Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken

Schoolfoto van Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen we de CITO 3.0 af. Deze gegevens worden geanalyseerd, besproken met de IB-er. De reflectie vindt plaats a.d.h.v. deze gegevens incl. het onderwijs in de groep. In de nieuwe groepsplannen voor het volgende half jaar voegen we de kinderen weer in de juiste niveaugroep toe. Bij rekenen werken we a.d.h.v. de leerdoelen en kan het per les verschillen welke leerling extra ondersteuning nodig heeft. Ondersteuning vindt plaats in de klas, in niveaugroepen. Ook zijn er kinderen die individuele ondersteuning krijgen door leerkracht / OA-er. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, krijgen elke week gelegenheid onder begeleiding verdiepings- en verrijkingswerk te doen en doen dit ook zelfstandig in de klas. Dit geldt vanaf groep 1. Ook is het mogelijk dat leerlingen een tweede leerweg volgen voor een vak waarbij we een grote achterstand zien. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Betrokkenheid en welbevinden zijn de pijlers van onze sociale opbrengsten.

Betrokkenheid blijkt uit een hoge mate van eigenaarschap van de leerling voor de schooltaken, uit de manier waarop een kind openstaat voor de leerkracht en medeleerlingen.

Als er belangrijke besluiten rondom het kind genomen moeten worden, letten we bewust op het welbevinden. Aan het welbevinden van de leerling kunnen we aflezen of (en in welke mate) er in onderliggende sociale competenties aandachtspunten liggen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokken
  • Duurzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven