obs Dik Trom

Wormerstraat 25 2131 AX Hoofddorp

  • Ons Schoolplein is door grote inzet van ouders opgeknapt.
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Samenwerken
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Zelfstandigheid
  • Ouders verzorgen een grote bijdrage aan de school. Wij zien ouders daarnaast ook als partners in onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

50% van de leerlingen op obs Dik Trom haalt een Citoscore op HAVO en VWO niveau.

Met trots kunnen we stellen dat ook dit schooljaar 50% van de 13 leerlingen een score heeft behaald op VWO en HAVO niveau. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 40%. Voor de andere 50% is er op de diverse VMBO-niveaus gescoord en een op Praktijkonderwijs-niveau.
Gemiddelden zeggen iets, maar lang niet alles over de prestaties van de leerlingen en daarmee van de school. Waar het wezenlijk om gaat is of de school uit de kinderen weet te halen wat in het kind aan mogelijkheden zit. Zowel op  cognitief vlak als op sociaal-emotioneel gebied. de afgelopen jaren nemen wij bij de leerlingen van groep 8 de NIO-toets af. Dit is een genormeerd intelligentieonderzoek voor scholen. Met de uitslagen hiervan kan de school toetsen of het uit het kind haalt wat het aan mogelijkheden heeft. We kunnen vaststellen dat obs Dik Trom dit goed tot zeer goed doet. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar wordt een Digitaal Groepsoverdracht door de leerkracht opgesteld. Bij aanvang van het schooljaar wordt deze met de nieuwe leerkracht grondig doorgenomen. Een warme overdracht.

De nieuwe leerkracht bespreekt met de Interne Begeleider en directeur waarop de focus groepsbreed wordt gelegd en welke kinderen daarbij extra aandacht verdienen. Het Why? What? en How? spelen hierbij een grote rol. Dit wordt in het groepshandelingsplan (GHP) opgenomen. Tevens worden vaardigheidsscores van de laatst gemaakte citotoets in het GHP per vak opgenomen en er wordt een streefdoel gesteld. Voor de afname van de citotoetsen in januari stellen de leerkrachten een verwachting op. Na afname cito worden resultaten ingevoerd en geanalyseerd. De verwachtingen worden vergeleken met de behaalde resultaten en besproken met de interne begeleider en directeur. Tevens wordt er in een analysevergadering een presentatie van iedere groep gegeven om met elkaar zicht te krijgen op de stand van zaken binnen school. Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek, benoemen positieve punten waarop zij trots zijn en benoemen punten waarop zij willen inzetten. Leerkrachten helpen elkaar bij het What? en How? Er wordt een nieuw GHP opgesteld en bij de cito afname in juni wordt dit proces herhaald.

Wij monitoren de vaardigheidsgroei van de kinderen en richten ons op groei van ieder kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schooladviezen stemmen wij goed af met kinderen en ouders. Belangrijkste overwegingen zijn daarbij motivatie van het kind, inzet, doorzettingsvermogen en werkhouding. Hierin worden kinderen op Dik Trom goed begeleid en wegwijs gemaakt. Wij realiseren ons dat de eindtoets een momentopname is dat niet allesbepalend is. Onze kinderen zijn sterk in probleemoplossend denken, samenwerken, zelfstandigheid en reflecteren. Daarmee vliegen zij opdrachten en taken aan en kunnen daarbij de juiste werkhouding en andere vaardigheden inzetten. Wij zijn trots op onze kinderen en hoe zij het doen op de middelbare scholen. De kinderen doen het goed en onze adviezen blijken juist gegeven.

Na de eindtoets maken wij een analyse van de behaalde score, kijken daarmee terug naar waar de focus op heeft gelegen en zoeken naar mogelijke verklaringen. Ook geven wij daarin aan waarop wij ons het volgende schooljaar gaan richten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in november 2017 gevisiteerd door 3 directeuren van andere scholen. De visitatie bestond uit het bezoeken van lessen, gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. Deze audit vond plaats in het kader van kwaliteitsbeleid.

De audit had als doel: de kwaliteit op de school in beeld brengen; hierover feedback te geven aan het schoolteam; hierover te rapporteren aan het College van Bestuur.

Kwaliteitszorg behelst een vijftal vragen: Doet de school de goede dingen? Doet de school de dingen goed? Hoe weet de school dat? Vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die wetenschap?

Tevens is de school in maart 2018 bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze visitatie had als doel om te bepalen hoe het kwalitatief is gesteld met ons Daltononderwijs en of wij onze licentie mogen behouden. Wij hebben de maximale verlenging van 5 jaar gekregen.

Terug naar boven