GBS de Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons team gaat voor planmatig werken aan goed onderwijs. We stellen onszelf steeds de vraag 'Hoe halen wij uit de leerlingen wat we op grond van hun intelligentie mogen verwachten?', 'Hoe sluiten wij steeds aan bij de mogelijkheden van een kind?' en 'Hoe kunnen wij ons onderwijs aanpassen zodat alle kinderen optimaal presteren?' Ons doel is om een eindscore te halen die past bij de kenmerken van het kind. We leggen daarbij de lat hoog, binnen de kaders van passend onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat die voortdurend in ontwikkeling is.

Als school bieden we betekenisvol, uitdagend en onderzoekend onderwijs. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied sluit het onderwijs aan op het leerproces van de leerlingen.
De komende jaren ligt de focus op van de leerkracht naar het moment na de instructie: de leerkracht onderzoekt via feedback en monitoring het leerproces van de leerling. De informatie die de leerkracht hieruit genereert, is voor de leerkracht waardevol om te kunnen bepalen waarin hij succesvol is of faalt. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling wordt leren ‘zichtbaar‘.

Daarbij telt niet resultaat, maar de ontwikkeling: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces via een adaptief (gedifferentieerd) onderwijsaanbod.

Voor de borging van de onderwijsresultaten wordt de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW) gebruikt: behaalde resultaten worden geanalyseerd en waar nodig worden interventies toegepast met als doel gestelde doelen te halen.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

NB: de gegevens m.b.t. wisselingen in niveau op het VO zijn nog niet compleet.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerkracht is kindgericht; heeft oog voor de behoeften en talenten van ieder kind en draagt zorg voor sociale veiligheid in de school. Dit uit zich in een rustige leer- en werkomgeving waarin de omgang met elkaar gebaseerd is op openheid, eerlijkheid & rechtvaardigheid.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • geborgenheid
  • rechtvaardigheid
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer kreeg in 2020 het oordeel 'voldoende' de inspectie.

In het inspectierapport van juni 2013 vermeldt de inspectie het gebrek aan gevalideerde (CITO) toetsing bij kleuters. Het past niet bij de visie van de school kleuters vroegtijdig te toetsen. Wel wordt de ontwikkeling van kleuters gevolgd m.b.v. het gevalideerde leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. In het najaar van 2013 heeft de Tweede Kamer bepaald dat toetsing van kleuters geen vereiste is.

Terug naar boven