GBS de Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons team gaat voor planmatig werken aan goed onderwijs. We stellen onszelf steeds de vraag 'Hoe halen wij uit de leerlingen wat we op grond van hun intelligentie mogen verwachten?', 'Hoe sluiten wij steeds aan bij de mogelijkheden van een kind?' en 'Hoe kunnen wij ons onderwijs aanpassen zodat alle kinderen optimaal presteren?' Ons doel is om een eindscore te halen die past bij de kenmerken van het kind. We leggen daarbij de lat hoog, binnen de kaders van passend onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat die voortdurend in ontwikkeling is.

Als school bieden we betekenisvol, uitdagend en onderzoekend onderwijs. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied sluit het onderwijs aan op het leerproces van de leerlingen.
De komende jaren ligt de focus op van de leerkracht naar het moment na de instructie: de leerkracht onderzoekt via feedback en monitoring het leerproces van de leerling. De informatie die de leerkracht hieruit genereert, is voor de leerkracht waardevol om te kunnen bepalen waarin hij succesvol is of faalt. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling wordt leren ‘zichtbaar‘.

Daarbij telt niet resultaat, maar de ontwikkeling: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces via een adaptief (gedifferentieerd) onderwijsaanbod.

Voor de borging van de onderwijsresultaten wordt de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW) gebruikt: behaalde resultaten worden geanalyseerd en waar nodig worden interventies toegepast met als doel gestelde doelen te halen.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

NB: de gegevens m.b.t. wisselingen in niveau op het VO zijn nog niet compleet.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerkracht is kindgericht; heeft oog voor de behoeften en talenten van ieder kind en draagt zorg voor sociale veiligheid in de school. Dit uit zich in een rustige leer- en werkomgeving waarin de omgang met elkaar gebaseerd is op openheid, eerlijkheid & rechtvaardigheid.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • geborgenheid
  • rechtvaardigheid
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer kreeg in 2020 het oordeel 'voldoende' de inspectie.

In het inspectierapport van juni 2013 vermeldt de inspectie het gebrek aan gevalideerde (CITO) toetsing bij kleuters. Het past niet bij de visie van de school kleuters vroegtijdig te toetsen. Wel wordt de ontwikkeling van kleuters gevolgd m.b.v. het gevalideerde leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. In het najaar van 2013 heeft de Tweede Kamer bepaald dat toetsing van kleuters geen vereiste is.

Terug naar boven