Jenaplanbasisschool De Hoeve

Veenslagenweg 17 3871 NA Hoevelaken

 • Welkom op onze Jenaplanschool!
 • Schoolfoto van Jenaplanbasisschool De Hoeve
 • Schoolfoto van Jenaplanbasisschool De Hoeve
 • Schoolfoto van Jenaplanbasisschool De Hoeve
 • Schoolfoto van Jenaplanbasisschool De Hoeve

In het kort

Toelichting van de school

Samen met uw kind bent u van harte welkom op oecumenisch Jenaplan Kindcentrum De Hoeve. De Hoeve biedt goed onderwijs aan alle kinderen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt onder andere gewerkt vanuit de 20 Jenaplan basisprincipes. Als u in het kindcentrum bent, ervaart u het volgende:

 • Kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om te laten zien wat ze kunnen en willen, afhankelijk van hun mogelijkheden.
 • Ontwikkelen en leren doet het kind zelf, niet alleen, maar in relatie tot anderen. We dagen kinderen uit om vanaf de eerste dag hier zichzelf als kritisch en verantwoordelijk te zien en als eigenaar van hun ontwikkeling.
 • De leerkracht en het kind zijn gelijkwaardige partners in leren. De een kan niet zonder de ander. Kinderen kunnen aangeven wat zij nodig hebben en leerkrachten begrijpen het kind en werken op basis van vertrouwen.
 • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Binnen de opvoeding vindt het onderwijs plaats’. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners.
 • De Hoeve is een leef- en werkgemeenschap waarin de verbondenheid met elkaar centraal staat. We respecteren elkaar om wie we zijn en geven vertrouwen aan elkaar, zoals we dat zelf ook ontvangen. Hierdoor ontstaat een open en veilige sfeer in de groep en in het kindcentrum.
 • Wereldoriëntatie is de kern van ons onderwijs. De Hoeve maakt deel uit van de samenleving en laat kinderen ervaren door de wereld in de organisatie te halen en er zelf op uit te gaan. Het leren in het kindcentrum is verbonden met de werkelijkheid buiten de organisatie.
 • De Hoeve is een lerende organisatie waarin kinderen, leerkrachten en ouders zelf willen weten hoe zij ervoor staan. De keuzes die we maken ten behoeve van het onderwijsproces en de resultaten die daaruit voortkomen, worden naar onszelf en naar belanghebbenden en de overheid verantwoord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan
 • Oecumene
 • Basisschool voor alle kinderen
 • Wereldoriëntatie
 • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt veertien stamgroepen. Vier in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. De onderbouwgroepen starten met ruim 20 kinderen en eindigen het schooljaar rond de 27 kinderen. Er start een instroomgroep halverwege het schooljaar, bij een grotere instroom van 4-jarigen. In de midden- en bovenbouw is de groepsgrootte rond de 27 kinderen.

Voor een financieel gezonde school is het van belang een groepsgemiddelde zo rond de 27 te hebben. Met de bekostiging die de school ontvangt, per leerlingen vanuit de overheid, kan er op De Hoeve kwalitatief goed onderwijs worden gegeven. Als het aantal kinderen in een bouw gemiddeld boven de 27 uitkomt, kan het kind op verzoek van ouders op een wachtlijst worden geplaatst.

Op 1 oktober 2021 zitten er ruim 340 kinderen op school. De Hoeve is een witte school en wordt bevolkt door kinderen afkomstig uit midden en hogere inkomensgroepen. De Hoeve heeft een grens overstijgende functie, de kinderen uit de hele regio komen naar De Hoeve.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Documenten rondom pestbeleid en veiligheidsbeleid worden op dit moment herschreven, deze info volgt z.s.m.

Terug naar boven