OBS Twickel

Schuilenburg 7 2135 GJ Hoofddorp

Schoolfoto van OBS Twickel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, vanwege ziekte of verlof, wordt in eerste instantie gekeken worden of er een leerkracht beschikbaar is in de vervangingspool. Als dit niet het geval is, dan kijken we intern of er een (duo)collega extra zou willen werken. 

Als er geen externe of interne vervanging mogelijk is, dan vangen we de groep op door deze over verschillende andere groepen te verdelen. Als het nodig is om de groep meerdere dagen op te moeten vangen, dan kan deze verdeling over verschillende groepen per dag zijn. Verdeling van groepen heeft echter altijd het gevolg dat er onvoldoende onderwijs geboden wordt. Zowel aan de te verdelen groep als in de groepen waarin de kinderen moeten worden opgevangen. Het kan daarom voor komen dat wij ouders moeten verzoeken hun kind een dag thuis te houden.

Bovenstaande geldt in tijden waarin we geen rekening hoeven houden met corona. Zolang de kans op besmetting groot blijft, houden we groepen zo veel mogelijk bij elkaar en vangen we geen kinderen op in andere groepen. Dit kan betekenen dat we bij ziekte eerder de keuze moeten maken ouders te vragen hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Twickel krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 twee keer per week les van de vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De kinderen in de groepen 1-2 krijgen een keer per week les van de vakleerkracht. Deze lessen worden gegeven in een van de grote sportzalen van een aan de school grenzend sportcomplex (De Veste).

De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week een les drama/muziek van een vakleerkracht.

De kinderen uit de groepen voltijd HB krijgen daarnaast elke week muziekles van een gespecialiseerde muziekdocent.

We werken in principe in leerstofjaarklassen. Alleen groep 4/5 HB is een combinatieklas. Dit heeft te maken met de instroom in deze groep (veelal kinderen die van andere scholen komen).


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 worden tal van activiteiten aangeboden uit de verschillende vak- en vormingsgebieden (taal, rekenen, wereldoriëntatie, schrijven, sociaal- en emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs..). Dit gebeurt in klassengesprekken, bij vertellen van verhalen, voorlezen en spelletjes. Het voorbereidend lezen, taal en rekenen wordt voornamelijk binnen thema's aangeboden die uit het programma Schatkist komen of door leerkrachten zelf ontwikkeld zijn.

In schooljaar 2020-2021 zijn we in de kleutergroepen met de methode Getal en Ruimte Junior gestart bij het voorbereidend rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel geeft een indicatie weer van de tijd die er ongeveer besteed wordt aan de verschillende vakken. Als wij op Twickel zien dat het binnen een bepaalde groep nodig is om meer tijd te besteden aan bijvoorbeeld het taal- en spellingsaanbod, dan zal er verschuiving komen in de tijd die gebruikt wordt voor de verschillende vakken.

Naast en door alle vakken heen besteden wij aandacht aan goed burgerschap. Wij geven de kinderen tools mee om nu en later in de samenleving van betekenis te kunnen zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons Zorgplan 2022-2026 staat beschreven aan welke doelgroepen wij onderwijs aan kunnen bieden en welke speciale faciliteiten wij daarvoor hebben. Wij staan voor onderwijs op maat binnen de grenzen van onze school. Algemeen, maar binnen de leerlingenzorg specifiek, staat de vraag centraal 'Welke begeleiding (zorg) heeft deze leerling in deze situatie bij deze leerkracht nodig?"

Op Twickel is het onderwijs in de klas zo georganiseerd dat er een uitdagende, plezierige en uitnodigende werksfeer ontstaat waarin ruimte en aandacht is voor het individuele kind. Bij alle onderdelen is in de reguliere groepen sprake van een basis-, breedte en plusaanbod. In de groepen waarin voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt aangeboden geldt dit in principe ook. Deze leerlingen hebben in principe op de basisvakken voldoende aan een compact programma met daarnaast aanbod specifiek gericht op hun onderwijs- en begeleidingsbehoefte. Ook bij deze kinderen kan het echter voorkomen dat zij (soms kortdurend) breedte aanbod nodig hebben.

Door de leerling vanaf het begin al intensief te volgen (observaties, Cito, CPS, oudergesprekken) kunnen we snel actie ondernemen wanneer we zien dat een kind langzamer of juist sneller gaat in zijn ontwikkeling. We treffen voorzieningen voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden om hun leer- en ontwikkelproces goed te laten verlopen. Leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben worden bij ons op school niet vergeten (compacte leerroutes, Levelwerk, voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen). Wij dragen zorg voor een doorgaande ontwikkeling die recht doet aan onze leerlingen, van groep 1 t/m groep 8.

Ook willen wij met onze zorg bereiken dat, binnen de richtlijnen van Passend Onderwijs, zo min mogelijk leerlingen verwezen worden naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs. Zien wij echter dat wij kinderen onvoldoende kunnen bieden wat zij nodig hebben, dan zorgen wij, in overleg met ouders, voor een passende plek voor het kind.

Uitgangspunt is dat leerlingen de zorg krijgen die zij nodig hebben en deze zorg binnen het groepsplan aangeboden krijgen. Een enkele keer komt het voor dat een kind hierbinnen niet de juiste zorg kan krijgen. Deze leerlingen werken bij een (of meerdere vakken) op een eigen leerlijn. Dit wordt beschreven in een ontwikkelperspectief (OPP). Elk half jaar worden doelen bijgesteld en geëvalueerd. Tot en met groep 4 houden we de leerlingen altijd binnen het groepsplan. Voor we besluiten een leerling op een eigen leerlijn te laten werken, moeten er duidelijke aanwijzingen zijn dat de achterstanden die een kind heeft opgelopen, voortkomen uit factoren in het kind zelf of in de directe omgeving. Als een leerling achterstanden heeft die niet meer passen binnen het basisaanbod, maken we een OPP. Heeft dit niet voldoende effect, dan laten we een intelligentieonderzoek uitvoeren. Aan de hand hiervan kunnen we besluiten een kind een eigen leerlijn te laten volgen.

Het kan echter ook gebeuren dat de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van een leerling groter is dan wij als school kunnen bieden. Dan wordt dit besproken met ouders. Binnen Passend Onderwijs bestaat de mogelijkheid om samen met ouders te bespreken of het SBO of SO wellicht een betere onderwijsplek is voor de leerling. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We onderzoeken de mogelijkheid dat Twickel zich ontwikkelt tot een expertisecentrum hoogbegaafdheid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om bij de start van een vierjarige op Twickel zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zit, maken we gebruik van de Peuterestafette. Daarnaast vragen we ouders het startformulier van het SIDI protocol in te vullen. Voor een vierjarige start op Twickel hebben ouders en leerkracht(en) een kennismakingsgesprek. Nadat het kind gestart is volgt na ongeveer 7 weken een voortgangsgesprek.

Terug naar boven