Alberoschool CBS De Regenboog

Oostendestraat 4 A 4433 AK Hoedekenskerke

 • De school heeft een ideale ligging om buiten onderwijs en bewegend leren te geven.
 • Op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren.
 • Leren van en met elkaar is belangrijk in ons onderwijs.
 • Gezien Geliefd Gehoord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor de eindtoets de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. We willen inzicht geven in waar een kind nu staat en aangeven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De aantallen leerlingen per groep maken het lastig om bovenstaande cijfers goed te kunnen analyseren. Zwakke leerlingen drukken een zwaarder stempel op het groepsgemiddelde van een kleine groep, in verhouding tot de invloed ervan op een grotere groep. Op onze school hechten we dan ook meer waarde aan de ontwikkelingsgegevens die we, per groep en per individu, door middel van ons leerlingvolgsysteem kunnen analyseren. Dit neemt uiteraard niet weg dat we er naar streven om iedere leerling in staat te stellen aan het einde van zijn of haar basisschoolperiode het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dit moet dan vertaald worden in een totaalscore die op of boven het landelijk gemiddelde ligt.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Regenboog volgen we de kinderen op diverse manieren. Een van die manieren is om de tussenresultaten op de toetsen van het leerlingvolgsysteem systematisch te analyseren en te gebruiken voor het opstellen van streefdoelen voor de daaropvolgende periode. Op deze manier spelen de tussenresultaten een belangrijke rol als een van de uitgangspunten voor het vormgeven van onderwijs op maat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 1. De leerlingen ontvangen een eerste advies aan het einde van groep7.
 2. De school meldt de kinderen van groep 8 aan, tussen 1 oktober en 15 november voor een doorstroomtoets.
 3. De kinderen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies
 4. In de eerste 2 weken van februari wordt de doorstroomtoets gemaakt.
 5. Uiterlijk 15 maart ontvangen we de uitslag van de doorstroomtoets.
 6. Kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.
 7. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle kinderen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf verantwoordelijk weten voor de dingen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. De omgang met zichzelf, de naaste en de omgeving staan hierin centraal. Zelfkennis is hierin een belangrijke pijler. Wanneer je jezelf kent, kun je jezelf, je naaste en de omgeving optimaal ten dienst zijn. Om jezelf te leren kennen en de ander te helpen zichzelf te leren kennen is het geven en krijgen van feedback en dit kunnen verwerken van optimaal belang. Op onze school zit in het lesprogramma verweven dat kinderenverantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces en voor het klimaat in de groep. Iedereen kent daarin zijn rol. We bieden de kinderen gerichte technieken aan om feedback te geven en te krijgen. Zowel op sociaal als cognitief vlak.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verantwoordelijkheid tonen
 • Zelfkennis benutten
 • Feedback kunnen inzetten

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven