IBS De Schittering

Burgemeester Godwaldtstraat 4 4927 BB Hooge Zwaluwe

Schoolfoto van IBS De Schittering

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van de methodes Staal, Wizwijs en Veilig leren Lezen worden in de klassen toetsen afgenomen. De toetsgegevens gebruikt de leerkracht om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en het onderwijs af te stemmen. Het ene kind heeft meer herhaling nodig, het andere kind kan wat sneller door de stof heen. Daarnaast maken de leerlingen twee keer per jaar de cito toetsen. Deze cito toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd om het onderwijs verder aan te passen op de leerlingen. Daarnaast vergelijken wij de resultaten binnen onze school met voorgaande jaren en per groep. Is het gemiddelde van deze groep nog hetzelfde, vooruitgegaan of achteruit gegaan? Kunnen we dit verklaren? Deze manier van gezamenlijk analyseren houdt ons scherp en helpt ons om het onderwijs continu te verbeteren. 

Binnen Jeelo wordt er op verschillende manieren naar kinderen gekeken, we werken aan competenties, maken (samen) producten en toetsen ook kennis.

Bij de kleutergroepen toetsen wij niet. Aan de hand van de doelen in de gebruikte methode 'Onderbouwd' stemmen wij het onderwijs af op het individuele kind.

U kunt als ouder altijd inloggen in het ouderportaal van Onderbouwd en in de Jeelo omgeving van uw kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Schittering werken wij met een tijdpad vanaf groep 6 t/m 8 richting een goed onderbouwd en passend advies voor uw kind en begeleiden we uw kind en u bij de keuze voor een middelbare school. Met de ouders van de leerlingen wordt een infographic gedeeld waarin dit tijdpad uitgelegd wordt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Het werken aan sociale vaardigheden is bij ons verweven in Onderbouwd en Jeelo en met projecten als de Gouden Weken en Week tegen pesten werken wij aan specifieke doelen op sociaal emotioneel gebied.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven