Violenschool

Violenstraat 3 1214 CJ Hilversum

Schoolfoto van Violenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De directie van de school doet zijn uiterste best om via de invalpool van Stip Hilversum invalkrachten te regelen. Het management van het bestuursbureau werkt dagelijks aan het vullen en gevuld houden van deze invalpool. Deze invalkrachten kunnen worden ingezet wanneer er bijvoorbeeld een leerkracht ziek wordt. Ook wordt er gebruik gemaakt van andere alternatieven, zoals de Zoete inval: pedagogisch geschoolde kunstenaars die een dag de groep overnemen en een kunstproject met de leerlingen doen.

Indien er geen invulleerkracht beschikbaar is, kunnen er andere maatregelen worden genomen zoals het verdelen van een groep over andere groepen. De leerlingen nemen dan hun eigen werk mee en zijn te gast in een andere groep.
Wij proberen een groep niet meer dan twee dagen achter elkaar te verdelen.

Mochten er geen invalkrachten beschikbaar zijn en er in meerdere groepen een zieke leerkracht is, dan zal er in het uiterste geval ertoe worden overgegaan om een klas naar huis te sturen. Het zal echter nooit gebeuren dat de ouder niet bekend is met het naar huis sturen van de leerlingen. De ouders/verzorgers ontvangen hierover altijd een mondeling of schriftelijk bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Violenschool is een openbare basisschool in de bloemenbuurt van Hilversum:voor ieder kind toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging of afkomst.Wij zijn een interculturele school waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden: 30-35% van de tijd wordt in het Engels lesgegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 is er veel samenhang in de lessen: als er aandacht aan rekenen wordt besteed, ben je ook met taal bezig. Tijdens de gymlessen is de Sociale vorming belangrijk, maar ook de taal en soms zelfs rekenen. Het is moeilijk om de lessen los van elkaar te zien.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de TPO groepen wordt een deel van de lessen in het Engels gegeven. Daarnaast hebben de leerlingen ook echt Engelse lessen over spelling en grammatica in het Engels.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de wet Passend Onderwijs heeft de Violenschool een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. Hierin wordt beschreven welke basisondersteuning beschikbaar is en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te ondersteunen.

Iedere leerling heeft onderwijsbehoeften, verschillen zijn er altijd. Maar voor het grootste deel van onze leerlingpopulatie zijn deze onderwijsbehoeften inpasbaar in het onderwijs en de handelingsgerichte zorgstructuur. Sommige leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften waar onze school deskundigheid in huis heeft en aanpassingen voor uit kan voeren. In sommige gevallen heeft een leerling zulke specifieke behoeften dat wij daar als school niet aan kunnen voldoen.

In het SOP wordt aangegeven in hoeverre onze school op dit moment als Passend onderwijs biedt. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nauwere samenwerking met instanties buiten de school die ons kunnen helpen als wij handelingsverlegen zijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er vindt een overdracht plaats van de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Hierdoor zijn wij als school goed op de hoogte van hoe het kind zich al ontwikkeld heeft. Uiteraard is er ook een startgesprek met de ouders

Terug naar boven