SO De Aventurijn Hoogeveen

van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van SO De Aventurijn Hoogeveen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht is het streven dat de leerlingen de eerste dag op locatie worden opgevangen. De eerste voorkeur gaat uit naar het inzetten van een leerkracht van de locatie voor de betreffende groep, of de groep wordt over andere groepen in school verdeeld. Er wordt z.s.m. gezocht naar een meer structurele oplossing voor de betreffende groep. Wanneer er geen vervanger of alternatief voor handen is, kan als uiterste maatregel besloten worden om leerlingen thuis te laten blijven. In verband met vervoer maken wij dit waar mogelijk een dag van te voren bekend.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door een samenwerking binnen het SO in Hoogeveen, worden leerlingen van de groepen 1 t/m 3 geplaatst op SO de van der Ploegschool. De Aventurijn heeft hierdoor geen leerlingen in de eerste 3 leerjaren.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De Aventurijn biedt onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen zodat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. De Aventurijn heeft het onderwijsaanbod aan de hand van de leerroutes uitgewerkt. Bij het invullen van het onderwijsaanbod zijn de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs richtinggevend. De kerndoelen voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen.

Voor een volledige omschrijving van de kerndoelen speciaal onderwijs kunt u kijken op:

Kerndoelen speciaal onderwijs

Binnen de school wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Taal in blokjes
 • Engels
 • Rekenen/wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Burgerschap en levensbeschouwing
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leren Leren
 • Omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • Praktische redzaamheid

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Aventurijn is een algemeen bijzondere school en valt onder het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (GOH). Wij zijn school waar alle kinderen en ouders zich welkom mogen voelen, met verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Het is een school voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op het gebied van leren en/of gedrag in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De leerlingen zijn veelal afkomstig van de reguliere basisscholen uit ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.03. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen kunnen leren. Leerlingen die denken dat ze niet kunnen leren en vaak niet willen leren, willen we succeservaringen laten opdoen, waarbij we steeds aansluiten bij hun mogelijkheden en positieve kanten. Wij streven ernaar om leerlingen het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Alleen op die basis kunnen we werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en het verwerven van kennis. Daarom mag iedereen op onze school, van jong tot oud zijn wie hij of zij is. Dit gebeurt in een veilige gestructureerde sfeer en leeromgeving.

Leerlingen met een zorgindicatie bij Accare kunnen in de schoolsituatie begeleid worden of volgen een poliklinische behandeling door/bij medewerkers van Accare op de onderwijslocatie.

De school biedt schakelonderwijs. Het doel is de leerlingen voor te bereiden op het schakelen naar het reguliere onderwijs of naar andere vormen van speciaal(basis)onderwijs.

Vanaf het nieuwe schooljaar start de pilot "Zorg in de school"; het is een samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen -de Wolden, de zorgaanbieders Ambiq en Cosis én de school. Doel is om door de inzet van een pedagogisch medewerker, waar nodig een preventieve interventie te plegen. We verwachten hiermee vroegtijdige uitval van leerlingen te voorkomen.

Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel van de school bekijken: Schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven