INOVA basisschool Hoek van Holland

Mercatorweg 155 3151 CJ Hoek van Holland

  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland
  • Schoolfoto van INOVA basisschool Hoek van Holland

Het team

Toelichting van de school

Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de groep te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden.
INOVA basisonderwijs is een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten.

Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens verlof beschikken we over part-time collega's die extra dagen ondersteuning bieden, wanneer dat nodig is. Ook beschikken we met Stichting BOOR als bestuur op de achtergrond over een ruime pool van bekwame invalleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.


 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in de onderbouw hebben ruimte in het onderwijsaanbod om te bewegen in de gymzaal en het speellokaal tijdens de les bewegingsonderwijs van de vak- en/of groepsleerkracht en spelen dagelijks buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland(SPOW)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in het Westland steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland(SPOW). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren  12 schoolbesturen uit het Westland de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website vindt u meer informatie:https://spow.nl/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in het Westland bieden dezelfde basisondersteuning [www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitwerking-basisondersteuning-april-2016-update-maart-2020.pdf ] . Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien bij de directie van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling ofvanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit SPOW:Mathile de Reede

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: [naam en gegevens invullen]

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://https://spow.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken toe naar een kids-centrum, om opvang en onderwijs te kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar; allemaal onder 1 dak.
Vanaf 0 jaar zijn de kleinsten welkom bij kinderdagverblijf De Zeebaboe. Vanaf 2+ kunnen kids die meer structuur of extra taalinzet willen terecht bij StapYes.  Vanaf 3+ kunnen kids doorstromen naar de 0-groep, ter voorbereiding van het meedraaien in groep 1 en 2. Hier is nauwe samenwerking tussen pedagogisch medewerkers van Zeebaboe en de leerkrachten om de overgang naar kleuteronderwijs soepel te laten verlopen.

Ook wordt op school voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden: bij Kids Pleasure. Zij hebben een ruim aanbod op het gebied van sport, cultuur en talentontwikkeling dat aansluit op de behoefte van de kinderen. Ook op de vlakken techniek en diverse workshops wordt er momenteel aan nieuwe plannen gewerkt. Zodra die uitgewerkt zijn worden ze toegevoegd aan de website.

Terug naar boven