Openbare Basisschool De Dobbelsteen

Philomenahof 29 4631 NM Hoogerheide

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dobbelsteen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en in juli worden de leerlingen ghetoets via het LVs van Cito. Leerling in beeld.

Leerling in Beeld geeft een leerlingprofiel  dat duidelijk maakt of leerlingen groeien en hoe hard. De groei wordt ouders en met de kinderen vanaf groep 5 besproken.

Na elke toetsperiode is er een studiedag voor het team waarin we met elkaar de opbrengsten bespreken en analyseren en een plan van aanpak maken voor de volgende periode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een Begin-toets. Naar aanleiding van de toetsuitslag, gegevens uit het LVS en executieve functies wordt er door school een voorlopig advies geformuleerd en besproken met de ouders en leerlingen.

Voor de Doorstroomtoets in februari krijgen de leerlingen een bindend schooladvies.

Leerlingen maken dit jaar in februari de verplichte onderdelen van de doorstroomtoets.

Leesvaardigheid: De leerlingen moeten vragen beantwoorden over tenminste drie verschillende type teksten. Tijdens het beantwoorden kunnen ze de teksten altijd teruglezen.

Taalverzorging: Werkwoordspelling wordt in de doorstroomtoets gemeten aan de hand van open vragen. Niet-werkwoordspelling en Interpunctie krijgen meerkeuzevragen met vier antwoordopties. Het toetsonderdeel Dictee wordt ook afgenomen.

Rekenen: Bij het onderdeel Rekenen komen Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden aan bod. Dit is in de doorstroomtoets een mix van open en meerkeuzevragen.

Het definitieve schooladvies kan na de doorstroomtoets naar boven worden bijgesteld, mits ouders en school daar achterstaan. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Dobbelsteen is een school waar alle kinderen welkom zijn en kinderen worden voorbereid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om zich te ontplooien als een goede wereldburger.? Wij zijn een afspiegeling van de samenleving waarin solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn. Goede onderlinge contacten zorgen voor sociale verbondenheid.? Regelmatig wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van wereldoriëntatie, kunst, cultuur en levensbeschouwing.?? Naast deze projecten bieden wij de leerlingen gestructureerd onderwijs in de kernvakken aan. Wij sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden van de kinderen. De expertise van diverse professionals wordt hierbij optimaal ingezet en leren vindt in en buiten het schoolgebouw plaats. ? Ons onderwijs is doelmatig, efficiënt en resultaatgericht. Taal speelt bij al onze lessen een belangrijke rol. Wij zorgen voor een talige omgeving waarbij de kinderen veel nieuwe woorden leren, en deze kunnen gebruiken in een passende context. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij het leerproces van hun kind en daar waar mogelijk sluiten ze aan bij activiteiten binnen en buiten de school. Wij zijn een school, waar iedereen welkom is en iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Kinderen, ouders, leerkrachten en bezoekers.? Op de Dobbelsteen wachten we niet op een mooie dag, maar maken er zelf met elkaar een mooie dag van.?  We gaan uit van respect voor jezelf, elkaar en de omgeving. Wij staan daarbij model voor onze normen en waarden en streven toekomstgericht naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid belangrijk is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ontmoeten
  • Verbinden
  • Samenleven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven