Openbare Basisschool De Tovercirkel

Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tovercirkel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Tovercirkel kan met trots terugkijken op de leerresultaten van de leerlingen. Zowel de tussentijdse leeropbrengsten als de eindopbrengsten zijn gemiddeld ruim boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. Vanaf 2015 nemen wij in groep 8 de eindtoets IEP af. 

Dit toont aan dat De Tovercirkel kwalitatief goed onderwijs verzorgt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen, maken onze leerlingen ook twee maal per jaar een CITO toets. Zowel de CITO toetsen als de methodegebonden toetsen worden geanalyseerd. Er wordt gekeken wat de leerling wel/niet beheerst en indien nodig wordt hier extra actie op ondernomen door extra hulp (of uitdaging) te bieden. De resultaten worden altijd met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op De Tovercirkel is voldoende. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven