ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 (onderbouwlocatie) 2135 GM Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Augustus 2019 zijn we gefuseerd met CBS De Wijngaard. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden vorderingen zorgvuldig geregistreerd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het digitale zorgdossier. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen, kunnen wij werk en uitleg tijdig aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van het Cito Volgsysteem primair onder- wijs (het leerling- en onderwijsvolgsysteem). De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. De scores worden aangeduid in niveaus, die weergeven of het behaalde resultaat op de toets hoger, lager of juist gemiddeld is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor groep 3 t/m 8 zijn dit onder andere toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, spelling en rekenen.  Via Leeruniek houden wij voor zowel de groep, als de individuele leerling hun vorderingen bij op de methode gebonden toetsen en Cito. Waarbij doelen regelmatig worden bijgesteld. Dit doen we voor groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1-2 wordt er gewerkt met Mijn Kleutergroep. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook voeren wij gesprekken met ouders en kinderen (vanaf groep 5) over de voortgang. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven