ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 (onderbouwlocatie) 2135 GM Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Augustus 2019 zijn we gefuseerd met CBS De Wijngaard. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden vorderingen zorgvuldig geregistreerd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het digitale zorgdossier. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen, kunnen wij werk en uitleg tijdig aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van  Leerling in Beeld, het leerling- en onderwijsvolgsysteem. De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. De scores worden aangeduid in niveaus, die weergeven of het behaalde resultaat op de toets hoger, lager of juist gemiddeld is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor groep 3 t/m 8 zijn dit onder andere toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, spelling en rekenen.  Via Leeruniek houden wij voor zowel de groep, als de individuele leerling hun vorderingen bij op de methode gebonden toetsen en Leerling in Beeld. Waarbij doelen regelmatig worden bijgesteld. Dit doen we voor groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1-2 wordt er gewerkt met Mijn Kleutergroep. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze school hebben wij een gesprekscyclus, waarin staat welke gesprekken wanneer gevoerd worden en wie daarbij aanwezig zijn. (ouders, leerlingen, leerkrachten)

Doublurebeleid

Als de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind nog niet op niveau zijn, dan kan uw kind blijven zitten (doubleren). Uw kind wordt vanaf het begin van het schooljaar geobserveerd in de klas, toets resultaten worden bekeken en meerdere gesprekken worden gevoerd met u als ouder. De beslissing tot een doublure wordt, na inbreng van ouders, leerkrachten en IB-er (Intern Begeleider), uiteindelijk door de school genomen. Hierbij wordt ook gekeken naar alle informatie vanuit de schooljaren ervoor. De school heeft beslissingsrecht en bepaalt in welke groep een leerling geplaatst wordt.

De ontwikkeling van alle leerlingen op onze basisschool wordt gevolgd en vastgelegd met behulp van CITO-Leerling in beeld.  Met dit volgsysteem volgen wij algemene ontwikkeling van de leerlingen over een periode van een half jaar. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met leeftijdsgenoten en de daaraan gekoppelde normering is landelijk. De groei van iedere leerling is hierbij belangrijk. We vergelijken de kinderen met zichzelf.

Kleuterverlenging

Tot 1985 gold 1 oktober als grens waarop kleuters wel of niet mochten doorstromen naar de eerste klas van de lagere school (groep 3 in het basisonderwijs). Sinds de invoering van het basisonderwijs is die datum geen formeel criterium meer bij de beslissing over de overgang naar de volgende groep. In de praktijk kijken wij op de volgende manier naar deze grens:Leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober en 31 december (de zogenoemde herfstleerlingen) stromen of na tweeënhalf jaar naar groep 3 (verlengde kleuterbouw), of na ruim anderhalf jaar door naar groep 3 (versnelde doorstroom). Uw kind wordt vanaf het begin van het schooljaar geobserveerd in de klas en er worden meerdere gesprekken gevoerd met u als ouder. We kijken naar de algehele ontwikkeling. Wanneer een leerling is geboren vóór 1 oktober en langer in groep 2 blijft, spreken we van een doublure. De school is in deze beslissing leidend. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Totstandkoming schooladvies   

Groep 6: Oriënterend schooladvies  

Wanneer? Een maand voorafgaand aan de zomervakantie groep 6  

Hoe komt de oriëntatie tot stand?

1.       Proefiel PRO/ VMBO/ VWO opstellen binnen 4 gebieden: verbinding tot leerstof, verhouding tot docent, resultaten, werkhouding

2.       Toetsen Cito leerling in beeld M6 en E6 op de gebieden rekenen en begrijpend lezen

3.       Direct betrokkenen zijn: groepsleerkracht, intern begeleider, directeur

4.       Oriënterend schooladvies wordt genoteerd in Leeruniek bij ‘advisering VO’  

Groep 7: Prognose schooladvies  

Wanneer? Een maand voorafgaand aan de zomervakantie groep 7  

Hoe komt het advies tot stand?

1.       Proefiel PRO/ VMBO/ VWO opstellen binnen 4 gebieden: verbinding tot leerstof, verhouding tot docent, resultaten, werkhouding

2.       Bij het maken van het advies wordt er gekeken naar de volgende punten: werkhouding, concentratie, motivatie, taakaanpak, sociaal- emotionele ontwikkeling, methode gebonden toetsen en de toetsen Cito leerling in beeld M6, E6, M7 en E7 op de gebieden rekenen en begrijpend lezen

3.       Direct betrokkenen zijn: groepsleerkrachten groepen 7, intern begeleider, directeur.

4.       Prognose schooladvies wordt genoteerd in Leeruniek bij ‘advisering VO’    

Groep 8: Voorlopig schooladvies  

Wanneer? Tussen 10 en 31 januari.  

Hoe komt het advies tot stand?

1.       Proefiel PRO/ VMBO/ VWO opstellen binnen 4 gebieden: verbinding tot leerstof, verhouding tot docent, resultaten, werkhouding

2.       Bij het maken van het advies wordt er gekeken naar de volgende punten: werkhouding, concentratie, motivatie, taakaanpak, sociaal- emotionele ontwikkeling, methode gebonden toetsen en de toetsen Cito leerling in beeld M6, E6, M7, E7 en B8 op de gebieden rekenen en begrijpend lezen

3.       Direct betrokkenen zijn: groepsleerkrachten groepen 8, intern begeleider, directeur.

4.       voorlopig schooladvies wordt genoteerd in Leeruniek bij ‘advisering VO’  

Groep 8: Definitief schooladvies  

Wanneer? Tussen 15 en 24 maart  

Hoe komt het advies tot stand?

1.       In feburari maken de leerlingen de Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets).

2.       Scoort de leerling lager dan het gegeven voorlopig schooladvies: Het voorlopig schooladvies blijft leidend

3.       Scoort de leerling hoger dan het gegeven voorlopig schooladvies: School heroverweegt een hoger definitief schooladvies. Dit gebeurt in samenspraak met directie, intern begeleider en leerkrachten van groep 8.  

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.       

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de kanjertraining vullen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 de lijsten voor sociale veiligheid in. Bij de afname van deze sociale veiligheidslijsten wordt er gekeken naar de volgende onderdelen: Welbevinden, veiligheidsbeleving, ondervindt agressie, angst voor agressie, klas ziet problemen en de leerkracht treedt op.  Na de afname worden deze lijsten geanalyseerd door de Intern Begeleiders en Kanjercoördinator. Hier gebruiken wij ook de adviezen vanuit het KANVAS voor.

ICBS de Vredeburg valt op deze onderdelen binnen de score: Net zo veilig als 'de normgroep' tot: 'valt in de veiligste 20 % van de normgroep'. Het onderdeel welbevinden en veiligheidsbeleving komt in de lessen van de Kanjertraining terug. Op ICBS De Vredeburg blijven wij de kinderen wel monitoren op dit gebied door jaarlijks deze vragenlijsten af te blijven nemen. Door zit onderdeel regelmatig te observeren en analyseren verwachten wij dat onze leerlingen, leerlingen zijn vol zelfvertrouwen, zichzelf kunnen evalueren, respectvol om kunnen gaan met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • sociale redzaamheid
  • burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 7 november 2023 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Basisschool Vredeburg. In de bijlage kunt u het definitieve rapport lezen. 

Terug naar boven