GBS De Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

 • Individuele aandacht
 • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
 • Samen spelen, samen werken
 • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
 • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Wegwijzer heeft als onderdeel van de CorDeo scholengroep beschikking over een pool met invallers, die aan een verlofaanvraag gekoppeld kunnen worden.

Wanneer een leerkracht niet voor de klas kan staan vanwege gepland verlof zoals een bruiloft of een cursusdag, wordt er zowel intern als extern naar een vervanger gezocht. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de invalpool. Wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden, kan de directie besluiten een extern bureau in te schakelen om de leerlingen een alternatief programma aan te bieden.

In het geval van gepland verlof wordt u vooraf via Parro door de leerkracht geïnformeerd over de personele bezetting.

Wanneer een leerkracht zich vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheid 's ochtends moet afmelden, wordt er zowel intern als extern naar een vervanger gezocht. Omdat vervanging op korte termijn door het lerarentekort niet altijd mogelijk is, kan het echter gebeuren dat een klas de betreffende dag vrij krijgt.

In het geval van ongepland verlof ontvangt u uiterlijk tussen 07:00 en 07:15 via Parro van de directie de mededeling dat de leerkracht onverwachts afwezig is en er naar vervanging gezocht wordt. Vóór 07:30 uur ontvangt u via Parro van de directie het bericht of het wel of niet gelukt is vervanging te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

College van bestuur (CvB)
Het CvB van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 18 gereformeerde en evangelische basisscholen te weten: De Verbinding te Almere, De Morgenster te Amsterdam, De Regenboog te Amersfoort, Het Zwaluwnest te Amersfoort, De Horizon te Hoogland, De Parel te Amersfoort, ’t Schrijvertje te Apeldoorn, Pieter Jongeling te Arnhem, De Bron te Barneveld, De Triangel te Ede, De Olijfboom te Harderwijk, De Wegwijzer te Hilversum, Het Christal te Leusden, De Open Kring te Nijkerk, De Plantage te Veenendaal, In de Lichtkring te Zeewolde, De Bongerd te Zutphen en tevens SBO De Werf te Amersfoort.

College van Bestuur: Arriën Boes
Secretaresses: Wieke Hop-Ruizendaal en Marianne Aikema

Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via e-mailadres: info@cordeoscholen.nl.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden. Telefoon: 033- 4324258.

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht (RvT) is als toezichthouder op het reilen en zeilen van de organisatie en als adviseur en formele werkgever van het College van Bestuur nauw betrokken bij de organisatie. De RvT-leden worden benoemd door de ledenvergadering van CorDeo scholengroep.

De RvT bestaat op dit moment uit Gerlof Boersma (voorzitter), Pim Boven, Marjon Welmers en Janet Rekker.

Identiteitscommissie (IC)
Elke school heeft een Identiteitscommissie (IC). De Identiteitscommissie wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school. De commissie denkt mee over thema’s die raken aan de identiteit van de school en hoe we deze identiteit samen sterk kunnen vormgeven. Eén of twee afgevaardigden van een IC zijn stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van CorDeo scholengroep. Deze AV wordt tweemaal per jaar gehouden. De locatiedirecteur woont als adviseur de vergadering van de IC bij.

Directiestructuur
Een locatiedirecteur heeft een lokale en een bovenschoolse taak. Wat betreft de lokale taak is de locatiedirecteur het aanspreekpunt en de onderwijskundig leider van de school. Hij is budgetbeheerder van een aantal lokale budgetten en uitvoerder van het lokale personeelsbeleid. Hij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve taken in de school. Samen met de Identiteitscommissie (IC) draagt hij zorg voor de uitvoering van het lokale toelatingsbeleid van leerlingen. Wat betreft de bovenschoolse taken: bovenschools hebben de directeuren zitting in een managementteam. Dit team staat onder leiding van het College van Bestuur.

Lidmaatschap CorDeo scholengroep
Alle ouders van de CorDeo-scholen die een van de grondslagen van de vereniging (gereformeerde of evangelische) onderschrijven en de andere grondslag respecteren én de ouderverklaring hebben ondertekend, kunnen lid kunnen worden van de vereniging. Wat het lidmaatschap van de vereniging betekent en aan rechten en plichten met zich meebrengt, leest u in de statuten (artikel 21 t/m 25). Via de Algemene Vergadering hebben ouders die lid zijn inspraak in het beleid van CorDeo Scholengroep als het gaat om bijvoorbeeld statutenwijziging, identiteitsverklaring voor leerkrachten en benoeming van de Raad van Toezicht (via de Algemene Vergadering). Meer informatie over de bijdrage vindt u onder 4.2.

MR en GMR
Lokaal functioneert een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding (minimaal twee leden van elke geleding). Medezeggenschap volgt zeggenschap. De MR overlegt met de locatiedirecteur en/of de Identiteitscommissie over zaken waar zij medezeggenschap over heeft. Het e-mailadres van de MR is mr@gbsdewegwijzer.net.

Op verenigingsniveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Voor de GMR is het CvB de gesprekspartner. Het e-mailadres van de GMR is gmr@cordeoscholen.nl. Meer informatie over de GMR vindt u op https://cordeoscholen.nl/over-cordeo/gmr/. Zowel de MR als de GMR hebben het recht op informatie en initiatief, het recht op instemming en het recht op advies. In de bijbehorende reglementen is vastgelegd op welke terreinen de genoemde rechten gelden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Burgerschapsonderwijs
Onderwijs heeft kwaliteit wanneer leerlingen optimale ontwikkelmogelijkheden krijgen die hen in staat stellen zich goed te verhouden tot hun naaste en tot de samenleving in het licht van Gods Koninkrijk. Het is onze visie dat onderwijs erop gericht moet zijn om kinderen te helpen opgroeien tot zelfstandige, sterke, maatschappijbewuste en -kritische wereldburgers, die tegelijk burgers van het Koninkrijk van Jezus zijn. Om die reden geven we christelijk basisonderwijs aan onze leerlingen, waarbij we naast de basisvakken rekenen, lezen en taal ook aandacht hebben voor geloofsonderwijs, onderzoekend leren en een rijk cultuuraanbod. We willen ons onderwijs zo inrichten dat leerlingen steeds zelfstandiger en meer vanuit eigenaarschap leren in onze school. Op die manier willen we bijdragen aan een betere wereld voor onszelf en onze naasten. Uiteraard sluiten we hierbij aan bij de kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd voor het burgerschapsonderwijs (kerndoel 34 t/m 39).

Uit de Bijbel leren we van Jezus om onze naaste lief te hebben, net zo lief als onszelf. Hieraan schenken we ruime aandacht vanuit ons pedagogisch beleid: we stimuleren gedrag dat op een goede manier gericht is op anderen, maar leren onze leerlingen ook zichzelf te waarderen: doe als jezelf. We gebruiken de Kanjertraining om ons daarin te ondersteunen en ons een gezamenlijke taal te geven.

Burgerschap heeft voor ons een dubbele lading: niet alleen zijn onze leerlingen burger van Nederland, maar we zijn samen ook burgers van een Koninkrijk voorbij deze aarde: Gods nieuwe wereld. Wij geloven dat dat koninkrijk nu al begonnen is en dat we daarin een taak hebben, tot eer van onze Koning.

Omdat burgerschap in veel aspecten doorwerkt staat het niet als los vak op de kalender, maar is het verweven in verschillende vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerking met Jeugd & Gezin

Elk kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op (gratis) advies, voorlichting en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen kinderen en hun ouders hiervoor terecht bij team Jeugd en Gezin van de GGD. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen regelmatig een afspraak aangeboden. Op welke momenten worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunt u bij de GGD terecht? Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande tekst.

Afspraken op consultatiebureau
Op 5 en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. In principe wordt u samen met uw kind uitgenodigd in uw eigen woonplaats, op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht. Als uw kind niet in uw woonplaats naar school gaat, dan nodigen wij u uit op het consultatiebureau dichtbij de school. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt uw kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

Uitnodiging voor vaccinaties
· 9 jaar: In het jaar waarin uw kind 9 wordt, ontvangt het een uitnodiging voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).
· 10 jaar: Daarnaast ontvangt uw kind in het jaar waarin het 10 wordt een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie bestaat uit een serie van twee prikken en beschermt tegen 6 vormen van kanker.

Wanneer uw kind nog niet alle prikken heeft gekregen, kunt uw voor de ontbrekende vaccinaties terecht bij team Jeugd en Gezin. Zie: www.ggdgv.nl/vaccinaties.

Groei en ontwikkeling
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind kunt u altijd met team Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over spraak/taal, voeding, leefstijl, gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met u meedenken en voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedvragen
Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij team Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen met u meedenken en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken.

Extra afspraken
Een extra afspraak is altijd mogelijk. Dit kan op jouw verzoek, dat van uw kind, de leerkracht of intern begeleider. Naast de afspraken rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op elke leeftijd een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven van uw kind bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid
Team Jeugd en Gezin van GGD Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar jeugd@ggdgv.nl of voor meer informatie kijken op www.ggdgv.nl/jeugd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven hoe we onze basisondersteuning vorm geven. Dat wil zeggen dat aan allerlei onderwijsbehoeften van leerlingen door de eigen leerkrachten voldaan kan worden. Denk daarbij aan remedial teaching, ondersteuning bij leesachterstanden, aanpassingen aan het schoolgebouw enzovoort. In het SOP staan ook onze ambities verwoordt, waaronder:

 • Doelmatiger inzetten van de weektaak om leerlingen te helpen de executieve functies verder te ontwikkelen;
 • Inoefenen en herhalen van de opgedane kennis en vaardigheden met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid;
 • Meer aandacht voor gedrag, onder andere perfectionisme en faalangst;
 • Versterken van de begeleiding van NT2-leerlingen, omdat deze leerlingen in aantal toenemen;
 • Opzetten van een zorgadviesteam, waarin leerlingen of gezinnen besproken worden die vanuit meerdere partijen begeleiding of hulp nodig hebben of al krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met 'Aanbod voor het jonge kind' wordt bijvoorbeeld een peutergroep of voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) bedoeld, dus voor kinderen jonger dan vier jaar.

Terug naar boven