ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 (onderbouwlocatie) 2135 GM Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In samenspraak met de medezeggenschapsraad is een vervangingsprotocol opgesteld waarbij de garantie van onderwijs ons uitgangspunt is.

Richtlijnen protocol:

1. Bij een ziektemelding trachten we eerst in te schatten hoe lang de vervanging noodzakelijk is.

2. De eventuele duocollega wordt benaderd voor vervangingswerkzaamheden in de eigen groep.

3. Indien niet beschikbaar wordt contact gelegd met de vervangers uit de vervangingspool.

4. Als er geen vervanging uit de vervangingspool kan worden ingezet, worden vervolgens eigen vervangers benaderd (bijvoorbeeld parttimers).

5. De Directeur en IB-er zijn in hun ambulante tijd in principe niet voor vervanging beschikbaar.

6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

- Niet de eerste dag.

- Alleen in het uiterste geval toe over gaan.

- Ouders schriftelijk op de hoogte stellen.

- Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Opleidingsschool

Opleidingsschool ICBS de Vredeburg is een van de “Opleidingsscholen ”van Meer Primair. Dit houdt in dat er veel studenten van de Pabo (lerarenopleiding) van Hogeschool Leiden aanwezig zijn op school om in de praktijk het vak te leren. Ook hebben we regelmatig studenten van het NOVA-college van de opleiding tot onderwijsassistent, van het CIOS of de ALO (opleidingen met betrekking tot bewegingsonderwijs) en leerlingen van de middelbare school die een sociaal maatschappelijke “snuffelstage” komen lopen. De Vredeburg staat geregistreerd als “Erkend leerbedrijf”.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aanvulling:

* De uren die overblijven vallen onder de kleine pauze in de ochtend. 

* Extra rekenen: elke dag worden er twee verhaaltjessommen aangeboden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting:

- Delta de draak (ICT Vaardigheden)/ verkeer worden afgewisseld met elkaar.

- Begrijpend lezen wordt met een oefenboek vanaf begin groep 4 aangeboden. Methode Grip start na de kerstvakantie.

- Schrijven wordt in groep 4 drie á vier keer gegeven. 

- Spelling groep 3: eerste halfjaar vijf woorden dictee, tweede halfjaar Staal spelling elke dag 30 minuten.

- Extra rekenen: elke dag worden er twee verhaaltjesommen aangeboden in alle groepen en 99Math gedaan. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op ICBS de Vredeburg is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis-en breedte-aanbod van de school valt, bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuis nabij. Op  onze school streven wij naar het verzorgen van kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, waarbij de leerkracht verschillen tussen kinderen accepteert, ze uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. Het gaat daarbij onder andere om de omgang met de kinderen, het aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft. Maar ook over de organisatie in de groep en over de ontwikkeling van het team. Daarbij vragen we ons steeds af: ´Doen wij de goede dingen... en ... doen we de dingen goed? Wij zetten onze onderwijsassistentes in voor extra ondersteuning binnen de groepen of voor de kinderen met extra  zorg. Ook hebben wij "het Leerplein" op onze school. Dit is voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn. Zij krijgen, o.l.v. onze (hoog-)begaafdheidsspecialist, extra uitdaging naast het reguliere aanbod op maat. Zij leren daar leren. Ook bieden wij in alle groepen één keer per week Engels aan. Juist om kinderen voor te bereiden op een maatschappij, waarbij de Engelse taal steeds belangrijker wordt in het dagelijks leven  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden met de interne begeleiders besproken, zij nemen indien nodig een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stellen op basis van de resultaten, samen met de leerkracht een OntwikkelingsPerspectief Plan op waarin nauwkeurig staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen er worden genomen om deze doelen te bereiken. Door de extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten is er steeds meer mogelijk binnen de grenzen van onze school. Ook een klassenobservatie of overleg met interne specialisten kan plaatsvinden. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouders van het kind. Indien de problematiek van een leerling dermate gecompliceerd is, kan het nodig zijn externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende contacten: OnderwijsAdvies, BTSW, het zorgteam (ZAT), de schoolcoach, de GJZ en ook kan er een individueel onderzoek aangevraagd worden. Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de ouders. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school ontvangt via ouders van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een overdrachtsverslag, die “Peuterestafette” wordt genoemd. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op de behoeftes en ontwikkeling van het kind. Voordat het kind start hebben ouders en leerkracht een entreegesprek. Het ingevulde entreeformulier en de informatie uit de Peuterestafette worden tijdens dit gesprek even doorgesproken. Daarna start het kind met wennen. Ongeveer een maand nadat het kind vier jaar is geworden, volgt een evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek worden de eerste ervaringen, van de ouders en van school, met elkaar uitgewisseld. Mochten er vragen zijn dan kunnen leerkrachten na toestemming van ouders altijd contact opnemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.   

Terug naar boven