Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1 1214 NC Hilversum

Schoolfoto van Goudenregenschool

Het team

Toelichting van de school

De Goudenregenschool heeft een directeur (master MME, registerdirecteur) en een intern begeleider (master IB/RT en opleiding Psychodiagnostiek). Een leerkracht heeft een opleiding 'Specialist Hoogbegaafdheid' gevolgd. En een leerkracht is ICT en Multimedia specialist.  Deze werkt ook 2 dagen per week als bovenschools ict-coördinator.

Twee leerkrachten zijn aangesteld vertrouwenspersoon en er is een leerkracht preventiemedewerker (deskundige op gebied veiligheid en bescherming). Vier leerkrachten zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener.

De teamleden zijn gecertificeerd trainer Rots & Water.

In totaal werken momenteel 17 meesters en juffen voor de 9 groepen. (Elke groep heeft maximaal 2 vaste leerkrachten in een jaar.)
Bij alle scholen van STIP Hilversum werkt hoog gekwalificeerd personeel. De leerkrachten beschikken niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven maar houden ook hun bekwaamheid op peil door constant bij te scholen. Naast de leerkrachten beschikken de scholen van STIP Hilversum over academisch opgeleide intern begeleiders en specialisten op het gebied van o.a. gedrag, rekenen,taal en lezen. Naast het onderwijsgevende personeel is er op iedere locatie een directie en onderwijsondersteunend personeel bestaande uit een conciërge en soms ook een administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht verlof heeft dan roosteren we een collega in of via de vervangingspoule van STIP Openbaar Onderwijs Hilversum komt een vervangende leerkracht voor de groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke maandag hebben de groepen 3 t/m 8 les van een vakleerkracht gymnastiek. Deze doet ook de motorische screening van de leerlingen uit groep 2.

Het hele team is opgeleid tot trainer Rots & Water.  Elke leerkracht geeft de training in zijn eigen groep.Twee leerkrachten hebben nog extra specialisaties. Zij begeleiden ook leerlingen individueel of in kleien groepjes.
Rots & Water is een psycho-fysieke training die we inzetten om communicatie, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en weerbaarheid bij leerlingen te vergroten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In elke groep is een rooster aanwezig, waarop specifiek staat welke vakken en vakgebieden aangeboden worden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing en burgerschap zijn onderdelen binnen wereldoriëntatie en redzaamheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Goudenregenschool worden kinderen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften aangemeld.

Indiende leerling op een peuterspeelzaal heeft gezeten, maken we gebruik van de overdracht om aan te sluiten bij de ontwikkeling en specifieke onderwijsbehoeften.

We trachten van elke aangemelde leerling inzicht te krijgen in de mogelijkheden van onze school om de leerling passend onderwijs te bieden.

Er kan besloten worden externe deskundigen in te schakelen om de hulpvraag en consequenties duidelijk tekrijgen. Als de hulpvraag duidelijk is, toetsen we als school of de hulpvraagpast binnen de ondersteuning die wij kunnen bieden.

De Goudenregenschool werkt momenteel samen Met het Autisme Centrum In Contact (ACIC) voor kinderen met ASS die daardoor gedeeltelijk of geheel uitgesloten zijn van het reguliere en speciale onderwijs. Enkele kinderen volgen vanuit het centrum met een webchair (beeld, camera en geluid) de lessen in groep 7.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven