Christelijke Basisschool Avonturijn

De Melkfabriek 5 1221 CE Hilversum

  • De toren van de oude melkfabriek staat nog op ons groene schoolplein: kinderen kunnen er ontdekkend spelen en in de moestuin leren.
  • Regelmatig wordt er door alle kleutergroepen gezellig samen geluncht in de open leerruimte. Dit versterkt het gevoel van samen school zijn!
  • Regelmatig onderneemt het schoolteam acties om lezen te promoten, zoals hier op het plein om het lezen in de grote vakantie te stimuleren.
  • Kinderen leren op verschillende manieren, niet alleen achter een tafeltje. Hier wordt bewegend en spelend gerekend op het plein.
  • kinderen leren zo natuurlijk en realistisch mogelijk- dus kan er ook met echt materiaal gespeeld/ gewerkt en geleerd worden!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Christelijke Brede Basisschool Avonturijn.

Avonturijn is een brede school die bestaat uit een basisschool, een kinderdagverblijf, een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. We zijn gevestigd in een modern en licht gebouw waar leren en opvang hand in hand gaan. Het gebouw is in 2015 verkozen tot het mooiste gebouw van Hilversum. Wij wijzen u graag op onze website; daarop vindt u allerlei relevante info over onze school en de data van onze open dagen. www.avonturijnhilversum.nl. We nodigen u van harte uit om persoonlijk kennis met ons te komen maken, dat kan via een open dag, maar zeker ook persoonlijk.

Dit School Venster biedt u inzicht in de resultaten van Christelijke Basisschool Avonturijn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties voor zover dit mogelijk is om dit schriftelijk goed toe te lichten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten ontwikkeling
  • Zelfstandig, onderzoekend
  • Ouderbetrokkenheid
  • PBS (Positive Behavior System)
  • Heldere visie als rode draad

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat Avonturijn en de Da Costaschool op hetzelfde BRIN-nummer delen, zijn gegevens van de jaren 2014 t/m 2016 samengevoegd.  In loop schooljaar 2016- 2017 zijn deze gegevens gesplitst. Vanaf dat moment staat de gegevens per school vermeld:  nu staan ook de juiste leerling gegevens bij de eindtoets en wordt het juiste inspectierapport getoond.

In de cursus 2014-2015 heeft Avonturijn 200 leerlingen. Vanaf dat schooljaar vertoont de leerlingengroei een constante stijgende lijn. In het schooljaar 2021-2022 startten wij met 240 kinderen. In de loop van het schooljaar zullen we zeker nog 24 kleuters verwelkomen; zij worden 4 jaar. Daarnaast komen er in andere groepen een aantal kinderen bij die zijn verhuisd vanuit een andere stad. We zorgen ervoor dat we met name in de groepen 1 t/m 5 plaats hebben voor instromende kinderen. We groeien stabiel. We verwachten het komende school ( 22-23) jaar te starten met 247 kinderen. Er zijn dan 32 kinderen van groep 8 uitgestroomd.

Er zijn verhoudingsgewijs meer jongere leerlingen (jonger dan 8 jaar) dan oudere.

Jaarlijks maken wij een zg. schoolprofiel waarbij we de schoolbevolking zorgvuldig in kaart brengen. Zo kunnen wij ons onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk afstemmen op de behoeften van de leerlingen en hun niveaus.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We verwijzen graag naar de website voor onze school; daar staat de meest actuele versie van het vakantie -en studiedagen rooster.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hebben we een uitgebreid veiligheidsplan, op school is dit ter inzage. Dit plan  is vanuit de stichting PROCEON ingevuld en is aangevuld met documenten vanuit de school zelf. De RI&E wordt jaarlijks met de MR besproken.

Een duidelijk pestprotocol en protocol internet, mobieltjes en sociale media is op onze website te zien.

Terug naar boven