IBS De Schittering

Burgemeester Godwaldtstraat 4 4927 BB Hooge Zwaluwe

Schoolfoto van IBS De Schittering

Het team

Toelichting van de school

Zie website (https://deschittering.dewaarden.nl/) voor het huidige team en de verdeling van de taken binnen het team.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij bijzonder verlof wordt het stappenplan vervanging gevolgd. Hierbij kijken we eerst naar interne oplossingen waarbij de voorkeur gaat naar vervanging door één van de eigen leerkrachten van school. Wanneer interne vervanging niet mogelijk is, wordt de vervangingsvraag bovenschools uitgezet. Indien er geen vervanging mogelijk is kan bijzonder verlof niet altijd doorgaan (zoals een cursus, verhuisdag).

De volgende stappen worden alleen gevolgd indien het gaat om vervanging bij ziekte: als vervanging niet mogelijk is wordt een groep verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij 1 dag per groep. De laatste fase in het stappenplan vervanging betreft een beroep op ouders/verzorgers om hun kind een dag thuis te houden, we kunnen dan geen onderwijs op school bieden. Van elke stap in het stappenplan worden ouders op de hoogte gebracht (in principe via Klasbord). 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben wij 5 groepen.

Groep 1-2 de Goudvissen: juf Anita en juf Ilse

Groep 2-3 de Vuurvliegjes: juf Esther en juf Yvette

Groep 4-5 de Zeesterren: juf Kelly

Groep 5-6 de Blitskikkers: juf Ilonka en juf Lisanne

Groep 7-8 de Vuurvogels: juf Wendy en juf Lisanne

Juf Leontien biedt ondersteuning als onderwijsassistent, voornamelijk in de middenbouw.

Juf Esther is intern begeleider van groep 1-2

Juf Jackelien is intern begeleider van de midden en bovenbouw

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan taal, rekenen, motoriek en wereldoriëntatie. Dit gebeurt binnen de methode Onderbouwd en Wijzneus.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In Jeelo zitten naast wereldoriëntatie, burgerschap, verkeer en ehbo ook de kunstzinnige en creatieve vorming verweven en taalinzicht en taalbeschouwing is geïntegreerd in Jeelo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Schittering werken collega's met ieder hun eigen expertise, specialisme of interesses. Wij werken samen aan passend onderwijs voor alle kinderen. Soms is er iets meer nodig dan wij als team kunnen bieden. Binnen stichting de Waarden werken wij met een expertise centrum, binnen het expertise centrum werkt een team met ieder hun eigen specialisme. Leerkrachten of intern begeleiders kunnen hulp inschakelen vanuit het expertisecentrum. Dit is zoveel mogelijk gericht op het handelen van de leerkracht in de klas.

Per 1 augustus 2014 is onze school aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 3002) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Onder het motto ‘Zorg dat het past’ wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. De belangrijkste taak hierbij is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke ondersteuning of een andere plaats in het onderwijs. Het samenwerkingsverband wijst hierbij op basis van een ondersteuningsplan budgetten en deskundigheid toe. Dit ondersteuningsplan is te raadplegen op de site van het samenwerkingsverband.  Elk schoolbestuur heeft een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl.

Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal - Moerdijk en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Kijk dan op deze website. Kun je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail het Ouder- en Jeugdsteunpunt naar 06-48501659 of info@oudersteunpunt-wbw.nl. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze teamleden blijven zich constant ontwikkelen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te kunnen begeleiden. Komend schooljaar zal een teamlid zich verder specialeren op het gebied van lezen om kinderen met o.a. dyslexie nog beter te kunnen begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanmelden:

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan op de Schittering het hele jaar door. U bent (samen met uw kind) voor een eerste kennismaking van harte welkom op school. U kunt daarvoor een afspraak maken met Esther of Anke. Enkele weken voordat uw kind 4 wordt neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor een kennismakingsgesprek en het plannen van de wendagen. Wordt uw kind vlak voor de zomervakantie 4 jaar, dan plannen wij meestal geen wendagen meer in. De toekomstige leerkracht van uw kind bespreekt dit met u. 

Als uw kind vanuit een andere school instroomt in een hogere groep plant u de startdatum in de nieuwe klas in overleg met de leerkracht van uw kind. 

Terug naar boven