Openbare Basisschool Hiliglo

Pastorielaan 1 9905 RD Holwierde

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Iedere leerling wordt dagelijks door de leerkracht gezien. Toch zijn toetsen nodig om de vaardigheid op sommige gebieden goed in beeld te kunnen brengen. Wij maken gebruik van een aantal meetmomenten:De methodetoetsen (de toetsen die vanuit de lesmethode naar voren komen)

 • De Cito toetsen (vanaf de groepen 3 tot en met 8 wordt ieder half jaar een Cito toets afgenomen; de zogeheten M en E toetsen)
 • De doorstroomtoets (groep 8 maakt deze toets ter afsluiting van het niveau-advies richting de middelbare school.

Op basis van observaties, gesprekken, eigen inzicht én deze toetsen wordt bepaald welke stappen nodig zijn om het kind verder te helpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. De naam is gewijzigd omdat kinderen na de basisschool doorgaan naar de middelbare school. De naam 'eindtoets' klopte dus eigenlijk niet.

Vanaf 2023 vindt de doorstroomtoets plaats in februari.

Voordat de leerlingen de doorstroomtoets maken, hebben zij al het schooladvies voor het voortgezet onderwijs ontvangen. Na de toets kan, bij een hogere toetsscore, het advies van de leerkracht worden bijgesteld naar boven. Wanneer de score van de toets lager is dan het advies, verandert er niets.

Belangrijke data schooljaar 2024-2025:

 • VOORLOPIG ADVIES WANNEER?
 • In de eerste helft van februari maken alle kinderen van groep 8 de doorstroomtoets op school.
 • Halverwege maart krijgen de kinderen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk ???? ontvangen de leerlingen hun definities schooladvies.
 • Tussen ?? melden alle leerlingen zich aan met hun definitieve advies bij de middelbare school.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven