Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

Averbodelaan 1 5095 AS Hooge Mierde

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Akkerwinde heeft een procedure opgesteld om de overgang tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen de overgang duidelijk en gestructureerd verloopt, zie bijlage Procedure POVO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen nemen we op de volgende manier toetsen af:

  • Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) die bij de leerstof horen. Na een aantal weken is voor bijna elk vakgebied een toets in de methode opgenomen. Daarbij wordt gekeken of de leerlingen de behandelde stof beheersen. De resultaten gebruiken de leerkrachten om te kijken of er meer verrijking, verdieping of herhaling aangeboden moet worden.
  • Niet methodegebonden toetsen volgens de toetskalender. Voor groep 3 t/m 8 zijn er toetsen vastgelegd op de toetskalender. In februari en juni worden toetsen vanuit Cito afgenomen als signalering. In februari en juli bekijken we de trendanalyses naar aanleiding van de afgenomen Cito toetsen. De resultaten van deze meetmomenten gebruiken de leerkrachten om het juiste niveau helder te krijgen en het handelen daar op aan te passen. Op individueel- en groepsniveau worden plannen van aanpak en nieuwe doelen opgesteld.
  • In groep 8 maken de leerlingen de Eindtoets van Route 8. Alle gegevens van de leerlingen leggen we vast in een leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van Parnassys. In dit systeem kunnen we alle gegevens van de leerlingen verwerken. 

Door middel van deze toetsen proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te volgen en ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het niveau van de leerlingen. De resultaten en de acties die daaruit voortvloeien, zullen we tijdig en zorgvuldig met de ouders bespreken. Tijdens de groepsbesprekingen bespreken de leerkrachten de resultaten met de IB'er. Op basis van de resultaten van de groep en de leerlingen worden acties en interventies uitgezet.

Alle resultaten van de leerlingen worden gecommuniceerd met ouders, twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Tijdens de oudergesprekken worden de resultaten besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde toetskalender die gebaseerd is op de afspraken binnen Kempenkind en de Cito-voorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Hiervoor gebruiken we Route 8. Ouders en kinderen krijgen vanaf groep 7 een VO-advies voor hun kind. 

De POVO-procedure is opgenomen in de bijlage van deze schoolgids.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie van onderwijsstichting KempenKind: ‘Leerkracht door verbinden’ is een directe verwijzing naar de manier waarop wij sociaal en fysieke veiligheid willen borgen. Verbinding maken en zoeken vergroot het veiligheid beleven. In de visie van onderwijsstichting KempenKind past een doordacht veiligheidsbeleid. Personeel van onderwijsstichting KempenKind zijn maatschappelijke verbinders, gidsen en begeleiders en hebben een open mentale instelling. Goed werkgeverschap draagt zorg voor de juiste facilitering van het veiligheidsbeleid. Verbinden en respectvol met elkaar omgaan is gedrag dat wij als uitgangspunt voor ons handelen hanteren.

Wij hechten als school erg veel waarde aan de sfeer op school. We volgen de kinderen niet alleen in hun cognitieve ontwikkeling, maar daarnaast ook op sociaal-emotioneel gebied. Het welbevinden van de leerling is voor ons de basis om ontwikkeling op gang te brengen. Daarnaast volgen we de betrokkenheid van de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Veilig
  • Autonoom

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 28 mei 2013 heeft de inspectie basisschool De Akkerwinde bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. Uit dit bezoek valt op te maken dat op basisschool De Akkerwinde de kwaliteit van het onderwijs voor de meeste onderzochte indicatoren op orde is.

Terug naar boven