GBS de Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

GBS De Wegwijzer scoort op de CET (Centrale Eindtoets) meestal ruim boven het landelijk gemiddelde. In ieder geval is de score altijd significant hoger dan op basis van de NIO-test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) verwacht mag worden.

Voor de doorverwijzing naar het VO worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruikt, aangevuld met de resultaten van de CITO Entreetoets in groep 7.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat die voortdurend in ontwikkeling is.

Als school bieden we betekenisvol, uitdagend en onderzoekend onderwijs. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied sluit het onderwijs aan op het leerproces van de leerlingen.
De komende jaren ligt de focus op van de leerkracht naar het moment na de instructie: de leerkracht onderzoekt via feedback en monitoring het leerproces van de leerling. De informatie die de leerkracht hieruit genereert, is voor de leerkracht waardevol om te kunnen bepalen waarin hij succesvol is of faalt. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling wordt leren ‘zichtbaar‘.

Daarbij telt niet resultaat, maar de ontwikkeling: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces via een adaptief (gedifferentieerd) onderwijsaanbod.

Voor de borging van de onderwijsresultaten wordt de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW) gebruikt: behaalde resultaten worden geanalyseerd en waar nodig worden interventies toegepast met als doel gestelde doelen te halen.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

NB: de gegevens m.b.t. wisselingen in niveau op het VO zijn nog niet compleet.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

GBS de Wegwijzer behaalde in 2015 de finaleronde van het traject 'excellente scholen'. De resultaten zijn bovengemiddeld, ook ten opzichte van wat van de schoolpopulatie verwacht mag worden.

In het inspectierapport van juni 2013 vermeldt de inspectie het gebrek aan gevalideerde (CITO) toetsing bij kleuters. Het past niet bij de visie van de school kleuters vroegtijdig te toetsen. Wel wordt de ontwikkeling van kleuters gevolgd m.b.v. het gevalideerde leerlingvolgsysteem KIJK. In het najaar van 2013 heeft de Tweede Kamer bepaald dat toetsing van kleuters geen vereiste is.

Terug naar boven