Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

Averbodelaan 1 5095 AS Hooge Mierde

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

Het team

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs

Vak               Groepen    Dag (en) v/d week

Gymnastiek   Groep 2     Donderdag

Gymnastiek   Groep 3     Maandag en donderdag

Gymnastiek   Groep 4     Maandag en donderdag

Gymnastiek   Groep 5     Maandag en vrijdag

Gymnastiek   Groep 6     Maandag en vrijdag

Gymnastiek   Groep 7     Maandag en vrijdag

Gymnastiek   Groep 8     Maandag en vrijdag

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht afwezig is, bijv. door ziekte, verlof en/of calamiteiten. In dat geval gaan we op zoek naar vervanging.

Allereerst zal er gekeken worden in de flexibele schil binnen ons eigen bestuur, Onderwijsstichting Kempenkind. De flexibele schil is een groep leerkrachten die werkt voor Kempenkind. Zij worden ingezet op plekken waar vervanging nodig is. Mocht er niemand in de flexibele schil beschikbaar zijn, dan gaan we zelf op zoek naar vervanging.

Het kan echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is (bijvoorbeeld bij een griepgolf, gezien de krapte op de arbeidsmarkt komt dit helaas steeds vaker voor). Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen.

Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden. De directeur bepaalt de te nemen stappen:

 • Duo-collega wordt benaderd.
 • Overige parttimers worden gevraagd.
 • Inzetten medewerker van Qrabbl (Qrabblaars zijn bevlogen vakmensen met veel expertise op het creatieve vlak).
 • Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Inzet pedagogisch medewerker door Nummer Een als studiebegeleider.
 • Inzetten van ambulante leerkrachten.
 • Inzetten van (Leraar in opleiding) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Opdelen van de groep en/of samenvoegen van groepen.
 • Inzetten van directie / IB-er indien agenda dit toelaat.
 • Laatste noodgreep: kinderen worden thuis gehouden.   

o Uiterlijk de dag voorafgaand worden ouders vóór 18.00 uur hiervan via Social Schools op de hoogte gebracht.   

o Een groep mag ten hoogste één dag thuis gehouden worden.   

o De directeur stelt het CvB hiervan op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2A  juf  Bregje (ma-di-wo-do)

Groep 1/2B   juf Imke (ma-di) en juf Irene (wo-do)

Groep 2        juf Irene (vr)

Groep 3        juf Resi (ma-di-wo om de week) en juf Hanneke (wo om de week, do-vr)

Groep 4        juf Anouk (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 5        juf Marloes (ma-di-wo) en juf Eveline (do-vr)

Groep 6        juf Terri (ma) en meester Pieter (di-wo-do-vrij)

Groep 7        juf Kristin (ma-di-do-vrij) en juf Terri (wo)

Groep 8        meester Tijn (ma-wo-do-vr) en juf Terri (di)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Akkerwinde maken we gebruik van eigentijdse en moderne methoden die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. We maken efficiënt gebruik van de leertijd door het opstellen van een doelgericht lesrooster dat past binnen goed groepsmanagement. De uren zijn een richtgeving, aangezien veel vakken door elkaar heen lopen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd:
Volgens de wet moet de onderwijstijd in 8 jaar minimaal 7520 uur bedragen. Omdat de kinderen meer uren maken is er ruimte voor diverse studiedagen. Excursies en vieringen nemen uiteraard tijd in beslag van verschillende vakken. Kleine verschillen per leerjaar worden veroorzaakt door de praktische invulling in het weekrooster. Het busvervoer naar de gymzaal is in bovenstaande bijv. niet opgenomen. Bij groep 3 is taal en lezen samengepakt.

Verjaardag:
Op school vieren we de verjaardagen van de leerlingen. Het is hierbij niet de bedoeling dat de kinderen trakteren. 

Wensjes:
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen een wensje maken voor een verjaardag van papa, mama en voor bruiloften. Wilt u uw kind aan het begin van het schooljaar een briefje meegeven, waarop de data vermeld staan?

Vader- en moederdag:

De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen een attentie voor papa of mama maken. De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen dat op eigen initiatief doen. Dit wordt niet klassikaal aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons streven is voor zoveel mogelijk doelgroepen het reguliere onderwijs passend te maken. We hebben immers een zorgplicht. Bij specifieke ondersteuningsvragen (bijv. NT2, lichamelijke of cognitieve beperkingen) kijken we altijd kritisch naar de mogelijkheden binnen onze schoolorganisatie. We roepen dan de expertise van externen, al dan niet van ons eigen Centrum Passend Onderwijs KempenKind in. Passend onderwijs binnen De Kempen kent vier niveaus van ondersteuning: basiskwaliteit, basisondersteuning, extra ondersteuning en toeleiding naar een S(B)O (TLV). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar: Website Passend Onderwijs de Kempen. Mochten we tot de conclusie komen dat een reguliere onderwijssetting niet aansluit bij de specifieke behoefte van een leerling, dan gaan we samen op zoek naar een passende onderwijsvorm.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naar onze mening hoeft niet elke school over "experts" te beschikken maar zien we meer in het bundelen van krachten. Dit is met het Centrum Passend Onderwijs KempenKind prima gewaarborgd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang 
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang. Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma (2-4 jaar) aan.    

Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang én het peuterprogramma aan.

Buitenschoolse opvang: de Clup
Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup. De Clup is 40 weken per jaar geopend. Dus ook op studiedagen. In de schoolvakanties is er opvang in Lage Mierde op b.s. D'n Opstap. Onder het kopje 'schooltijden' vind je de uren dat er opvang is op De Akkerwinde.

Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.

Peuterprogramma
Op onze school verzorgt Nummereen ook het peuterprogramma. Kijk voor meer informatie op www.nummereen.com. 

Terug naar boven