Mgr. Hanssen

Zandbergsweg 115 6432 CC Hoensbroek

 • Locatie Hoensbroek
 • Locatie Hoensbroek
 • Locatie Roermond

Het team

Toelichting van de school

De samenstelling van het team van de Mgr. Hanssen is als volgt:

 • Directie
 • Interne Begeleiders
 • Groepsleerkrachten
 • Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding
 • Logopedisten
 • Onderwijsassistenten
 • Beleidsadviseurs Taal, Dyslexie, Rekenen, Het bewegend kind, Sociaal-emotioneel en CIDS
 • Gedragswetenschappers
 • Maatschappelijk deskundige
 • Medewerkers Ambulante Dienst
 • Medewerkers administratie
 • Medewerkers facilitaire dienst

Er werken ongeveer 185 personeelsleden (deels parttime) bij de Mgr. Hanssen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid van medewerkers ontstaat in de regel door ziekte of verlof in verband met gewichtige omstandigheden en wettelijke regelingen. Sinds enige jaren houden wij een aantal eigen medewerkers achter de hand om zeker in langdurige situaties in te springen. Zij kennen onze organisatie, de doelgroepen en het onderwijs aan deze leerlingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Mgr. Hanssen realiseert in Zuid- en Midden-Limburg hoogwaardig onderwijs en professionele begeleiding voor kinderen met ernstige spraak-en taalstoornissen (TOS) en kinderen die slechthoren of doof zijn, al dan niet in combinatie met andere hulpvragen of beperkingen - waarvoor in het regulier onderwijs geen toereikende zorg geboden kan worden.

De Mgr. Hanssen is een schakelschool. We streven een verantwoorde terugplaatsing naar de meest passende vorm van vervolgonderwijs na. Dit willen we onder meer bereiken door planmatig en doelgericht te werken. Om onze doelen te realiseren, maken we gebruik van handelingsgericht en opbrengstgericht werken (HGW/OGW). HGW stelt de onderwijs- ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen centraal en wordt geconcretiseerd in ons leerlingbegeleidingssysteem. Onze ambitieuze doelen worden cyclisch geëvalueerd.

De leerlingenzorg binnen Mgr. Hanssen wordt gecoördineerd en ondersteund door een multidiciplinaire Commissie Leerlingenzorg (CLZ). Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en de CvO monitort de ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven