De Weidebloem

Schweitzerstraat 21 7909 AV Hoogeveen

  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze gaan gebruiken en ze zijn daarbij niet alleen aangewezen op de centrale eindtoets. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen waar basisscholen voor kunnen kiezen. Samen met de andere scholen van onze vereniging PricoH is gekozen voor de IEP toets.  Wij zien hierin een eindtoets die kijkt naar de mogelijkheden van ieder kind, gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus. Dat zijn onafhankelijke door de overheid gestelde doelen die vertellen welk niveau leerlingen op overgangsmomenten moeten beheersen. 

De afgelopen vier jaar hadden we drie keer een voldoende score. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven