Openbare Basisschool de Octopus

Femina Mullerstraat 78 2135 MS Hoofddorp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is om vervanging zoveel mogelijk door eigen leerkrachten en onderwijsassistenten te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan werken leerlingen zelfstandig in andere klassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken wij van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO-, SBO- en SO-scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte- en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren. In de bijlage kunt u het hele onderwijsprofiel van De Octopus vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Octopus is een openbare school, een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke overtuiging.Wij willen het beste halen uit ieder kind. Ondanks dat er verschillen zijn in tempo, aanleg en niveau is ons uitgangspunt: hoge verwachtingen hebben van elk kind.

Ons motto is: "Plezierig leren voor een goede basis". De klassenorganisatie is zodanig ingericht dat er na de expliciete directe instructie ruimte is voor verlengde instructie. D.m.v. het GIP model tijdens het zelfstandig werken is er systematisch contact met elke leerling. Aandacht voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook aandacht voor de leerlingen die meer moeten worden uitgedaagd. Als kinderen vertrouwen hebben in eigen kunnen leidt dit tot motivatie en zelfstandigheid. Deze motivatie en zelfstandigheid leiden tot leren en presteren naar vermogen.

Wij besteden ook expliciet aandacht aan de kinderen die meer kunnen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven