De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56 1218 GZ Hilversum

 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De behaalde eindscores zijn conform de verwachtingen die we van onze leerlingen hebben. Bij de laatste eindtoets heeft onze school ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord.

De Gooise Daltonschool streeft ernaar om het maximaal haalbare niveau bij kinderen naar boven te halen, passend bij hun persoonlijke capaciteiten en ontwikkeling.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS Parnassys. 

De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden tijdens de oudergesprekken geïnformeerd over de toets resultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de IEP eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Gooise Daltonschool geeft een schooladvies op basis van het leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling en resultaten van een leerling in groep 1 t/m 8. In het schooladvies houden we ook rekening met werkhouding, motivatie en huiswerkattitude. Wij maken hiernaast ook gebruik van de IEP Advieswijzer.

In overleg met collega's, de intern begeleider en de directie van de school bepalen wij met elkaar, welk type of niveau van Voorgezet Onderwijs het best past bij een leerling. Het advies wordt in januari gegeven.

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past.  Wij hechten daarom veel waarde aan een warme overdracht met de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.
De volgende stappen nemen wij hiervoor:

 • Vastgestelde procedure omtrent advisering 
 • Systematisch overleg met de mentoren van de VO-scholen
 • Warme overdracht van onze leerlingen
 • Zicht hebben op wat het VO verwacht van onze leerlingen
 • Aanbod passend maken voor een optimale voorbereiding op het VO
 • Adviezen jaarlijks reflecteren tot drie jaar op het VO De leerkracht van groep 8 bespreekt het advies met de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling zich aanmeldt. De leerkracht vertelt ook hoe het advies tot stand is gekomen, de werkhouding, de attitude tegenover leren en school en eventueel bijzonderheden, waarmee de nieuwe school rekening moet houden.

Van veel scholen uit het Voorgezet Onderwijs krijgen we, zelfs jaren laten nog, gegevens (rapporten) hoe de leerlingen zich in het VO ontwikkelen. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven