Rooms Katholieke Basisschool De Vest

Hofveld 4 5528 AV Hoogeloon

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat vanaf schooljaar 2021 - 2022 uit 3 mannen en 17 vrouwelijke werknemers. Twee van de mannen zijn leerkracht, de andere man is conciërge. De directeur is een vrouw. Het is een team wat de laatste jaren erg vernieuwd is. Nieuwe collega's en daarmee nieuwe impulsen komen het team in, maar de basis blijft door enkele collega's die er al langer zijn. 2 collega's werken fulltime. Alle andere collega's werken parttime. We vinden teamwork erg belangrijk om het groepsdoorbrekend onderwijs vorm te kunnen geven. Samen leren, samen leven, samenwerken is de basis waar wij vanuit werken. Samen leren op teamniveau geeft het juiste voorbeeld aan de kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval 

Op onze school zetten we ons in om lesuitval te voorkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een leerkracht kan afwezig zijn omdat hij/zij bijvoorbeeld een cursus volgt of een begrafenis bijwoont. In dat geval doen we allereerst een beroep op de collega-leerkrachten met een parttime aanstelling. Indien zij verhinderd zijn, doen we een beroep op de vervangerslijst van Stichting KempenKind. Als een leerkracht ziek is, moeten we in eerste instantie een leerkracht vragen die werkzaam is in de vervangerspool. Het bestuur heeft een aantal leerkrachten in dienst die alleen maar kortstondig invallen voor een zieke collega. Indien niemand uit deze vervangerspool beschikbaar is, mag de directeur een andere oplossing realiseren. Indien ook dit geen oplossing biedt, wordt de groep opgesplitst zodat er een leerkracht vrij komt. Wat we niet willen, is een onbevoegd persoon (conciërge, ouder) toezicht op een groep laten houden. Een uitzondering zou kunnen zijn om stagiaires van de Pabo hiervoor in te zetten. Door bovengenoemde maatregelen te nemen, trachten we onverwachte lesuitval voor leerlingen in een groep te kunnen voorkomen. Een garantie is het natuurlijk niet. Het naar huis sturen van kinderen is onze allerlaatste maatregel. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht, maar voor het zover is, heeft de school alles in het werk gesteld om vervanging te bewerkstelligen.  

Wij proberen altijd om de kinderen op school te houden. Deze keuze moet wel verantwoord zijn. We hebben in de basisformatie gezorgd voor ruimte voor eerste opvang van leerlingen bij ziekte, verlof, ziekenhuisbezoeken enz van personeel. Ook onze vorm van onderwijs organiseren zorgt voor meer flexibiliteit bij ziekte dan het jaarstofklassensysteem. Kinderen kennen alle werkplekken en alle personeelsleden, omdat ze in flexibele groeperingsvormen zitten door de dag heen. Dat zijn ze al gewend. Daarnaast is het gebouw met vaste plekken voor materialen heel helpend voor de voorspelbaarheid van de kinderen. Ook als de eigen leerkracht wegvalt. Wij hebben veel strakke routines in de basis zitten. Toch zullen we in uiterste nood ook een groep naar huis moeten sturen als het echt niet meer anders kan. Veiligheid komt dan in het gedrang of het leer en ontwikkelrendement voor de grote groep komt in het gedrang zijn aanleiding om in uiterste nood een groep of deel van een groep naar huis te sturen. Veiligheid en kwaliteit mogen niet in het gedrang komen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het bestuur    

Basisschool De Vest behoort tot de Onderwijsstichting KempenKind. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor 17 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur heeft door verschuiving van taken van het ministerie naar de scholen, steeds meer ruimte voor eigen beleid op financieel en personeel gebied. Ook de financiële risico’s worden steeds meer bij het bestuur gelegd. Daarom is samen met de scholen voor katholiek basis- en speciaal onderwijs in Hooge en Lage Mierde, Reusel, Hulsel, Bladel, Netersel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Duizel en Eersel één bestuur voor het gehele gebied gevormd. Een moderne onderwijsorganisatie vraagt om professionalisering en een duidelijke scheiding van besturende en toezichthoudende taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt in handen van een College van Bestuur, de toezichthoudende verantwoordelijkheid in handen van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur. Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële beleid en het personeelsbeleid. Alle medewerkers van de 17 scholen zijn in dienst bij het bestuur. Het bestuur brengt het informatiebulletin “De Nieuwsbrief” uit, die te vinden is op www.kempenkind.nl.     

Bovenschools management    

Binnen Onderwijsstichting KempenKind is mevr. M.C. Jacobs-Janssen werkzaam als College van Bestuur. Zij stuurt de scholen aan op gezamenlijk beleid en vormt de verbinding met het algemeen bestuur, wat bestuurt op hoofdlijnen. De directeur blijft op elke school aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het hele beleid.      

De directie    

De directie is werkzaam op zowel De Vest in Hoogeloon als op de St Jan in Duizel. Het bestuur heeft met de directie afspraken gemaakt over bevoegdheden, taken, verantwoording en werkwijze. De directie geeft leiding aan de school en is belast met de dagelijkse gang van zaken op school. Zij draagt onder meer zorg voor de voorbereiding en uitvoering van onderwijskundig, school organisatorisch en huishoudelijk beleid, personeelsbeleid, gebouwbeheer en financieel beleid. Ook het onderhouden van de interne en externe contacten is een belangrijke taak van de directie. De directeur maakt deel uit van het regionaal directieberaad. In acute gevallen is de directie ook buiten schooluren telefonisch bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06 53475303. De directeur is RDO geregistreerd, wat betekent dat zij altijd up-to-date is wat betreft bijscholing i.v.m. registratie.

De intern begeleider   

De intern begeleider (IB-er) heeft als taak de structuur van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op school te verbeteren. Hij/zij heeft een spilfunctie in de contacten van de school met externe instellingen op het gebied van ondersteuning. De IB-er is vanuit de school daarvoor de contactpersoon en voor de externe instellingen het aanspreekpunt. Hij/zij vormt een pijler waar de schoolorganisatie op is ingericht en vervult de rol van kwaliteitsfunctionaris op het gebied van onderwijs en ondersteuning op de school. De IB-er voert ondersteunende activiteiten uit op groeps- en schoolteamniveau. Bovenstaande vindt allemaal plaats onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.    

Het leerkrachtenteam   

Iedere groep heeft een groepsleerkracht. Deze mentoren vanuit de startgroep geven les aan de groep en begeleidt de kinderen. Diverse groepsleerkrachten werken in deeltijd, waarbij de verantwoording voor een groep wordt gedeeld door meerdere leerkrachten. Tevens zijn er onderwijsassistenten aan onze school verbonden. Wekelijks vindt er overleg plaats middels een bord en werksessies, waarbij de praktische en onderwijsinhoudelijke zaken worden besproken. Daarnaast vindt er structureel intervisie plaats om met elkaar te leren van de dagelijkse praktijk. Onze school heeft structureel clusteroverleg, dit is een onderwijsinhoudelijk team dat de verantwoordelijkheid neemt om het team mee te nemen in de laatste ontwikkelingen, met als doel de kwaliteit per vakgebied steeds sterker te maken. Wij doen dit om met elkaar up to date te blijven en van elkaar te leren, zodat goed onderwijs niet afhankelijk wordt van de individuele leerkracht.

Onderwijsondersteunend personeel

De huishoudelijke dienst bestaat uit een conciërge en een interieurverzorgster. Zij bieden ondersteuning in een aantal uitvoerende taken, die niet op pedagogisch en onderwijskundig gebied liggen. Voorbeelden hiervan zijn: schoonmaak, kopiëren, kleine bouwtechnische aanpassingen, catering en diverse andere voorkomende werkzaamheden. Tevens is aan onze school een administratief medewerkster verbonden. Daarnaast hebben wij ook een klassenassistente die ondersteunend functioneert in het primaire proces in de onderbouwgroepen. Dat kan individuele begeleiding zijn, het werken met de kinderen in kleine groepjes of het uitvoeren van voorbereidende taken. Zij heeft geen onderwijsbevoegdheid en is ter ondersteuning van de leerkracht in praktische zin. Ook werken wij met een onderwijsassistent. Zij heeft wel een onderwijsbevoegdheid en mag voor de groep staan indien nodig. Zij ondersteund vooral in de groepen, maar ook bij overige organisatorische en inhoudelijke taken kan zij ingezet worden.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De overige uren zitten verwerkt in de werklessen. Voor de groepen 1 en 2 is het lastiger de uren te specificeren omdat er veel verbinding is tussen de verschillende doelen en die ook dagelijks verwerkt zitten in het werken in hoeken (spel).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de basisuren zoals hierboven beschreven zit ook het werken in de zogenaamde 'ateliers'. Daarbij komen de verschillende basisvakken terug, maar is er ook aandacht voor techniek, kunst en cultuur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn op weg van klassikaal onderwijs richting kindgericht (gepersonaliseerd) onderwijs. Dit betekent dat wij naar de onderwijsbehoefte van elke leerling kijken. Wij werken vanuit de leerlijnen en gieten de te behalen leerdoelen in de vorm van een meer betekenisvolle context. Wij hebben een specialist Hoogbegaafdheid en een specialist Rekenen in huis. Daarnaast leren we samen en worden we steeds beter in signaleren en afstemmen op de individuele onderwijsbehoefte, middels intervisie en groeps- en leerlingbesprekingen met de IB-er. Wij zijn generalisten en schakelen specialismen in, meestal vanuit het CPO (Centrum Passend Onderwijs). Er is een orthopedagoge verbonden aan onze school, die de IB-er adviseert en betrokken is bij ondersteuningstrajecten die mogelijk leiden tot een arrangementsaanvraag of een verwijzing. Wij hebben een breed aanpassingsvermogen waardoor we veel leerlingen kunnen blijven begeleiden. Daar waar het niet kan wordt in overleg met ouders eventueel een andere keuze gemaakt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

* De juiste balans in werkvormen waardoor alle kinderen beter tot leren en ontwikkelen kunnen komen. Zowel binnen als buiten.

* De juiste balans tussen sturing van de leerkracht en het eigenaarschap bij de leerlingen.

* Burgerschapsonderwijs vast verwerken in het jaaraanbod van alle groepen.

* Taal en spellingsaanbod met een nieuwe methode invoeren in onze manier van werken

* Digitale geletterheid van leerkrachten en leerlingen versterken en aandacht voor privacy ( AVG)

* Versterken van de leesvaardigheden en ons leesonderwijs betekenisvoller maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hanteren de landelijke richtlijnen voor kleuterverlengers en zittenblijvers. Daarnaast hebben wij een goede overdracht met de voorschoolse voorziening die binnen ons gebouw zit, door twee maal per jaar een mondelinge overdracht te organiseren tussen de onderbouwcoördinator en de leidster van het kinderdagverblijf / de peutergroep. Daarbij werken we met een overdrachtsdocument.

Tevens werken wij samen met CJG de Kempen, GGD de Kempen, de gemeente Bladel, bureau Halt en alle andere instanties die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen.

Terug naar boven