IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

Schoolfoto van IKC Villa Vrolik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets en uitstroom 

Toelichting op de Eindtoets en uitstroom van leerlingen van het IKC voor 2019 is in te zien bij de Lorentzschool-scholen op de kaart: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6405/1069/Lorentzschool/Resultaten-eindtoets

In april 2023 namen 26 leerlingen deel aan de Eindtoets; we hebben de IEP-eindtoets afgenomen.

We zijn tevreden over de resultaten op de eindtoetsen van de afgelopen drie schooljaren. Vanuit de resultaten van de eindtoets zijn geen verbeterpunten te zien. Wel zien wij dat onze schoolpopulatie aan het veranderen is. Daarom monitoren wij onze tussentijdse resultaten zeer goed en sturen wij op goede instructie op niveau. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Het IKC neemt regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Dit gaat over aangeboden leerstof over een langere periode. De tussenresultaten worden in beeld gebracht met behulp van de uitslagen van de Citotoetsen (DMT, rekenen, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen) voor groep 1 t/m 7. In groep 8 nemen we de Eindtoets af; Route8.

De M (midden) toetsen worden afgenomen in januari en de E (eind) toetsen worden afgenomen in juni.

In groep 8 wordt in januari de laatste M-toets afgenomen als laatste toets op voorbereiding van het definitieve schooladvies VO. De uitkomsten van deze toetsen worden besproken tijdens analysemomenten met het team, tussen directie en IB (met terugkoppeling naar de leerkrachten) en individueel met de groepsleerkracht(en) tijdens de groepsplanbesprekingen. Om een zuiverder beeld te krijgen van de groei van de individuele leerling wordt de vaardigheidsgroei bekeken en geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

lKC VillaVrolik geeft een schooladvies op basis van het leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling en resultaten van een leerling in groep 1 t/m 8.

In het schooladvies houden we ook rekening met werkhouding, motivatie en huiswerkattitude.

In overleg met collega's uit groep 6, 7 en 8, de intern begeleider en de directie van de school bepalen wij met elkaar, welk type of niveau van Voorgezet Onderwijs het best past bij een leerling. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Wij hechten daarom veel waarde aan een warme overdracht met de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren. Van veel scholen uit het Voorgezet Onderwijs krijgen we, zelfs jaren laten nog, gegevens (rapporten) hoe de leerlingen zich in het VO ontwikkelen. Met de gegevens die wij ontvangen vanuit het VO evalueren de gegeven adviezen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen het IKC dragen wij samen zorg voor verbinding en een prettige sociale cultuur. We zien elkaar, houden rekening met elkaar en leren hoe om te gaan bij conflicten of lastige sociale situaties. We zijn samen met elkaar verantwoordelijk voor een prettige cultuur en ieder draagt daarin zijn steentje bij. De school, de opvang zien we als oefenplaats waarin de kinderen de gelegenheid krijgen om te leren hoe je sociaal vaardig met elkaar omgaat. 

We werken vanuit vertrouwen en we benaderen elkaar in het IKC positief. Daarmee creëren we een klimaat waarin ieder in het IKC zich welkom voelt en gewenst. Omdat we werken vanuit de Daltonprincipes krijgen kinderen al van jonge leeftijd de kans en het vertrouwen om zich zelfstandig en verantwoordelijk te gedragen. De kinderen stellen hun eigen doelen en de leerkracht reflecteert veel met de kinderen; wat heb je gedaan, waarom heb je deze keus gemaakt en hoe is het verlopen? Zou je het de volgende keer weer zo doen of kan het anders? Daarnaast worden er meerdere kindgesprekken tussen leerkrachten en ouders gevoerd. 

Deze visie sluit goed aan bij de methode die we inzetten; de Vreedzame school. Met de aanpak van deze methode worden lessen aangeboden die de volgende onderwerpen centraal stellen: het constructief oplossen van conflicten, het creëren van een positief sociaal gedrag, het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin (mede actief burgerschap). 

Naast de methode Vreedzame school krijgen de kinderen ook Rots en Water-training bij de start van groep 3. Daar worden vanuit de kleutergroepen, nieuwe groepen gevormd. De training helpt bij de groepsvorming. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

IKC Villa Vrolik, is als onderdeel van de Lorentzschool op 23 juni 2016, bezocht door de inspectie van onderwijs voor een kwaliteitsonderzoek. IKC Villa Vrolik was in die tijd 'Villa Lorentz' een locatie die hoorde bij de Lorentzschool. Sinds 1 augustus 2017 is Villa Lorentz over gegaan naar IKC Villa Vrolik in een nieuw gebouw met een nieuw concept; het integraal kindcentrum. 

In 2019 & 2020 heeft het IKC een "zelfevaluatie" uitgevoerd. Deze zelfevaluatie houdt in dat de school op basis van de inspectie-indicatoren zich zelf evalueert op bestaande kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten die er liggen. Op basis van deze zelfevaluatie worden ontwikkelpunten in beeld gebracht en doelen voor de komende periode(s) vastgesteld. 

De huidige speerpunten van het IKC zijn gestoeld op de missie & visie van het IKC (5 pijlers): 

Doorgaande lijn en ontwikkeling: We hebben een vastgelegde doorgaande lijn in aanbod, aanpak en analyse op de verschillende vakgebieden. In de onderbouw spelen en werken leerlingen thematisch, is het onderwijs doelgericht waarbij leerkrachten en ped. medewerkers gericht de ontwikkeling van kinderen observeren en vastleggen. De overdracht van peuterspeelzaal (intern en extern) verloopt volgens procedure en soepel.

Werken volgens een pedagogische daltonvisie: We werken eenduidig aan een veilig en prettig schoolklimaat door: inzet van de lessen in alle groepen, het interpreteren en formuleren van verbeterdoelen door het gebruik van de vragenlijsten bij kinderen en de interpretaties daarvan.Door de groei van het IKC komen er jaarlijks nieuwe teamleden bij. Zij moeten binnen 1 a 2 jaar een daltonscholing doorlopen om aan te sluiten bij onze pedagogische daltonvisie.Het IKC werkt volgens het daltonconcept en wil graag een visitatie doorlopen wat dient als een 0-meting. Het werken volgens dalton zien we samen met het toepassen van EDI in onze werkwijze. 

We benutten elkaars expertise: We zetten de expertise van leerkrachten meer in (voor kennisoverdracht, oriëntatie op een onderwerp) tijdens teamoverleggen. We zoeken de samenwerking als onderwijsteam meer met elkaar op waarbij de aanpak tijdens de Corona-crisis voor ons een goed voorbeeld is. We zorgen ook voor het delen van ontwikkelingen tussen bouwen onderling. We werken gerichter samen met elkaar en durven delen en kennis op te doen bij de ander. Bijvoorbeeld door: elkaars lessen bezoeken, samen lessen voorbereiden, op basis van data (evidenced based) verbetervoorstellen aanpakken in bouw/team. 

We brengen kennis over: We werken vanuit eenzelfde didactische aanpak (EDI) voor de kernvakken. We nemen de tijd om onze lessen inhoudelijk voor te bereiden. We hebben expertise op woordenschatontwikkeling en mondelinge taalvaardigheid.We voeren de 1-zorgroute krachtig uit: we signaleren vroegtijdig, we bieden extra ondersteuning binnen de kaders van de school en communiceren pro-actief met ouders. We geven middels de methode DaVinci vorm aan techniekonderwijs. 

We leggen verbinding met de omgeving om ons heen: We onderhouden goede contacten in de buurt (wijkcentrum, buurtcoördinator, sportcoach, wijkagent, jeugdzorg etc) wat de leerlingen ten goede komt. We ontwikkelen beleid op 'burgerschap' waarbij aandacht is voor identiteit, democratie & participatie, persoonsvorming. We bieden onze leerlingen een cultureel aanbod aan. We stroomlijnen de groei van het IKC: zijn gesprekspartner in gesprekken met de gemeente over (extra) huisvesting van het IKC om de groei op te vangen. De verwachte groei van het IKC  de komende 4 jaar van 12 naar 17 groepen. We worden een zelfstandige school met een eigen Brin-nummer op het moment dat het benodigd aantal leerlingen bereikt wordt (280-300 leerlingen). 

Terug naar boven