Violenschool

Violenstraat 3 1214 CJ Hilversum

Schoolfoto van Violenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij laten alle leerlingen meedoen met de eindtoets. Ook leerlingen met een eigen leerlijn of leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. Hierdoor kunnen de cijfers in de verschillende jaren behoorlijk fluctueren.

De Violenschool presteert boven het landelijk gemiddelde zoals u op deze vensters PO kunt zien.

Afgelopen jaren waren bijzondere jaren: door Corona maatregelen is er in 2020-2021 geen eindtoets afgenomen.
De leerlingen die in 2021-2022 in groep 8 zaten hebben een behoorlijke tijd thuisonderwijs gevolgd.

Toch hebben zij een mooi resultaat behaald op de eindtoets. We zijn trots op onze leerlingen en hopen dat zij zich goed blijven ontwikkelen in het Voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn voor de Violenschool alle toetsresultaten van de CITO toetsen gemaakt in het midden en aan het einde van ieder schooljaar. De M en E toetsen.

Vanaf groep 3 t/m 8 maken alle leerlingen toetsen van CITO.
Wij gebruiken deze uitslagen om de vorderingen op school- groeps- en individueel niveau te analyseren. We gebruiken hiervoor Focus PO.
De schoolanalyse wordt verwerkt in het document opbrengsten, welke ter verantwoording jaarlijks aan het bestuur en de onderwijsinspectie wordt verstrekt.
Ouders ontvangen alle toetsgegevens van hun kind via het schoolrapport.

In groep 1/2 worden de leerlingen gevolgd met de ParnasSys leerlijnen.

In groepen 3 t/m 8; Begrijpend lezen, DMT, Rekenen& Wiskunde en Spelling. De leerlingen van de groepen 7 en 8 doen ook Spelling Werkwoorden en Informatieverwerking.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Violenschool zorgt dat leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat van ze mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, mogelijkheden, motivatie en werkhouding. Dat doen we door zorgvuldig een schooladvies te verstrekken. In groep 7 worden voorlopige schooladviezen verstrekt. In groep 8 krijgen ouders /leerlingen het definitieve schooladvies. Deze adviezen zijn gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de observaties van leerkrachten. We beschikken over een second opinion procedure voor het geval verwachting, advies en toetsscore teveel van elkaar afwijken.

Omdat uit analyse van de vervolgresultaten is gebleken dat veel leerlingen na 3 jaar op een hoger niveau zitten, dan het eindadvies, hebben wij de afgelopen jaren goed naar onze manier van advisering gekeken. Het advies wordt niet meer beperkt tot een enkelvoudig advies (zoals door de CTC werd aanbevolen), maar we geven het best passende advies. Als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het advies, dan wordt het advies bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht 

Vanuit gemeenschappelijke waarden heeft het schoolteam gezamenlijk bepaald welk gedrag van kinderen wordt verwacht: de 7 manieren van de Violenschool. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt: maandelijks staat 1 manier extra in de aandacht. De leerlingenraad heeft hierin een belangrijke rol. Zij hebben meegedacht over het vormgeven van de foto's en bespreken maandelijks of zichtbaar is dat de afspraak nageleefd wordt door de leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten geven positieve feedback als zij zien dat een leerling (bewust) de manier van de maand goed doet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2013 heeft de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek de Violenschool bezocht. De inspectie plaatst de Violenschool in het basisarrangement en spreekt daarmee hun vertrouwen uit in de onderwijskwaliteit op school.

Terug naar boven