ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 Onderbouw / Spannenburg 2 Bovenbouw 2135 GM/2135BT Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In samenspraak met de medezeggenschapsraad is een vervangingsprotocol opgesteld waarbij de garantie van onderwijs ons uitgangspunt is.

Richtlijnen protocol:

1. Bij een ziektemelding trachten we eerst in te schatten hoe lang de vervanging noodzakelijk is.

2. De eventuele duocollega wordt benaderd voor vervangingswerkzaamheden in de eigen groep.

3. Indien niet beschikbaar wordt contact gelegd met de vervangers uit de vervangingspool.

4. Als er geen vervanging uit de vervangingspool kan worden ingezet, worden vervolgens eigen vervangers benaderd (bijvoorbeeld parttimers).

5. De Directeur en IB-er zijn in hun ambulante tijd in principe niet voor vervanging beschikbaar.

6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

- Niet de eerste dag.

- Alleen in het uiterste geval toe over gaan.

- Ouders schriftelijk op de hoogte stellen.

- Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aanvulling:

De uren die overblijven vallen onder de kleine pauze in de ochtend. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting:

- Delta de draak (ICT Vaardigheden)/ verkeer wordt afgewisseld met verschillende vakken in de verschillende groepen. 

- Begrijpend lezen wordt na de herfstvakantie 1 of 2 keer in de week geoefend vanaf groep 4. Methode Grip start na de kerstvakantie.

- De kleine pauze is in dit schema niet meegenomen.

- Schrijven wordt in groep 4 na de herfstvakantie 2 x in de week gegeven. 

- Spelling groep 3: thema 1 t/m 6 : 3x 20 min. Thema 7 t/m 12: 5 x 30 min. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Vredeburg is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis-en breedte-aanbod van de school valt, bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuis nabij. Op de Vredeburg streven wij naar het verzorgen van kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, waarbij de leerkracht verschillen tussen kinderen accepteert, ze uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. Het gaat daarbij onder andere om de omgang met de kinderen, het aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft. Maar ook over de organisatie in de groep en over de ontwikkeling van het team. Daarbij vragen we ons steeds af: ´Doen wij de goede dingen... en ... doen we de dingen goed? Wij zetten onze onderwijsassistentes in voor extra ondersteuning binnen de groepen of voor de kinderen met extra  zorg. Ook hebben wij "het Leerplein" op onze school. Dit is voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn. Zij krijgen, o.l.v. onze (hoog-)begaafdheidsspecialist, extra uitdaging naast het reguliere aanbod op maat. Zij leren daar leren. Ook bieden wij in alle groepen één keer per week Engels aan. Juist om kinderen voor te bereiden op een maatschappij, waarbij de Engelse taal steeds belangrijker wordt in het dagelijks leven. Muziek is ook één van de pijlers binnen onze school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ook op deze manier kunnen uiten'.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven