Openbare Basisschool De Dobbelsteen

Philomenahof 29 4631 NM Hoogerheide

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dobbelsteen

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 19 medewerkers die met passie, plezier en gericht op prestatie hun werk doen.

Op de Dobbelsteen kennen we de volgende functies: Directie, ib, leerkrachten, Leraarondersteuner en onderwijsassistent.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de afwezige medewerker vervangen door de duopartner of een andere medewerker van school.

Ook kan het gebeuren dat we vervanging via de vervangingspool organiseren. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het kleuteronderwijs ligt de focus op: Optimale ontwikkeling door spelend leren, doelgerichtheid, betrokkenheid en welbevinden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio, SWV De Brabantse Wal. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert.? ? Het zorgteam van obs De Dobbelsteen bestaat uit de intern begeleider en de directeur. Samen met de leerkrachten houden we de schoolontwikkeling op het gebied van de zorg in de gaten en hebben we continue aandacht voor de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het ondersteunen van en meedenken met leerkrachten bij het vormgeven van hun onderwijs en het bieden van extra ondersteuning in de klas, horen bij de taken van het zorgteam.? Tijdens het afstemmingsoverleg betrekken we de bouwcoördinatoren in dit proces. ? De intern begeleider overlegt 2 keer per jaar met de leerkrachten over de ontwikkeling van  alle leerlingen tijdens de groepsbesprekingen, indien nodig gebeurt dit vaker.? Daarnaast vindt er na de Cito-periode een bespreking plaats met ib’er, directie en leerkracht aan de hand van de opbrengsten. Met elkaar bespreken we de opbrengsten aan de hand van onderstaande gesprekspunten. Wat is een mogelijke verklaring voor de opbrengsten van je groep? Wat heeft deze groep van jou als leerkracht nodig? Welke activiteiten ga je komende periode oppakken? Welke scores wil je voor komende Cito realiseren?   Ook vinden er in november en juli schoolbesprekingen plaats. Leerkrachten presenteren hun groep en de voorlopige resultaten aan elkaar. En geven elkaar feedback, tips en tops. De schoolbespreking in juli is tevens overdrachtsmoment naar de volgende groep. ? De methodes waar we mee werken bieden veel differentiatiemogelijkheden, zodat alle leerlingen op hun eigen niveau met de lesstof om kunnen gaan. Mocht het niveau toch te moeilijk blijken te zijn voor de leerling, ondanks intensieve hulp in de klas, kunnen we ervoor kiezen om de leerling zich verder te laten ontwikkelen aan de hand van een eigen leerlijn. Over het algemeen kiezen we hier pas voor vanaf groep 6, omdat we kinderen zo lang mogelijk willen laten aansluiten bij de rest van de groep. In enkele gevallen komt het dus voor dat leerlingen dan bij hun eigen groep blijven, maar afhankelijk van hun functioneringsniveau werken ze met andere lesstof. Het programma wordt dan op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling afgestemd.? Ook proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen die wat meer aankunnen dan het reguliere programma aanbiedt. Bij deze leerlingen maken we gebruik van compacten, versnellen en verrijken, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling.?? ? We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren, maar ook op het gebied van gedrag. Indien er vragen zijn over het gedrag van een leerling, wordt dat ook besproken met de intern begeleider en wordt er gezocht naar dingen die de leerling kunnen helpen.? ? 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven