Openbare Basisschool de Octopus

Femina Mullerstraat 78 2135 MS Hoofddorp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er uit halen wat er in zit' dat is ons doel. Onze Kinderen laten ontwikkelen binnen hun mogelijkheden maar daarbij wel hoge verwachtingen hebben van de kinderen.Op deze wijze haal je eruit wat er in zit! Wij zijn er trots op dat we, in het kader van Passend Onderwijs, kinderen naar alle vormen van voortgezet onderwijs laten doorstromen. Op deze wijze zijn wij representatief voor de maatschappij en vinden de gemêleerde weerspiegeling van onze leerlingen juist een kracht! Ieder kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en samen leren omgaan met elkaar, daarbij respect hebben voor ieders talent en mogelijkheden!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij evalueren ons onderwijs elk jaar tweemaal met de schoolzelfevaluatie. Dit doen we m.b.v. de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de evaluatie stellen we nieuwe doelen, stellen we doelen bij en houden we grip op de opbrengsten. Het verslag wordt besproken in het team en tijdens de zgn. opbrengstvergaderingen. Deze schoolzelfevaluatie wordt in de vorm van een verslag gedaan, gedeeld met ons schoolbestuur (Floreer) en in een leernetwerk van directeuren uit onze stichting. Op deze wijze houden we elkaar scherp en leren we van elkaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het uitstroomniveau van de leerlingen is naar verwachting en (soms) zelfs iets beter. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde valt op dat er minder leerlingen uitstromen naar het beroepsonderwijs en meer naar theorieonderwijs. Dat zegt verder niet zo veel, want dat heeft uiteraard te maken met de doelgroep. Belangrijker is dat onze oud-leerlingen het op alle niveaus goed doen op het Voortgezet Onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken op school middels Kwink. Met behulp van verschillende lesactiviteiten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen op preventieve wijze gestimuleerd. De lessen dragen bij tot de volgende competenties; het vermogen van kinderen om op een adequate wijze om te gaan met zichzelf, met andere kinderen, met volwassenen en met de wereld om hen heen.

We volgen de sociale emotionele ontwikkeling via Kindbegrip. Vanaf groep 2 tot en met 8 zijn er twee momenten per schooljaar waarop de leerkracht een vragenlijst invult per kind. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook twee keer per schooljaar zelf een vragenlijst in. Met de uitkomsten bekijken we of een groep of een individuele leerling ergens hulp of ondersteuning bij nodig heeft. Dit doet de leerkracht in overleg met de intern-begeleider.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school bezocht in het schooljaar 2007-2008. De Octopus heeft het vertrouwen van de inspectie van het Onderwijs gekregen.

Terug naar boven