Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1 1214 NC Hilversum

Schoolfoto van Goudenregenschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Goudenregenschool kiest ervoor om alle leerlingen mee te laten doen met de cito-eindtoets.

Ook leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief die al een andere eindtoets hebben gedaan, zoals de NIO, mogen ook aan de toets deelnemen. De leerlingen die dan al een indicatie hebben van het eindniveau door een andere toets worden niet mee berekend in de totaaluitslag van verplichte eindtoets. Eén leerling valt in schooljaar 2018-2019 onder die categorie.

Een andere leerling heeft korter dan een jaar op onze school gezeten. Ook die score laat men bij de berekening van de totaalscore niet meetellen.

De behaalde eindscores zijn dit jaar conform de verwachtingen die we van de groep leerlingen hadden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Het team van de Goudenregenschool analyseert regelmatig de resultaten van de methode gebonden toetsen en de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Op basis van deze analyses worden nieuwe doelen en verwachtingen vastgelegd in de groepsplannen en groepsoverzichten.

Daar waar een toets of tussenresultaat vraagt om direct handelen en ingrijpen in het leerproces van de leerling zal de leerkracht (waar nodig in samenspraak met ib-er en ouders) aanpassingen doen om eerder gestelde doelen toch te kunnen bereiken.

Deze werkwijze staat beschreven in ons ondersteuningsplan.

Jaarlijks verantwoord de school de resultaten aan het bestuur via het katern opbrengsten. Hierin staat een profiel van de leerlingenpopulatie beschreven en de tussentijdse- en eindresultaten van het leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Goudenregenschool geeft een schooladvies op basis van het leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling en resultaten van een leerling in groep 5 t/m 8. In het schooladvies houden we ook rekening met werkhouding, motivatie en huiswerkattitude.

De leerkracht van groep 8, zijn collega's uit groep 5, 6 en 7, de intern begeleider en de directeur bepalen gezamenlijk welk type of niveau van Voortgezet Onderwijs het best past bij een leerling. Het advies wordt aan de leerling en de ouders gegeven in januari. 

De leerkracht van groep 8 bespreekt het advies met de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling is aangemeld. Hij vertelt ook hoe het advies tot stand is gekomen, de werkhouding, de attitude tegenover leren en school en eventueel bijzonderheden, waarmee de nieuwe school rekening moet houden. Op deze wijze sluit de ingezette leerlijn van de basisschool goed aan bij de leerlijn (het niveau) in het Voortgezet onderwijs.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven