Openbare daltonschool de Holterenk

Dorsmolen 1 7451 AW Holten

Schoolfoto van Openbare daltonschool de Holterenk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken alle leerlingen een eindtoets. Deze verplichte toets meet de prestaties van ieder kind in taal, begrijpend lezen en rekenen. Leerlingen die waarschijnlijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs maken op het voortgezet onderwijs in december, voorafgaand aan de IEP-toets, een toets voor indicatie en verwijzing die een bindend advies oplevert voor het niveau van plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt.

Schooladvies.                                                                                                                                                                                          Het schooladvies dat de leerlingen in groep 8 krijgen, is afgestemd en besproken met ouders en kinderen en gebaseerd op gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Ook nemen wij de inzet, werkhouding en het karakter van leerlingen mee in ons advies aan het voortgezet onderwijs. Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen voldoende kennis, kunde en vaardigheden hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. Gelukkig blijkt dit ook uit de gegevens die we elk jaar van het voortgezet onderwijs krijgen. In het merendeel van de gevallen neemt de school voor voortgezet onderwijs het advies van de basisschool over. Dit advies wordt zowel schriftelijk vanuit het leerlingvolgsysteem alsmede in een gesprek met een vertegenwoordiger vanuit het voortgezet onderwijs persoonlijk uiteengezet.

Eventuele heroverweging:                                                                                                                                                                        In april wordt een eindtoets gemaakt door de leerlingen van groep 8. Na de toets kan het schooladvies worden heroverwogen als de leerling een significant hogere eindscore heeft behaald ten opzichte van het uitgebrachte schooladvies. 

Warme overdracht:                                                                                                                                                                                  Na 1 juni zijn alle leerlingen definitief geplaatst in het voortgezet onderwijs. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de Holterenk en het voortgezet onderwijs. De school van het voortgezet onderwijs communiceert met ouders de definitieve plaatsing op de school van voortgezet onderwijs.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten bij ons op school worden gemeten d.m.v. het afnemen van de Cito-toetsen. De manier waarop onze leerlingen worden ondersteund en hoe er wordt gereflecteerd op de tussenresultaten staat uitgebreid beschreven in ons zorgplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 zaten er 17 leerlingen in onze groep 8. Deze leerlingen hebben de volgende schooladviezen ontvangen:

  • 4 leerlingen zijn geplaatst op basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg
  • 3 leerlingen zijn geplaatst op kaderberoeps/theoretisch leerweg;
  • 2 leerlingen zijn geplaatst op de theoretische leerweg (mavo);
  • 2 leerlingen zijn geplaatst op theoretisch leerweg/HAVO;
  • 3 leerlingen zijn geplaatst op HAVO/VWO;
  • 2 leerlingen zijn geplaatst op het VWO.
  • 1 leerling is geplaatst op het gymnasium.

Gedurende de laatste 3 schooljaren is ingezet op de leerlingen inzicht te laten krijgen in daar waar ze staan per vakgebied en wat ze nog moeten ontwikkelen om een bepaald uitstroomniveau te bewerkstelligen. Dit betekent dat er gewerkt is aan eigenaarschap, reflectie en verantwoordelijkheid. Dit heeft geleid dat leerlingen zich positief hebben ontwikkeld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven