan ook. Ons onderwijs is volledig gratis. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven