GBS de Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Wegwijzer heeft als onderdeel van de CorDeo scholengroep beschikking over een pool met invallers, die aan een verlofaanvraag gekoppeld kunnen worden.

Wanneer een leerkracht niet voor de klas kan staan vanwege gepland verlof zoals een bruiloft of een cursusdag, wordt er zowel intern als extern naar een vervanger gezocht. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de invalpool. Wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden, kan de directie besluiten een extern bureau in te schakelen om de leerlingen een alternatief programma aan te bieden.

In het geval van gepland verlof wordt u vooraf via Parro door de leerkracht geïnformeerd over de personele bezetting.

Wanneer een leerkracht zich vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheid 's ochtends moet afmelden, wordt er zowel intern als extern naar een vervanger gezocht. Omdat vervanging op korte termijn door het lerarentekort niet altijd mogelijk is, kan het echter gebeuren dat een klas de betreffende dag vrij krijgt.

In het geval van ongepland verlof ontvangt u vóór 07:00 uur via Parro van de directie de mededeling dat de leerkracht ziek is en er naar vervanging gezocht wordt. Vóór 07:30 uur ontvangt u via Parro van de directie het bericht of het wel of niet gelukt is vervanging te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

-

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In ons onderwijs gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen en houden we rekening met hun verschillen: meerbegaafde leerlingen gaan naar onze eigen verdiepingsgroepen, in de groepen wordt verlengde instructie gegeven en voor specifieke leerproblematiek organiseren we gespecialiseerde begeleiding.

Ons doel is met de beschikbare middelen een hoge mate van inclusief onderwijs te bieden en dus weinig leerlingen door te verwijzen naar bijvoorbeeld het SBO (speciaal basisonderwijs). Hiervoor werken we nauw samen met SWV Unita (het samenwerkingsverband) en de orthopedagogen van CorDeo Onderwijspunt.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat de mate beschreven waarin we onze basisondersteuning op orde hebben. Dat wil zeggen dat aan allerlei onderwijsbehoeften van leerlingen door de eigen leerkrachten voldaan kan worden. Denk daarbij aan remedial teaching, ondersteuning bij leesachterstanden, aanpassingen aan het schoolgebouw enzovoort. In het SOP werken we aan de volgende beloftes:

- We voeren helder beleid op het gebied van de basisondersteuning;
- We realiseren een veilig pedagogisch klimaat;
- We werken handelingsgericht en opbrengstbewust;
- We dragen leerlingen zorgvuldig over (zowel intern als extern);
- We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu;
- We stemmen het onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen;
- We werken open en transparant samen met ouders en leerlingen;
- We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en groeien;
- We beschikken over een aanbod van lichte interventies op school.

In de basisondersteuning is er veel mogelijk, maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan de ondersteuning. Per situatie bekijkt ons ondersteuningsteam welke ondersteuning wel of niet haalbaar is. Een leerling heeft dus niet bij voorbaat recht op specifieke ondersteuning, maar de beschikbare middelen worden wel geoptimaliseerd om aan zoveel mogelijk onderwijsbehoeften te voldoen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven