ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 Onderbouw / Spannenburg 2 Bovenbouw 2135 GM/2135BT Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten zijn van de oude school: RKBS Vredeburg. Sinds augustus 2019 zijn we gefuseerd met CBS de Wijngaard. 

In de bijlage staat de analyse eindopbrengsten en uitstroom naar het VO voor ICBS De Vredeburg 2018-2019.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden vorderingen zorgvuldig geregistreerd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het digitale zorgdossier. In de kleutergroepen wordt gewerkt met observatielijsten. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen, kunnen wij werk en uitleg tijdig aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van het Cito Volgsysteem primair onder- wijs (het leerling- en onderwijsvolgsysteem). De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. De scores worden aangeduid in niveaus, die weergeven of het behaalde resultaat op de toets hoger, lager of juist gemiddeld is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor groep 2 zijn deze toetsen gericht op de taal- en rekenvaardigheid. Voor groep 3 t/m 8 zijn dit onder andere toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, spelling en rekenen. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook voeren wij gesprekken met ouders en kinderen (vanaf groep 5) over de voortgang. In de bijlage leest u hoe deze gesprekscyclus is opgebouwd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven