IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 1223 MP Hilversum

Schoolfoto van IKC Villa Vrolik

Het team

Toelichting van de school

Het IKC team bestaat in totaal uit 49 personen.

Het onderwijsteam bestaat uit leerkrachten, vakleerkracht(en), management, interne begeleider en onderwijsondersteunend personeel. Dit zijn in totaal 28 personen. 

Het psz/bso team bestaat uit pedagogisch medewerkers, management. Dit zijn in totaal 21 personen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het beleid rondom vervangen is als volgt: 

Als een vaste leerkracht ziek is of verlof heeft, kunnen we een beroep doen op de vervangingspool van Stip.  Vervanging via de pool van Stip is niet altijd mogelijk in verband met het tekort aan leerkrachten. Als het voorkomt dat er geen vervanging mogelijk is zet de school de volgende opties in: Inzet van ambulante leerkrachten. Daarbij wordt afgewogen wie op welk moment ingezet kan worden. Begeleiding van individuele leerlingen die dat hard nodig hebben, willen wij zo veel mogelijk door laten gaan. Verdelen van leerlingen (afhankelijk van de grootte van de groepen)  Verdelen doen wij maximaal twee dagen. De derde dag kan een groep naar huis gestuurd worden. Als de vervanging langer duurt, wordt een andere groep verdeeld. De inzet van een pedagogisch medewerker onder de supervisie van een leerkracht in het naastgelegen lokaal  Als dit niet (meer) mogelijk is kan er geen les worden gegeven. Dan worden een groep naar huis gestuurd. Uiteraard hopen we dat deze maatregel niet nodig is, maar merken we met de huidige tekorten dat het soms niet anders kan en dat we genoodzaakt zijn. Als dit gebeurt proberen we ouders zo snel als mogelijk in te lichten. Alleen kinderen waarvoor ouders echt geen opvang kunnen regelen, worden opgevangen en zullen alsnog verdeeld moeten worden over de andere groepen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In IKC Villa Vrolik vindt u een peuterspeelzaal, 13 leslokalen, een speellokaal en drie pleinen. 

Op de pleinen leren, spelen en werken kinderen gedurende de dag samen. Onder schooltijd wordt er geleerd en na schooltijd wordt er gespeeld. 

Op IKC Villa Vrolik zijn in schooljaar 2023-2024: 1 peuterspeelzaalgroep, 4 kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8 gehuisvest.  In de bibliotheek kunnen de kinderen uit alle groepen leesboeken halen. Er is een speelterrein voor de peuters en kleuters en een speelterrein voor groep 3 tot en met 8.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken de kinderen in werkuren aan verschillende opdrachten en taken. Hier gaat (soms) een instructie aan vooraf in een grote of kleine kring. De leerkrachten werken nauw samen: ze bereiden samen thema's voor, bepalen met elkaar de doelen die ze aanbieden voor groep 1 en/of 2 en hebben afspraken over de wijze waarop de kinderen geobserveerd worden. Omdat de taken en doelen versnipperd worden gegeven over de week is het lastig een exacte tijdsindicatie eraan te koppelen. Kinderen leren ook taal- en rekenvaardigheden tijdens het spel en die momenten zijn moeilijk te 'meten'. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Wet op Primair Onderwijs (WPO) is erop gericht dat het onderwijs zo wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen wij door:

* de leerlingen binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; 

* de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarbij de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen;

* de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van niet minder dan 5 dagen onderwijs;

* de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld. Daarnaast worden de weekroosters per groep opgesteld waarbij de resultaten van de groep en de methode de leidraad is in het vastleggen van het aantal uren. Omdat we een daltonschool zijn worden naast de instructiemomenten ook werkuren ingepland waarin de kinderen hun taken kunnen maken.

We werken vanaf groep 3 met dag-, meerdaagse- en weekplanners. Op deze planners staat vermeld op welke momenten en hoeveel tijd er per vakgebied aan instructie besteed wordt. De instructietijd is gebaseerd op de verschillende methodes die we gebruiken.Voor de verwerking van de leerstof maken we geen gebruik van vaste momenten waarop kinderen werken aan rekenen, taal ect. kinderen bepalen deels zelf wanneer en met wie ze werken aan hun taken. Dit verschilt per kind. Uitgaande van dit concept is het voor ons lastig exact vast te leggen hoeveel uur er per dag of per week besteed wordt aan de verschillende vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden de mogelijkheden van IKC Villa Vrolik beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hiermee wordt voor de school, ouders, het bestuur en het samenwerkingsverband duidelijk wat de mogelijkheden en de grenzen zijn, die wij als school hebben om passend onderwijs te realiseren. Beschreven wordt welke ondersteuning de school nu kan realiseren en hoe de school zich hierin wil ontwikkelen. Een korte blik: 

  • Leerlingen in groep 1 en 2 die in aanmerking komen voor de schakelklas, krijgen extra ondersteuning van een leerkracht. Deze leerkracht geeft deze leerlingen extra taalactiviteiten die aansluiten bij de woordenschat die aangeboden wordt in de groep en bij de thema's die behandeld worden in de groepen.
  • Voor de zwakke lezers in de groepen 3, 4 en 5 is er extra leesondersteuning.
  • De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen e.v. een plek in de Stipklas. Ook is het mogelijk dat zij uitdaging krijgen middels 'Levelwerk'. Dit is specifieke verrijkende lesstof die wordt toegevoegd aan de planner.   

Het IKC heeft meerdere leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij passen binnen de kaders van het IKC. Om te beoordelen of het onderwijs nog passend is voor een leerling, wordt gebruik gemaakt van het document van Unita “overzicht voor afweging handhaven of verwijzen” (zie bijlage 3 in het SOP). Uitgangspunt van de "zolang, zodra" is: zolang de school de leerlingen kan bieden wat deze nodig heeft, kan de leerling passend onderwijs volgen op IKC Villa Vrolik. 

De algemene kaders zijn als volgt:

• De school is handelingsverlegen voor wat betreft onderwijs aan (volledig dove) leerlingen, die afhankelijk zijn van gebarentaal door de leerkracht.

• Leerlingen met beperkte gedragsproblemen kunnen op IKC Villa Vrolik onderwijs krijgen, mits de veiligheid en de (werk)rust van de groep (en andere kinderen en/of leerkracht) niet in het geding komt. Onderwijs aan leerlingen met een gediagnosticeerde externaliserende gedragsstoornis (leerlingen die groepsverstorend gedrag vertonen waardoor de leerontwikkeling van andere kinderen bedreigd wordt) kunnen wij meestal niet tot het einde van de basisschooltijd begeleiden.

• De school beschikt over een medisch protocol. De school is handelingsverlegen voor wat betreft leerlingen, die specifieke medische zorg nodig hebben, waarbij ze afhankelijk zijn van de medische zorg door de leerkracht. Te denken valt o.m. aan katheteriseren, injecteren, wisselen luchtwegpijpjes).

• De school kan geen onderwijs bieden aan leerlingen met cognitieve beperkingen waarbij geconstateerd is dat er nauwelijks tot geen schoolse vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, waarbij het risico ontstaat dat school fungeert als dagopvang.

• De school beschikt over een lift, waardoor leerlingen die tijdelijk in een rolstoel zitten onderwijs kunnen blijven volgen. De school kan geen onderwijs bieden aan volledig rolstoel gebonden leerlingen.

• Bij een plaatsingsverzoek van een zij-instromer worden de zorgzwaarte (aantal leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning), de ondersteuningsbehoeften van de groep en de vaardigheden en expertise van de leerkracht nadrukkelijk meegenomen in de afweging (zie ijkpunt 10).

• De school kan geen onderwijs bieden aan leerlingen die voor zorgtaken afhankelijk zijn van de leerkracht, te denken aan - leerlingen die nog niet zindelijk zijn - voor het verschonen afhankelijk zijn van de leerkracht (natuurlijk uitgezonderd 'ongelukjes' bij jonge leerlingen) - leerlingen die zich niet zelfstandig kunnen aan- en uitkleden? Lichte handelingen uit te voeren door de leerkracht, die door de leerkracht tussendoor uit te voeren zijn, hoeven mogelijk geen belemmering te zijn. De inzet van de leerkracht is beperkt omdat zij alleen voor een grote groep kinderen staat en niet 1 op 1 voldoende tijd/aandacht heeft voor de verzorging van kinderen.

• Kinderen van 4 jaar uit het buitenland die de Nederlandse taal niet spreken verwijzen we naar de Cobo. Als Villa Vrolik de stamschool is en de leerlingen na de coboperiode een overstap maken, dan plaatsen we deze leerling op basis van het advies van de Cobo en alleen als de grootte en zorg van de groep dit toelaten. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen we ons aanbod voor de meer -en hoogbegaafden verdiepen. Leerkrachten worden daarbij geholpen door onze hoogbegaafdheidsspecialist. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven