Alberoschool CBS De Regenboog

Oostendestraat 4 A 4433 AK Hoedekenskerke

Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor de eindtoets de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. We willen inzicht geven in waar een kind nu staat en aangeven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De aantallen leerlingen per groep maken het lastig om bovenstaande cijfers goed te kunnen analyseren. Zwakke leerlingen drukken een zwaarder stempel op het groepsgemiddelde van een kleine groep, in verhouding tot de invloed ervan op een grotere groep. Op onze school hechten we dan ook meer waarde aan de ontwikkelingsgegevens die we, per groep en per individu, door middel van ons leerlingvolgsysteem kunnen analyseren. Dit neemt uiteraard niet weg dat we er naar streven om iedere leerling in staat te stellen aan het einde van zijn of haar basisschoolperiode het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dit moet dan vertaald worden in een totaalscore die op of boven het landelijk gemiddelde ligt.

In het schooljaar 2015-2016 was de eindscore 79.6 in 2016-2017 was dit 90.8 en in 2018-2019 was de eindscore 84. Er is steeds boven de inspectie-ondergrens gescoord. 

In het schooljaar 2019-2020 is vanwege Corona geen eindtoets afgenomen. Dit was het besluit vanuit het ministerie van onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Regenboog volgen we de kinderen op diverse manieren. Een van die manieren is om de tussenresultaten op de toetsen van het leerlingvolgsysteem systematisch te analyseren en te gebruiken voor het opstellen van streefdoelen voor de daaropvolgende periode. Op deze manier spelen de tussenresultaten een belangrijke rol als een van de uitgangspunten voor het vormgeven van onderwijs op maat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven