Basisschool Petrus Dathenus

Lopes Diaslaan 85 A 1222 VC Hilversum

Schoolfoto van Basisschool Petrus Dathenus

In het kort

Toelichting van de school

De Petrus Dathenusschool is een reformatorische basisschool in Hilversum. Kinderen vanuit de hele Gooi- en Vechtstreek krijgen hier onderwijs op grond van de Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenissen. Ouders en leerkrachten weten zich verbonden aan Gods Woord en proberen in het gezin en op school onze kinderen op te voeden en te onderwijzen zoals God dit in Zijn Woord van ons vraagt. Bijvoorbeeld in Psalm 78 vers 5: Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël, die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken.

Iedereen mag er zijn. Typerend voor onze manier van denken is dat we àlle leerlingen op een verantwoorde manier een plek willen geven in ons onderwijs. Om dit mogelijk te maken hebben we naast onze vier reguliere groepen, ook twee zorggroepen.

Met onze 65 leerlingen zijn we een kleine en gezellige school. De grote betrokkenheid van ouders, kerken en vrijwilligers is kenmerkend voor de Petrus Dathenusschool. Ouders dragen graag, op eigen wijze en waar nodig, bij aan het reilen en zeilen in en om onze school. Goede contacten met ouders en vroegtijdig communiceren staan bij ons hoog in het vaandel.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven