OBS Twickel

Schuilenburg 7 2135 GJ Hoofddorp

Schoolfoto van OBS Twickel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 hebben de leerlingen van groep 8 wel een eindtoets kunnen maken. Dit in tegenstelling tot het jaar daarvoor. De kinderen zijn allemaal volgens verwachting uitgestroomd naar een niveau passend bij hun mogelijkheden. Een uitstroomniveau dat opnieuw boven het landelijk gemiddelde ligt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De cognitieve ontwikkeling van de kinderen van Twickel volgen we met het leerlingvolgsysteem van CITO. Wij gebruiken de toetsen van CITO om te kijken of het aangeboden onderwijs voldoet aan de door ons gestelde eisen. Daarnaast zijn we door het volgen van de kinderen middels de CITO toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties in de klas in staat om de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen te volgen en vervolgens het aanbod aan te passen op niveau. De kinderen worden na elke CITO toetsperiode ingedeeld in een instructieniveaugroep die past bij hun onderwijsbehoefte.

In LeerUniek vinden wij alle toetsresultaten van de methodegebonden toetsen en van de toetsen van CITO. Daarnaast worden er van de kinderen de stimulerende en belemmerende factoren aangegeven. Dit om bij de indeling van de kinderen in de instructiegroepen (minimaal twee keer per jaar) rekening te kunnen houden met zowel de onderwijsbehoefte als de begeleidingsbehoefte van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven