GBS De Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

 • Individuele aandacht
 • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
 • Samen spelen, samen werken
 • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
 • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 nemen wij de doorstroomtoets digitaal af. Daar hebben wij voor gekozen omdat de digitale toets adaptief is. Dat betekent dat de toets zich tijdens het afnemen aanpast naar het niveau van de leerling. Zo krijgt een leerling vragen die aansluiten bij het denkniveau van het kind. Op die manier streven wij naar een uitstroomprofiel dat passend is voor ieder kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school stellen we onderwijsdoelen die passen bij de leerlingpopulatie en die aansluiten bij scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties. Om te bepalen in welke mate de schooldoelen worden gerealiseerd, nemen we toetsen af. We nemen toetsen af die horen bij de verschillende lesmethodes en halfjaarlijkse niet-methodetoetsen. Op De Wegwijzer gebruiken we als halfjaarlijkse niet-methodetoets de Cito-toets.

Wanneer de resultaten van een toets in zijn geheel of op bepaalde onderdelen opvallen, worden de resultaten nader geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden groepsbreed of op individueel niveau interventies ingezet om de gestelde doelen te behalen. Aanpassingen in de kwaliteit van het leerstofaanbod voor alle leerlingen, aanpassingen in de onderwijstijd, het didactisch handelen en de afstemming van het onderwijsleerproces op de verschillende behoeften van leerlingen zijn voorbeelden van dit soort interventies. De doelen en de interventie worden beschreven in het groeps- of individuele plan en worden na een vooraf vastgestelde periode geëvalueerd.

Twee keer per jaar worden de halfjaarlijkse resultaten aan de hand van de Cito-toetsen besproken in het team. De leerkrachten presenteren de resultaten van hun eigen groep en de intern begeleider deelt de schoolresultaten. Op deze manier houden we niet alleen het leerling- en groepsproces in de gaten, maar houden we ook de schoolbrede ontwikkeling in het oog. Wanneer dat nodig is, kan er een schoolbrede interventie ingezet worden, om bepaalde resultaten op de langere termijn positief te beïnvloeden.

Tijdens het bespreken van de halfjaarlijkse resultaten keuren we niet af op basis van wat is behaald, maar stemmen we af op basis van wat willen behalen. We kijken vooruit: wat is er nodig om alle leerlingen aan het einde van de komende periode het bij hen passende niveau te laten zien? Wat kan de leerkracht doen? Wat heeft de leerkracht daarbij nodig? Wat kan de onderwijsondersteuning betekenen? En de intern begeleider? Wat kan de schoolleider doen? Zo borgen we de kwaliteit van ons onderwijs in het handelen van de professionals.

Individueel zijn we verantwoordelijk voor alle leerlingen, samen voor elke individuele leerling. Samen hebben we in beeld: wat kan én wat moet er geleerd worden? En hoe gaan we dat doen? Zo behalen onze leerlingen resultaten waar we met elkaar trots op zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisscholen hebben de plicht om een goed onderbouwd schooladvies te geven. Bij het komen tot een advies neemt de schooladviescommissie de volgend punten in overweging:

 • Toetsgegevens van de laatste drie jaar van in ieder geval de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Bij het preadvies in groep 7 gaat het om de toetsresultaten uit groep 5, 6 en 7; bij het definitief advies in groep 8 gaat het om de toetsresultaten uit groep 6, 7 en 8;
 • Aandacht en concentratie, taakgerichtheid, motivatie, werkverzorging, interesses, creativiteit, doorzettingsvermogen, analytisch denkvermogen, probleemoplossend vermogen, samenwerken, zelfvertrouwen/faalangst, zelfstandigheid, omgaan met kritiek;
 • Omgang met leerlingen, omgang met leerkrachten, omgang met gezag, stellen van grenzen, weerbaarheid, teruggetrokken gedrag, sociale vaardigheden en participatie;
 • Medische bijzonderheden, opvallende factoren in motorische, visuele, auditieve, taal- en spraakontwikkeling;
 • Thuissituatie, onderwijsondersteunend gedrag, educatief partnerschap (ouders/verzorgers).

In de meeste gevallen zal er na afweging van bovenstaande punten een harmonieus beeld zijn, dat aansluit bij de eigen inschatting van de basisschool wat betreft het vervolgonderwijs.

Wanneer het beeld nog niet voldoende helder is, wordt bekeken welke leergebieden zwaarder wegen in het uitstroomperspectief. Ook worden de benodigde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en de aanpak als factoren overwogen. Bij leerlingen met een taalachterstand, speelt de rekenscore een doorslaggevende rol. Voor overige leerlingen is dit begrijpend lezen. De spellinggegevens zijn daarbij ondersteunende informatie. Daarbij stelt de commissie zich de volgende vragen:

 • Spelen belemmerende en/of stimulerende factoren een rol?
 • Zijn er extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en is er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld?
 • Welke vaardigheden zal de leerling het meest nodig hebben in het toekomstige schooltype?
 • Heeft de leerling compenserende mogelijkheden?

Op basis van deze afwegingen maakt de commissie een weloverwogen keuze voor het basisschooladvies.

Doorstroomtoets groep 8
In februari 2022 is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Het ministerie van OCW schrijft dat hierdoor ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’ krijgen. Relevante data:

 • Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies
 • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoet
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zal tijdens de genoemde centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs het schooladvies naar boven worden bijgesteld wanneer de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Zo draagt de toets bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en ook aan meer kansengelijkheid.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jezus leert ons elkaar lief te hebben. Vanuit die opdracht willen we onze pedagogische visie vormgeven. We leren kinderen elkaar te accepteren en te waarderen om wie ze zijn. Ook als personeel willen we die stelregel uitdragen. We willen vanuit een positieve grondhouding met elkaar en met kinderen omgaan. Pestgedrag past daar niet bij. Daarom accepteren we dat niet en plaatsen waar nodig interventies om pestgedrag te weren en tegen te gaan.

In taalgebruik en omgangsvormen vragen we een positieve, respectvolle en waarderende houding van elkaar en van leerlingen. We geloven dat ieder kind een creatie van God is, met al z’n gaven en talenten maar ook met z’n beperkingen. Dat vraagt van ons als personeel een liefdevolle, ondersteunende houding in de groei naar volwassenheid van onze leerlingen.

Om ons te ondersteunen in ons pedagogisch klimaat gebruiken we de Kanjertraining; dit geeft ons een gezamenlijke taal om te gebruiken wanneer we met leerlingen omgaan. We leren leerlingen daarbij zichzelf te zijn, en zich niet te laten beïnvloeden door (negatief) gedrag van anderen. Positief gedrag stimuleren en belonen we.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen
 • veiligheid
 • wederzijds vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer kreeg in 2020 het oordeel 'voldoende' van de Onderwijsinspectie. Als sterke punten noemde de Onderwijsinspectie onder meer het pedagogisch Klimaat: "Het team laat zien dat voor hen het pedagogisch klimaat dé basis is voor leerlingen om te kunnen leren. Dat uit zich in het voorleven van gedrag en in rolmodelzijn in lastiger situaties, zoals bij conflicten. Dat toont zich ook in het vertrouwen dat de leraren hebben in de mogelijkheden van de leerlingen, zij hebben positieve verwachtingen van gedrag en resultaten."

De Onderwijsinspectie noemde ook samenwerking als sterk punt. "[We zien] dat het educatief partnerschap met de ouders sterk is ontwikkeld, naast de overige inspanning van de school om de samenwerking met alle partijen in en om de school zo effectief mogelijk te laten verlopen. De identiteit van de school - als gemeenschappelijke basis - draagt hier aan bij, maar het is de uitwerking die de school eraan geeft die het verschil maakt. Leraren nemen ouders heel serieus en betrekken hen bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders worden ook ondersteund in de schoolgang van hun kind door een buddy-systeem, waarin ervaren ouders elkaar 'meenemen' in alle aspecten van het onderwijs."

De Onderwijsinspectie zag groeimogelijkheden in de afstemming van het niveau van het basisaanbod de groep(en) leerlingen die de school bezoeken. De afgelopen jaren heeft het team van De Wegwijzer hard gewerkt om deze groei te verwezenlijken.

Terug naar boven