SO De Aventurijn Hoogeveen

van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van SO De Aventurijn Hoogeveen

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?

Leerlingen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Visie op pedagogisch handelen

Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen zijn tussen leerlingen. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. Dit betekent dat de leerkrachten, bijzondere pedagogische kwaliteiten moeten bezitten. Deze krijgen een extra accent doordat alle leerkrachten en onderwijsassistenten bekend zijn met Positive Behaviour Support (PBS). Zij scheppen in hun groep een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten van onze leerkrachten en onderwijsassistenten zijn essentieel voor het op gang brengen van leer- en ontwikkelingsprocessen bij onze kinderen. In ons onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. De pedagogische kwaliteiten van de leerkracht worden zichtbaar in de wijze waarop de interactie tussen leerlingen en leerkrachten gestalte krijgt.

Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden (relatie). We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken (competentie). We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn (autonomie).

We spreken van pedagogische afstemming wanneer de leerkracht er in slaagt onderwijs te geven dat aansluit bij deze behoeftes en past bij de ontwikkelingskenmerken van de kinderen. Tegelijkertijd houdt de leerkracht rekening met de eigen manier waarop, en het eigen tempo waarin, kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij voor zich heeft. Hij probeert zich te verplaatsen in de situatie van het kind. met elkaar, het gehele team, zorgen we ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Groeiend zelfvertrouwen
  • Omgaan met anderen
  • Duidelijkheid

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven