Vondelschool

Schuttersweg 36 1217 PZ Hilversum

  • Monumentaal Dudokpand
  • Oprechte aandacht voor het kind
  • Zo zien de leerkrachten in één oogopslag welke kinderen extra aandacht nodig hebben
  • Taakgerichte sfeer in de klassen
  • Hard aan het werk

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige openbare basisschool in de Boomberg. We zijn gevestigd in een monumentaal Dudokpand en zijn trots op de kinderen en onze school. Op onze basisschool is veel aandacht voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. Wij hebben ambitie én maken plezier. Onze leerlingen werken serieus en taakgericht aan de leerstof, maar hebben ook plezier bij het samenwerken aan projecten of bij de verzorging van onze schoolkonijnen. Wij staan als team voor veiligheid. Als kinderen zich fijn voelen laten ze zien wat ze kunnen.

Onze kernwaarden laten zien waar wij voor staan:

Vooruitgang - Elke dag leren we iets nieuws

Vertrouwen - In onszelf en in elkaar

Vreugde - Samen hebben we plezier

Verantwoordelijkheid - We kunnen op elkaar bouwen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vooruitgang
  • Vertrouwen
  • Vreugde
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vondelschool heeft in totaal 9 groepen. We hebben drie kleutergroepen (1/2 combinatie) en van alle andere groepen één klas.

Op peildatum 1 oktober 2021 had de Vondelschool 212 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school opent om 8.35 en om 8.45 start de les. We hebben een continurooster. Kinderen zijn elke dag tot 14.30 op school. Uitzondering vormt de woensdag, dan zijn de kinderen om 12.45 uit. 

De naschoolse opvang BINK is voor de kinderen tot groep 3 in ons gebouw gevestigd voor de opvang na school. Oudere kinderen worden na schooltijd opgehaald door BINK en naar een andere opvanglocatie gebracht.

Bink biedt vanaf 7.30 ook voorschoolse opvang aan op een andere locatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het sociaal en digitaal veiligheidsplan hebben wij gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij hebben alle protocollen daarom in één groot veiligheidsplan.Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team ( directie en leerkrachten,) onderwijsondersteunend personeel en ouders. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen,die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. 

Terug naar boven