OBS Oostenbrink / Het Hoeltien

Kerkenkavel 40 7913 AT Hollandscheveld

Schoolfoto van OBS Oostenbrink / Het Hoeltien

In het kort

Toelichting van de school

Onze School
De Oostenbrink is de openbare basisschool van Hollandscheveld. De school die midden in de gemeenschap staat, een school voor iedereen. We voelen ons verbonden met Hollandscheveld, zijn het trefpunt voor ouders en leerlingen, nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en willen er een belangrijke rol in spelen. Hollandscheveld kent de Oostenbrink en de Oostenbrink kent Hollandscheveld.

We zijn als Hollandschevelders, draaien er niet omheen, houden van duidelijke taal en nog duidelijkere regels. Ja is ja, en nee zeker nee. Zo gaan we met onze leerlingen om, met onze ouders en natuurlijk ook met onze collega’s. We zijn betrokken, hulpvaardig en nemen voor iedereen de tijd. We zijn een laagdrempelige school, waar iedere ouder zich thuis voelt en ieder kind graag naar toe gaat. Het accent op menselijke waarden.
OBS Oostenbrink is een echte ontmoetingsschool. Een school waar het accent ligt op de menselijke waarden. Iedereen is gelijkwaardig, mag inbreng hebben en wordt gehoord. Daarom zijn steeds meer ouders actief betrokken. Dat wordt gewaardeerd.
Typisch Hollandscheveld en ook typisch de Oostenbrink. Helder en duidelijk voor een optimaal leerklimaat.
Een goed leerklimaat begint met rust, respect en regels. Niet voor niets accenten waar de Oostenbrink sterk de nadruk op legt. De schoolregels zijn hierin duidelijk: Je bent aardig, zuinig (ook op elkaar), je luistert en kijkt eerst naar jezelf! Problemen of ruzies worden zo opgelost. De Oostenbrink is een school voor iedereen en daarom een goede afspiegeling van de maatschappij.
Onze leerlingen komen uit allerlei milieus en hebben geen of verschillende geloofsovertuigingen. Daarvoor is bij de Oostenbrink alle ruimte. Zo leren de kinderen dat er meer is dan wat ze van thuis meekrijgen, een ontdekking en verrijking op zich.
Met respect voor elkaars overtuiging, verandert vreemd in waardering voor elkaar. Een ideale situatie om samen verder te leven, te wonen en te leren!

Onze mensen
Vol enthousiasme bouwen wij elke dag aan een stukje toekomst van uw kinderen. Leer-, sociale- en emotionele ontwikkelingen die van uw kind, in de loop van de jaren, een jong volwassene maken. Een boeiend proces waar we met z'n allen, met plezier, aan werken.

Ons onderwijs
Spelen is leren. Zo zou je de activiteiten in groep 1 en 2 van de onderbouw mogen noemen. Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs gaan wij uit van praktische situaties, die zinvolle leersituaties worden.
Thema's zijn o.a. de seizoenen, de omgeving, wonen, verkeer, dieren, supermarkt, sprookjes, fantasie. Er komen allerlei activiteiten aan de orde die de ontwikkeling van de taal, sociaal gedrag, motoriek en de basis van het rekenen bevorderen.
Vanaf groep 3 wordt het leren met wat meer regels omkleed. Dan wordt het thematisch werken aangevuld met een methode voor rekenen en schrijven. Vanaf groep 4 komt daar nog een methode voor spelling en lezen bij.
Groepen 5, 6, 7 en 8.In de bovenbouw krijgt het methodisch leren een verdere verbreding en verdieping. Daarnaast worden zelfstandig werken, tempoverschillen en individuele- en groepsopdrachten belangrijke onderdelen van de verdere ontwikkeling. Bij elke groep horen kerncijfers als het gaat om leerstof- beheersing, kennisniveau en de ontwikkeling.
Deze worden gemeten en waar nodig extra gestimuleerd. Met de ontwikkeling en de capaciteiten van het kind als belangrijke randvoorwaarden, worden de normen op alle terreinen in kaart gebracht. Al te grote afwijkingen, naar boven en naar beneden, kunnen zo op tijd worden gesignaleerd.
De Oostenbrink heeft naast speciale programma's ook diverse mogelijkheden voor leerlingen die een extra zetje nodig hebben. Overigens bestaan excellentie of achterblijvende leerontwikkelingen vaak alleen op deelgebieden. Ieder kind ontwikkelt zich anders. Daar is alle ruimte voor, binnen een gelijkwaardige behandeling. Ze zijn ons allemaal even lief. Alleen de intensiteit en zwaarte van de leerstof wordt aangepast aan de verschillende niveaus.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven