ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 (onderbouwlocatie) 2135 GM Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Augustus 2019 zijn we gefuseerd met CBS De Wijngaard. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden vorderingen zorgvuldig geregistreerd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het digitale zorgdossier. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen, kunnen wij werk en uitleg tijdig aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van het Cito Volgsysteem primair onder- wijs (het leerling- en onderwijsvolgsysteem). De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. De scores worden aangeduid in niveaus, die weergeven of het behaalde resultaat op de toets hoger, lager of juist gemiddeld is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor groep 3 t/m 8 zijn dit onder andere toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, spelling en rekenen.  Via Leeruniek houden wij voor zowel de groep, als de individuele leerling hun vorderingen bij op de methode gebonden toetsen en Cito. Waarbij doelen regelmatig worden bijgesteld. Dit doen we voor groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1-2 wordt er gewerkt met Mijn Kleutergroep. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook voeren wij gesprekken met ouders en kinderen (vanaf groep 5) over de voortgang. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de kanjertraining vullen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 de lijsten voor sociale veiligheid in. Bij de afname van deze sociale veiligheidslijsten wordt er gekeken naar de volgende onderdelen: Welbevinden, veiligheidsbeleving, ondervindt agressie, angst voor agressie, klas ziet problemen en de leerkracht treedt op.  Na de afname worden deze lijsten geanalyseerd door de Intern Begeleiders en Kanjercoördinator. Hier gebruiken wij ook de adviezen vanuit het KANVAS voor.

ICBS de Vredeburg valt op deze onderdelen binnen de score: Net zo veilig als 'de normgroep' tot: 'valt in de veiligste 20 % van de normgroep'. Het onderdeel welbevinden en veiligheidsbeleving komt in de lessen van de Kanjertraining terug. Op ICBS De Vredeburg blijven wij de kinderen wel monitoren op dit gebied door jaarlijks deze vragenlijsten af te blijven nemen. Door zit onderdeel regelmatig te observeren en analyseren verwachten wij dat onze leerlingen, leerlingen zijn vol zelfvertrouwen, zichzelf kunnen evalueren, respectvol om kunnen gaan met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • sociale redzaamheid
  • burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven