Basisschool De Driesprong

Narcissenlaan 37 4542 BS Hoek

  • Schoolfoto van Basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van Basisschool De Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Driesprong in Hoek.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Levensbeschouwelijk vorming
  • Aangepast onderwijs op niveau
  • Sociale vaardigheden
  • Pedagogisch klimaat
  • Ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse en naschoolse opvang wordt geregeld door Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

De Tussenschoolse Opvang wordt geregeld door school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We gaan op een zorgvuldige manier om met het pesten op school. We willen dat iedere leerling zich veilig en gezien voelt. We hanteren het Pestprotocol, maar werken vooral vanuit preventie met de methodiek "Kanjertraining". Als er toch gepest wordt, bespreken we de pesterijen met betrokken leerlingen en ouders/verzorgers, in de groep en in het schoolteam. We hanteren hierbij het Pestprotocol.

Terug naar boven