R.K. Basisschool Titus Brandsma

Herman Bavinckstraat 1 7901 BS Hoogeveen

Schoolfoto van R.K. Basisschool Titus Brandsma

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

De school gebruikt sinds een aantal jaren de IEP eindtoets. De schoolscore van groep 8 is in 2019:85,4. Daarmee voldoen we ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. 

In 2020 is er landelijk geen eindtoets gemaakt i.v.m Coronatijd. Wel hebben de leerlingen van groep 8 nog cito midden groep 8 gemaakt


Rapportage 2020 Cito Midden van groep 8 Professor Titus Brandsma (gemiddelde score van deze groep)

Spelling
vaardigheidsscore: 147,9
vaardigheidsniveau: I+

Spelling Werkwoorden
vaardigheidsscore: 115,3
vaardigheidsniveau: I+

Lezen (DMT)
vaardigheidsscore: 108,7
vaardigheidsniveau: I+

Begrijpend lezen
vaardigheidsscore: 62,1
vaardigheidsniveau: I

Rekenen/Wiskunde
vaardigheidsscore: 113,6
vaardigheidsniveau: II

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Op school gebruiken we de Plaatsingswijzer. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

  • Begrijpend Lezen
  • Rekenen & Wiskunde
  • Technisch Lezen
  • Spelling   

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven